29 Μαΐου — Μαύρη ημέρα για το ποδόσφαιρο: Η τραγωδία του Χέιζελ (βίντεο)

Σαν σήμε­ρα: Η 29η Μαΐ­ου 1985 είναι μια τρα­γι­κή ημε­ρο­μη­νία για το ποδό­σφαι­ρο και τον αθλη­τι­σμό. Τριά­ντα τέσ­σε­ρα χρό­νια πριν, ή Γιου­βέ­ντους αντι­με­τώ­πι­σε στην Λίβερ­πουλ στις Βρυ­ξέλ­λες, για τον τελι­κό του Κυπέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών. Μια ώρα πριν από την έναρ­ξη του παι­χνι­διού, οι Άγγλοι οπα­δοί αρχί­ζουν να κατευ­θύ­νο­νται προς τον τομέα Ζ του στα­δί­ου, εκεί όπου … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 29 Μαΐ­ου — Μαύ­ρη ημέ­ρα για το ποδό­σφαι­ρο: Η τρα­γω­δία του Χέι­ζελ (βίντεο).