Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«29 στιγμές»: Το νέο του βιβλίο παρουσιάζει ο Αλέκος Χατζηκώστας στις 5 Δεκεμβρίου στη Βέροια

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «29 στιγ­μές» (Εκδό­σεις Ατε­χνως) παρου­σιά­ζει ο Βεροιώ­της δημο­σιο­γρά­φος-συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας για πρώ­τη φορά.

Η παρου­σί­α­ση θα γίνει τη Δευ­τέ­ρα 5/12 στις 6.30 μ.μ. στον πολυ­χώ­ρο της «Ελιάς».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Ελέ­νη Καρα­γιάν­νη, φιλόλογος-συγγραφέας.

Και ο ίδιος ο συγ­γρα­φέ­ας.

Απο­σπά­σμα­τα θα δια­βά­σει ο Λευ­τέ­ρης Κορυ­φί­δης φιλό­λο­γος- ηθοποιός-ποιητής.

Μου­σι­κή συνο­δεία Σίσ­συ Γεωρ­γο­πού­λου, δικηγόρος-μουσικός.

Λίγα λόγια για το περιε­χό­με­νο του βιβλίου:

20 στιγ­μές μνή­μης, έρω­τα, αγώ­να στην πορεία της ζωής όπου κάθε στιγ­μή της μετα­τρέ­πε­ται σε παρελ­θόν, που γεν­νά ταυ­τό­χρο­να και το μέλ­λον. 29 διη­γή­μα­τα όπου το χαμό­γε­λο, η αγω­νία, ο πόνος της απώ­λειας, το γλυ­κό­πι­κρο του έρω­τα, η νοσταλ­γία συνται­ριά­ζουν με την από­φα­ση ότι αυτή η κοι­νω­νία μπο­ρεί και πρέ­πει ν’ αλλά­ξει.  29 ιστο­ρί­ες αλη­θι­νές ή αλη­θο­φα­νείς, ρεα­λι­στι­κές ή μυθο­πλα­στι­κές πάντα όμως αυθε­ντι­κές. 29 Διη­γή­μα­τα ‑ψηφί­δες- ενός βιβλί­ου ανοι­κτού, που λέγε­ται ζωή. Για­τί τελι­κά με την ελπί­δα μιας στιγ­μής που ποτέ δεν λέει ψέμα­τα, μας χρε­ώ­νουν ολό­κλη­ρο το μέλλον.

(Από την παρου­σί­α­ση στο οπι­σθό­φυλ­λο του βιβλίου)

29 στιγ­μές, του Αλέ­κου Χατζηκώστα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο