Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

29 Μαΐου — Μαύρη ημέρα για το ποδόσφαιρο: Η τραγωδία του Χέιζελ (βίντεο)

Σαν σήμε­ρα: Η 29η Μαΐ­ου 1985 είναι μια τρα­γι­κή ημε­ρο­μη­νία για το ποδό­σφαι­ρο και τον αθλη­τι­σμό. Τριά­ντα τέσ­σε­ρα χρό­νια πριν, ή Γιου­βέ­ντους αντι­με­τώ­πι­σε στην Λίβερ­πουλ στις Βρυ­ξέλ­λες, για τον τελι­κό του Κυπέλ­λου Πρωταθλητριών.

Μια ώρα πριν από την έναρ­ξη του παι­χνι­διού, οι Άγγλοι οπα­δοί αρχί­ζουν να κατευ­θύ­νο­νται προς τον τομέα Ζ του στα­δί­ου, εκεί όπου βρί­σκο­νταν οι Ιτα­λοί φίλα­θλοι, σπά­ζο­ντας τα δια­χω­ρι­στι­κά κιγκλι­δώ­μα­τα. Οι Ιτα­λοί  στην προ­σπά­θειά τους να τους απο­φύ­γουν να ανα­γκά­ζο­νται να κατευ­θυν­θούν προς ένα τοί­χο. Όσοι βρί­σκο­νταν κοντά στον τοί­χο συνε­θλί­βη­σαν από την πίε­ση χιλιά­δων ανθρώ­πων. Ο τοί­χος τελι­κά κατέρ­ρευ­σε, κάποιοι κατά­φε­ραν να σκαρ­φα­λώ­σουν με ασφά­λεια. Πολ­λοί άλλοι, ωστό­σο, έχα­σαν τη ζωή τους ή τραυ­μα­τί­στη­καν σοβαρά.

Συνο­λι­κά  39 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και πάνω από 600 τραυ­μα­τί­στη­καν. Από τους νεκρούς, 32 ήταν Ιτα­λοί, 4 Βέλ­γοι, 2 Γάλ­λοι και ένας Βορειοϊρλανδός.

Το παι­χνί­δι τελι­κά διε­ξά­γε­ται παρά την κατα­στρο­φή, προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθεί περαι­τέ­ρω βία, με τη Γιου­βέ­ντους να ανα­δει­κνύ­ε­ται νική­τρια με 1–0.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο