Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

3ο Αντιιμπεριαλιστικό Φόρουμ στην Αβάνα: «Οι λαοί ξεσηκώνονται κατά του κτηνώδους καπιταλισμού»

Την πεποί­θη­ση του ότι οι λαοί της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής έχουν αρχί­σει να ξεση­κώ­νο­νται κατά του «κτη­νώ­δους καπι­τα­λι­σμού» και του νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρου μοντέ­λου δια­κυ­βέρ­νη­σης εξέ­φρα­σε από το βήμα του Τρί­του Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού Φόρουμ ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδούρο.

«Ήταν η Κού­βα που κάλε­σε τον κόσμο να συζη­τή­σει, να μελε­τή­σει, να ξεσκε­πά­σει τις πολι­τι­κές της οικο­νο­μι­κής κυριαρ­χί­ας του ΔΝΤ (…) Η Κού­βα κατέ­χει πρω­ταρ­χι­κό ρόλο στην ενό­τη­τα των λαών» σημεί­ω­σε ο Μαδού­ρο, ενώ­πιον του κου­βα­νού ομο­λό­γου του Μιγκέλ Ντιάζ Κανέλ και του Πρώ­του ΓΓ του ΚΚ της Κού­βας Ραούλ Κάστρο.

Ο βενε­ζο­ε­λά­νος ηγέ­της είπε ότι παρό­λο που ο νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός φαί­νε­ται να έχει κυριαρ­χή­σει στη Λατι­νι­κή Άμε­ρι­κή, είναι εντυ­πω­σια­κό να παρα­τη­ρεί κάποιος την εξέ­γερ­ση του λαού της Χιλής απέ­να­ντι σε ενα σύνταγ­μα φτιαγ­μέ­νο απ’ τη δικτα­το­ρία του Πινοσέτ.

«Υπάρ­χει — τόνι­σε ο Μαδού­ρο — ενας ευρύ­τε­ρος ξεση­κω­μός των λαών ενά­ντια στο μοντέ­λο της περι­θω­ριο­ποί­θη­σης, των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, της φτώ­χειας, του ατο­μι­κι­σμού και του κτη­νώ­δους καπι­τα­λι­σμού που εκπρο­σω­πεί το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό Ταμείο».

Habana Encuentro 2019 2

Τόσο ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας όσο και οι κου­βα­νοί ηγέ­τες κατα­χει­ρο­κρο­τή­θη­καν ενθου­σιω­δώς από περί­που 1500 συνέ­δρους, από κάθε γωνιά του κόσμου, που συμ­με­τεί­χαν στην 3η «Διε­θνή Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Συνά­ντη­ση για τη Δημο­κρα­τία και ενά­ντια στο Νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό» που ξεκί­νη­σε την Παρα­σκευή στο Συνε­δρια­κό Κέντρο της Αβάνας.

Οι συμ­με­τέ­χο­ντες κατα­δί­κα­σαν την επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα και τη Βενε­ζου­έ­λα και κάλε­σαν τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να σε σεβα­στεί το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών στη Βολι­βία που ανέ­δει­ξε νικη­τή τον Έβο Μοράλες.

Σκλη­ρή κρι­τι­κή στις ΗΠΑ άσκη­σε από το βήμα της Συνά­ντη­σης ο πρό­ε­δρος της Κού­βας Μιγκέλ Ντιάζ Κανέλ, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι η Ουά­σινγ­κτον χρη­σι­μο­ποιεί πλη­θώ­ρα ψεμά­των και κατα­σκευα­σμέ­νων στοι­χεί­ων προ­κει­μέ­νου να δικαιο­λο­γή­σει επι­θέ­σεις, στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις και πολέ­μους ενά­ντια σε λαούς σε όλο τον κόσμο. Στο ίδιο πλαί­σιο, ο κου­βα­νός ηγέ­της κατήγ­γει­λε το ρόλο του Οργα­νι­σμού Αμε­ρι­κα­νι­κών Κρα­τών (OAS) ως όργα­νο προ­ώ­θη­σης της πολι­τι­κής των ΗΠΑ στην περιοχή.

Στην συνά­ντη­ση οι συμ­με­τέ­χο­ντες εξέ­φρα­σαν την στή­ρι­ξη τους στο κου­βα­νι­κό ψήφι­σμα που καλεί να τερ­μα­τι­στεί ο απάν­θρω­πος οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός της χώρας από τις ΗΠΑ. Το εν λόγω ψήφι­σμα ανα­μέ­νε­ται να απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο συζή­τη­σης στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ στις 6 και 7 Νοέμβρη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο