Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

29 Απριλίου η ετυμηγορία για το Ματι

Στις 29 Απρι­λί­ου το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει την ετυ­μη­γο­ρία του για μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες τρα­γω­δί­ες που κατα­γρά­φη­καν σε παγκό­σμιο και εθνι­κό εθνι­κό επί­πε­δο, απόρ­ροια της πυρ­κα­γιάς που ξέσπα­σε στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή το από­γευ­μα της 23ης Ιου­λί­ου 2018.

Μετά από δια­δι­κα­σία πολ­λών μηνών, οι δικα­στές θα ανα­κοι­νώ­σουν την κρί­ση τους για τους 21 κατη­γο­ρού­με­νους για την φονι­κή πυρ­κα­γιά που κατέ­κα­ψε το Μάτι, αφή­νο­ντας πίσω της 104 νεκρούς και τερά­στιες καταστροφές.

Σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων που ξεκί­νη­σαν μετά την πρό­τα­ση του εισαγ­γε­λέα επί της ενο­χής, τον περα­σμέ­νο Φεβρουάριο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως κατά την εισαγ­γε­λι­κή κρί­ση, πρέ­πει να κηρυ­χθούν ένο­χοι εννέα εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων και να αθω­ω­θούν οι υπό­λοι­ποι δώδεκα.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε την ενο­χή του τότε υπαρ­χη­γού της Πυρο­σβε­στι­κής, Βασί­λη Ματ­θαιό­που­λου, του τότε αρχη­γού του ΠΣ, Σωτή­ριου Τερ­ζού­δη, του τότε επι­κε­φα­λής του ΕΣΚΕ, Ιωάν­νη Φωστιέ­ρη, του τότε διοι­κη­τή της ΔΙΠΥΝ Αθη­νών, Νίκου Πανα­γιω­τό­που­λου, του τότε διοι­κη­τή της ΔΙΠΥΝ, Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, Χαρά­λα­μπου Χιό­νη, του αντι­δη­μάρ­χου Μαρα­θώ­να, Βάιου Θανα­σιά, του τότε δημάρ­χου Ραφή­νας-Πικερ­μί­ου, Ευάγ­γε­λου Μπουρ­νούς, του τότε αντι­δη­μάρ­χου Ραφή­νας, Αντ. Παλ­πα­τζή και του κατοί­κου Πεντέ­λης Κων­στα­ντί­νου Αγγε­λό­που­λου. Σύμ­φω­να με τη εισαγ­γε­λι­κή εισή­γη­ση, για αυτούς τους κατη­γο­ρού­με­νους και ανά­λο­γα με την εμπλο­κή του καθε­νός, απο­δεί­χθη­καν οι πρά­ξεις της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από αμέ­λεια κατά συρ­ροή και της σωμα­τι­κής βλά­βης από αμέ­λεια, καθώς και αυτή και του εμπρη­σμού από αμέ­λεια που αφο­ρά τον κ. Αγγε­λό­που­λο, κάτοι­κο Πεντέλης.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο