Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

27χρονος ντελιβεράς με δυο μωρά σκοτώθηκε σε τροχαίο με το μηχανάκι λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου

Τρα­γι­κό θάνα­το βρή­κε λίγο πριν την έλευ­ση της νέας χρο­νιάς ένας 27χρονος ντε­λι­βε­ράς στα Χανιά, την ώρα που πάλευε για το μεροκάματο.

Σύμ­φω­να με το «zarpanews.gr», ο 27χρονος Χανιώ­της σκο­τώ­θη­κε ακα­ριαία, όταν έχα­σε τον έλεγ­χο του δικύ­κλου που οδη­γού­σε και κατέ­λη­ξε σε χωρά­φι, στην περιο­χή της Χαλέπας.

troxaio3

Ο άνδρας ήταν πατέ­ρας δύο μωρών και έκα­νε δύο δου­λειές για να συντη­ρεί την οικο­γέ­νεια του. Το πρωί εργα­ζό­ταν ως μηχα­νι­κός αυτο­κι­νή­των και το βρά­δυ ως διανομέας.

Ο πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Επι­σι­τι­σμού Χανί­ων, Ιωσήφ Απο­στο­λά­κης, μιλώ­ντας στο πόρ­ταλ «902.gr», σημεί­ω­σε πως η «κανο­νι­κό­τη­τα» που μας δια­φη­μί­ζουν «δεν έχει φτά­σει, ούτε πρό­κει­ται να φτά­σει» στην εργα­τι­κή τάξη, γι’ αυτό υπάρ­χουν εργα­ζό­με­νοι που ανα­γκά­ζο­νται να κάνουν δύο και περισ­σό­τε­ρες δου­λειές για να τα βγά­λουν πέρα.

troxaio1

Ένα επι­πλέ­ον ζήτη­μα που έθε­σε είναι πως η δου­λειά αυτή είναι «βου­τηγ­μέ­νη» στην εντα­τι­κο­ποί­η­ση. «Δεν είναι μόνο το κρύο και η βρο­χή, είναι το στρες, η πίε­ση η βια­σύ­νη από τη μια παραγ­γε­λία στην άλλη. Πόσο μάλ­λον όταν κάνεις και δεύ­τε­ρη δου­λειά», σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, τονί­ζο­ντας πως οι εργα­ζό­με­νοι πρέ­πει να διεκ­δι­κή­σουν την κάλυ­ψη των σύγ­χρο­νων ανα­γκών τους.

troxaio2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο