Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

26o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα βραβεία

Δόθη­καν τα βρα­βεία του 26ου Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης, με τον Χρυ­σό Αλέ­ξαν­δρο στο Διε­θνές Δια­γω­νι­στι­κό Τμή­μα να πηγαί­νει στον ιρα­νι­κό «Κλεμ­μέ­νο Πλα­νή­τη μου», αλλά και με ειδι­κές μνεί­ες στις ελλη­νι­κές ται­νί­ες που ξεχώ­ρι­σαν. Δια­βά­στε αναλυτικά.

 

26o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα βραβεία
(φωτό: Χρή­στος Χριστοδούλου)

Το 26ο Διε­θνές Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα Κυρια­κή 17 Μαρ­τί­ου με την τελε­τή λήξης το βρά­δυ στο Ολύ­μπιον και την προ­βο­λή του υπέ­ρο­χου ντο­κι­μα­ντέρ «Γιάν­νης Σπα­νός: Πίσω απ’ τη Μαρ­κί­ζα» του Αρη Δόριζα.

Τα βρα­βεία του Φεστι­βάλ πήγαν στις ται­νί­ες που συζη­τή­θη­καν πολύ, με πρώ­το τον «Κλεμ­μέ­νο Πλα­νή­τη μου» της Φαρα­χνάζ Σαρι­φί που υπήρ­ξε η αγα­πη­μέ­νη ται­νία πολ­λών, αλλά και ειδι­κές μνεί­ες στις ελλη­νι­κές ται­νί­ες: από τα πολυ­συ­ζη­τη­μέ­να «Αδέ­σπο­τα Κορ­μιά» της Ελί­νας Ψύκου μέχρι το «Tack» της Βάνιας Τέρ­νερ, τη «Λεσβία» της Τζέ­λης Χατζη­δη­μη­τρί­ου και το «Πανελ­λή­νιον» των των Σπύ­ρου Μαν­τζα­βί­νου και Κώστα Αντά­ρα­χα.

βραβεία Βασί­λης Τερ­ζό­που­λος, παρου­σια­στής των βρα­βεί­ων και μέλος της ομά­δας του ελλη­νι­κού προ­γράμ­μα­τος του Φεστιβάλ

βραβεία Ελί­να Ψύκου (Ειδι­κή Μνεία στο Διε­θνές Δια­γω­νι­στι­κό Τμή­μα για τα «Αδέ­σπο­τα Κορμιά»)

βραβεία Μαρία Δραν­δά­κη, Αλί­σα Κοβε­λάν­κο, Τζαν­λού­κα Ματα­ρέ­ζε — Επι­τρο­πή Newcomers

βραβεία Βάνια Τέρ­νερ (βρα­βείο FIPRESCI)

βραβεία

βραβεία Ρού­λη Χρι­στο­πού­λου και η ομά­δα του «Λώξη» (Βρα­βείο Προ­σβα­σι­μό­τη­τας Alpha Bank)

brabe;ia Βρα­βείο Podcast

βραβεία Βάλε­ρι Κοντά­κος και Ρέι­τσελ Λέα Τζό­ουνς από την επι­τρο­πή του Διε­θνούς Δια­γω­νι­στι­κού Τμή­μα­τος μαζί με την Γενι­κή Διευ­θύ­ντρια του Φεστι­βάλ, Ελίζ Ζαλαντό

βραβεία Ρία Θανού­λη, Γρη­γό­ρης Βαρ­δα­ρι­νός, Φίλιος Στά­γκος, Μαρία Κρια­ρά από το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Φεστι­βάλ Θεσσαλονίκης

βραβεία Σπύ­ρος Μαν­τζα­βί­νος και Κώστα Αντά­ρα­χας από το πολ­λα­πλά βρα­βευ­μέ­νο «Πανελ­λή­νιον»

βραβεία Φιλ Ιερό­που­λος (Ειδι­κή Μνεία Film Forward για το «Avant-Drag!»)

βραβεία Μερι­κοί από τους βρα­βευ­μέ­νους του Φεστιβάλ


Το 26ο Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης διε­ξή­χθη φέτος από τις 7 μέχρι και τις 17 Μαρ­τί­ου. Σας μετα­φέ­ρου­με όλα όσα συμ­βαί­νουν μέσα κι έξω από τις αίθουσες.

Η Μητέ­ρα του Σταθ­μού: ένα ντο­κι­μα­ντέρ 🎥 που “σπά­ει κόκα­λα” για τις χιλιά­δες “αόρα­τες” γκα­σταρ­μπάι­τερ μανά­δες που σκαν­δα­λω­δώς αγνό­η­σε η ιστορία


TIDF26 — ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Πατή­στε στα ενερ­γά links για να δια­βά­σε­τε τη γνώ­μη του Flix για την κάθε ταίνια

my stolen planet Ο Κλεμ­μέ­νος Πλα­νή­της μου της Φαρα­χνάζ Σαριφί

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


glass Ποτή­ρι, Μισο­γε­μά­τη Ζωή του Ροχί­ερ Κάπερς

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ NEWCOMERS

 • Χρυ­σός Αλέ­ξαν­δρος — Δημή­τρης Εϊπί­δης: Ποτή­ρι, Μισο­γε­μά­τη Ζωή του Ροχί­ερ Κάπερς
 • Αργυ­ρός Αλέ­ξαν­δρος: Δρά­κοι Ενα­ντί­ον Δαι­μό­νων της Καμί­λα Μάγκιντ
 • Ειδι­κή Μνεία: Tack της Βάνιας Τέρνερ

avant drag Αvant-Drag! του Φιλ Ιερόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ »FILM FORWARD

 • Χρυ­σός Αλέ­ξαν­δρος: Ρέες της Λόλα Αρίας
 • Αργυ­ρός Αλέ­ξαν­δρος: Γραμ­μές της Επι­θυ­μί­ας του Τζουλς Ρόσκαμ
 • Ειδι­κή Μνεία: Avant-Drag! του Φιλ Ιερόπουλου

reas Ρέες της Λόλα Αρίας

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID


αυτοκράτορας Αυτο­κρά­το­ρας των Μαριόν Μπουρ­ζέ και Ιλάν Τζ. Κόεν

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA

 • Χρυ­σός Αλέ­ξαν­δρο: Αυτο­κρά­το­ρας των Μαριόν Μπουρ­ζέ και Ιλάν Τζ. Κόεν
 • Ειδι­κή Μνεία: Νωπές ανα­μνή­σεις: Το Βλέμ­μα των Βολο­ντό­μιρ Κολ­μπά­σα και Οντρέι Μοράβεκ

φαεθωνΔεν Υπήρ­χε Ποτέ «Φαέ­θων» των Μάγιας Φιλιπ­πο­πού­λου, Ευφρο­σύ­νης Κυριαζή

ΒΡΑΒΕΙΑ PODCAST

 • Βρα­βείο Podcast: Δεν Υπήρ­χε Ποτέ «Φαέ­θων» των Μάγιας Φιλιπ­πο­πού­λου, Ευφρο­σύ­νης Κυριαζή
 • Ειδι­κή Μνεία Podcast: Ακου το Ποτά­μι της Νατάσ­σας Μπλάτσιου
 • Βρα­βείο Podcast σε Ανά­πτυ­ξη iMEdD: The End» της Νάντια Μέχντι
 • Βραβείο ENS Louis Lumière – Γαλ­λι­κό Ινστιτού́το Ελλά­δος για Ανερχό́μενο Δημιουρ­γό́ Ηχη­τι­κού́ Ντοκιμαντέ́ρ: Ο Κολό­μπρος της Κων­στα­ντί­νας Σταυροπούλου

λώξη Λώξη των Δημή­τρη Ζάχου και Θανά­ση Καφετζή

Βρα­βείο Προ­σβα­σι­μό­τη­τας Alpha Bank:
Λώξη των Δημή­τρη Ζάχου και Θανά­ση Καφετζή


tack Tack της Βάνιας Τέρνερ

Βρα­βείο ΕΡΤ: Tack της Βάνιας Τέρνερ


Λεσβία Λεσβία της Τζέ­λης Χατζηδημητρίου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΚ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΕΛΛΗΝΑ/ΙΔΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Εξ ημι­σεί­ας στους
Σπύ­ρο Μαν­τζα­βί­νο και Κώστα Αντά­ρα­χα για το «Πανελ­λή­νιον»
και στην
Τζέ­λη Χατζη­δη­μη­τρί­ου για τη «Λεσβία»


tack Tack της Βάνιας Τέρνερ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


my stolen planet Ο Κλεμ­μέ­νος Πλα­νή­της μου της Φαρα­χνάζ Σαριφί

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI


πανελλήνιον Πανελ­λή­νιον των Σπύ­ρου Μαν­τζα­βί­νου και Κώστα Αντάραχα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ
Βρα­βείο Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Κρι­τι­κών Κινηματογράφου:
Πανελ­λή­νιον των Σπύ­ρου Μαν­τζα­βί­νου και Κώστα Αντάραχα


stray bodies Αδέ­σπο­τα Κορ­μιά της Ελί­νας Ψύκου

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ


nocturnes Νυχτε­ρι­νά των Ανιρ­μπαν Ντού­τα και Ανού­πα­μα Σρινιβάσαν

ΒΡΑΒΕΙΟ WWF ΕΛΛΑΣ
WWF Greece Award:
Νυχτε­ρι­νά των Ανιρ­μπαν Ντού­τα και Ανού­πα­μα Σρινιβάσαν


tack Tack της Βάνιας Τέρνερ

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR Award: Tack της Βάνιας Τέρνερ


αζήτητοι Αζή­τη­τοι της Μαριάν­νας Οικονόμου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ

 • Βρα­βείο Κοι­νού Fischer σε ελλη­νι­κή ται­νία άνω των 50′: Αζή­τη­τοι της Μαριάν­νας Οικονόμου
 • Βρα­βείο Κοι­νού Fischer σε ελλη­νι­κή ται­νία κάτω των 50′: Απο­χαι­ρε­τι­σμός: Ξαφ­νι­κά η Μνή­μη Αρχι­σε να Θυμά­ται της Αντας Πίτσου
 • Βρα­βείο Κοι­νού Fischer «Peter Wintonick» σε διε­θνή ται­νία άνω των 50′: Σάου­ντρακ για ένα Πρα­ξι­κό­πη­μα του Γιό­χαν Γριμονπρές
 • Βρα­βείο Κοι­νού Fischer σε διε­θνή ται­νία κάτω των 50′: Το Τελευ­ταίο Τρα­γού­δι της Καμπούλ των Κέβιν Μακντό­ναλντ και Ρού­χι Χαμίντ
 • Βρα­βείο Κοι­νού Fischer Platform+: Το Κομ­μά­τι που Λεί­πει του Αγγε­λου Τσάτση

Ανα­ζη­τή­στε περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες στο επί­ση­μο site του Φεστι­βάλ, στη σελί­δα του στο Facebook και στο λογα­ρια­σμό του στο Instagram.


Το 26ο Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης με τον τρό­πο του Flix:

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο