Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

28η Οκτωβρίου — ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ προς Γ. Μπουτάρη: Δε συνεορτάζουμε με αυτούς που συνεργάστηκαν με τους ναζί

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Κ. Μακε­δο­νί­ας δεν θα συμ­με­τά­σχει στην εκδή­λω­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πόλης όπως ανα­κοι­νώ­νει σε επι­στο­λή της του προς το δήμαρχο.

Παρα­τί­θε­ται η επιστολή:

«Λάβα­με την πρό­σκλη­σή σας για τον εορ­τα­σμό της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Θεσ­σα­λο­νί­κης από τα ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής και τους συνερ­γά­τες τους.

Αν και εκτι­μά­με το γεγο­νός ότι επι­τέ­λους μετά από 7 δεκα­ε­τί­ες ο δήμος τιμά την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πόλης, δεν θα μπο­ρέ­σου­με να συμ­με­τά­σχου­με επειδή:

1. Καλεί­τε και την οργά­νω­ση ΕΔΕΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης, αν και είναι γνω­στό ότι ΕΔΕΣ υπήρ­ξε μόνο στην Ήπει­ρο. Με την απο­χώ­ρη­ση των κατα­κτη­τών, όλες οι οργα­νώ­σεις των συνερ­γα­τών του κατα­κτη­τή μετο­νο­μά­στη­καν σε ΕΔΕΣ, πράγ­μα που δια­πι­στώ­να­με τακτι­κά εμείς, βλέ­πο­ντας πρώ­ην ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες να κατα­θέ­τουν στε­φά­νια σαν εκπρό­σω­ποι του ΕΔΕΣ. Να σημειώ­σου­με ότι σε άλλη ανά­λο­γη περί­πτω­ση, σας είχα­με ενη­με­ρώ­σει και προει­δο­ποι­ή­σει γι’ αυτό το ζήτημα.

Πώς θα μπο­ρού­σα­με να συνε­ορ­τά­ζου­με με την οργά­νω­σή αυτών που στην υπη­ρε­σία των κατα­κτη­τών έκα­ναν τη σκλα­βιά μας πιο οδυ­νη­ρή και εκτε­λού­σαν τους συγ­γε­νείς και φίλους μας αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντίστασης.

2. Οι εκδη­λώ­σεις γίνο­νται ερή­μην της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης-ΔΣΕ, της οργά­νω­σης των ίδιων των αγω­νι­στών και απο­γό­νων τους, η οποία οργά­νω­ση εκπρο­σω­πεί τους απε­λευ­θε­ρω­τές της πόλης, ενώ έχει και πλού­σιο αρχεια­κό υλικό.

3. Δεν τονί­ζε­ται και ουσια­στι­κά επι­σκιά­ζε­ται το ότι η πόλη ελευ­θε­ρώ­θη­κε από το λαϊ­κό στρα­τό του ΕΛΑΣ.

Καταγ­γέλ­λου­με την απα­ρά­δε­κτη αυτή μεθό­δευ­ση των διορ­γα­νω­τών των εκδη­λώ­σε­ων. Απαι­τού­με την απο­κα­τά­στα­ση της ιστο­ρι­κής αλήθειας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο