Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

28 Αυγούστου 1963: «Εχω ένα όνειρο» («I have a dream»)

Το καλο­καί­ρι του 1963 οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες συγκλο­νί­ζο­νται, για μια ακό­μη φορά, από αιμα­τη­ρές φυλε­τι­κές συγκρού­σεις. Μάλι­στα, σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Ντιν Ρασκ, η χώρα αντι­με­τώ­πι­ζε τη χει­ρό­τε­ρη εσω­τε­ρι­κή κρί­ση, μετά το τέλος του εμφυ­λί­ου πολέμου.

Σε πολ­λές περιο­χές της χώρας και ειδι­κά στις νότιες Πολι­τεί­ες, εξτρε­μι­στι­κές ρατσι­στι­κές οργα­νώ­σεις, με επι­κε­φα­λής τη δια­βό­η­τη «Κου — Κλουξ — Κλαν», αλλά και οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις απα­ντούν με ωμή βία στην αφύ­πνι­ση των μαύ­ρων που ζητούν την απο­κα­τά­στα­ση των δικαιω­μά­των τους στην εργα­σία και την εκπαί­δευ­ση, αλλά και την ανα­γνώ­ρι­ση των δημο­κρα­τι­κών τους δικαιω­μά­των, τα οποία παρα­βιά­ζο­νται συστηματικά.

Την ίδια περί­ο­δο, παρα­τη­ρεί­ται ένας αυξα­νό­με­νος ριζο­σπα­στι­σμός του κινή­μα­τος των μαύ­ρων. Σε ορι­σμέ­νες, μάλι­στα, περι­πτώ­σεις δια­τυ­πώ­νο­νται και αιτή­μα­τα όπως «Ανε­ξαρ­τη­σία από τις ΗΠΑ στο Νότο», ή «Δημο­κρα­τία των αφρι­κα­νι­κών λαών στο Νότο — ΤΩΡΑ!».

Παράλ­λη­λα, συνε­χί­ζο­νται οι εκδη­λώ­σεις του αντι­ρα­τσι­στι­κού κινή­μα­τος στις ΗΠΑ, όπου συμ­με­τέ­χουν μαύ­ροι και λευ­κοί. Απο­κο­ρύ­φω­μα αυτών των εκδη­λώ­σε­ων είναι η μνη­μειώ­δης δια­δή­λω­ση στις 28 Αυγού­στου 1963 στην Ουά­σιγ­κτον, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 200.000 άτο­μα. Κεντρι­κός ομι­λη­τής στην τερά­στια συγκέ­ντρω­ση είναι ο Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ και η ομι­λία του έμει­νε στην ιστο­ρία με τον τίτλο «Εχω ένα όνει­ρο…», το μοτί­βο που χρη­σι­μο­ποιού­σε ο ηγέ­της των μαύ­ρων. Η ομι­λία άρχι­ζε ως εξής: «Εχω ένα όνει­ρο… Οτι τα παι­διά των παλιών σκλά­βων και τα παι­διά των παλιών αφε­ντά­δων θα καθί­σουν μια μέρα πλάι — πλάι, στο κοι­νό τρα­πέ­ζι της αδελφοσύνης».

Την ίδια επο­χή, όμως, οι φυλε­τι­κές δια­κρί­σεις συνε­χί­ζο­νταν και έπαιρ­ναν μεγα­λύ­τε­ρες δια­στά­σεις. Οι κυβερ­νή­τες του Μισι­σι­πή Ρος Μπαρ­νέτ και της Αλα­μπά­μα Τζορτζ Ουά­λας εμπό­δι­ζαν με ισχυ­ρό­τα­τες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις την εγγρα­φή δύο μαύ­ρων στα Πανε­πι­στή­μια των Πολι­τειών τους, αψη­φώ­ντας και αυτό το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο. Μπρο­στά στη δια­μορ­φού­με­νη κατά­στα­ση ο Πρό­ε­δρος Κένε­ντι ανα­γκά­ζε­ται να κηρύ­ξει κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης και να κινη­το­ποι­ή­σει ισχυ­ρό­τα­τες δυνά­μεις του στρα­τού και της Εθνοφρουράς.

Τα όσα συνέ­βαι­ναν ήταν μια συντρι­πτι­κή μαρ­τυ­ρία για την κατά­στα­ση των ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των των μαύ­ρων στις ΗΠΑ, έναν αιώ­να μετά την υπο­γρα­φή της Πρά­ξης Χει­ρα­φέ­τη­σης των Νέγρων, από τον Αβρα­άμ Λίνκολν.

Φωτο­γρα­φι­κή ματιά στην ιστο­ρία – 28 Αυγού­στου – Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ: «Έχω ένα όνειρο»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο