Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

29 Ιανουαρίου — Ποιος γιορτάζει — Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Σήμε­ρα είναι του αγί­ου Βαρ­σι­μαί­ου κατά την Εκκλη­σία. Ο άγιος Βαρ­σι­μαί­ος που κατ΄αητν Εκκλη­σία έζη­σε θεο­φι­λώς εκχρι­στιά­νι­σε τα σχε­τι­κά ονό­μα­τα που προ­έρ­χο­νται από την Ελεύ­θε­ρη αντί­λη­ψη του λαού και πιο συγκε­κρι­μέ­να από τις ιδιό­τη­τες των φυτών.

Από το βάλ­σα­μο, την αρω­μα­τι­κή ρητί­νη που εκκρί­νε­ται από διά­φο­ρα φυτά Βαρ­σά­μης (5 εμφα­νί­σεις στο δείγ­μα)  Βαλ­σά­μης (2 εμφα­νί­σεις) Βαλ­σά­μος (1 εμφά­νι­ση)  Βαλ­σα­μά­κης (1 εμφά­νι­ση)  Βαλ­σά­μη (καμία εμφά­νι­ση) Βαρ­σά­μω Βαλ­σά­μω (από 1 εμφά­νι­ση).  

(Το δείγ­μα μας 99.246 ανδρών και 52.927 γυναι­κών είναι αντι­προ­σω­πευ­τι­κό κατά νομό και το αντλή­σα­με από τους τηλε­φω­νι­κούς κατα­λό­γου του ΟΤΕ)

 

Ερευ­να — Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο