Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

3 Απριλίου 1999: Οι πρώτοι πύραυλοι χτυπούν το Βελιγράδι

Στις 3 του Απρί­λη 1999, η επι­δρο­μή του ΝΑΤΟ κατά της Γιου­γκο­σλα­βί­ας περ­νά­ει σε μια νέα φάση. Στις 2 τα ξημε­ρώ­μα­τα σημειώ­νε­ται η πρώ­τη πυραυ­λι­κή επί­θε­ση κατά του Βελι­γρα­δί­ου. Οι πύραυ­λοι χτυ­πά­νε το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών και την Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση. Τα δυο κτί­ρια βρί­σκο­νταν σε πολύ κοντι­νή από­στα­ση, στον κεντρι­κό­τε­ρο δρό­μο του Βελι­γρα­δί­ου. Είχαν εκκε­νω­θεί από την αρχή της επι­δρο­μής και έτσι δεν υπήρ­ξαν θύμα­τα. Ωστό­σο, σοβα­ρές ζημιές υπέ­στη μαιευ­τή­ριο που βρι­σκό­ταν δίπλα στα κυβερ­νη­τι­κά κτίρια.

Η επί­θε­ση αυτή σημα­το­δο­τού­σε την έναρ­ξη των επι­θέ­σε­ων κατά κυβερ­νη­τι­κών στό­χων μέσα στην πρω­τεύ­ου­σα της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και σε περιο­χές κατοι­κη­μέ­νες. Ηταν, ακό­μη, η κατάρ­ρευ­ση των επι­χει­ρη­μά­των πως το ΝΑΤΟ θα περιο­ρι­ζό­ταν δήθεν σε προ­σβο­λή μόνο στρα­τιω­τι­κών στό­χων στην περιο­χή του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου. Ομως, είναι μια ακό­μη από­δει­ξη πόσο έξω έπε­φταν όσοι υπο­στή­ρι­ζαν ότι η συν­θη­κο­λό­γη­ση της Γιου­γκο­σλα­βί­ας θα ήταν θέμα δυο — τριών ημερών.

Ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος, Μπιλ Κλί­ντον, υπό το βάρος των εντυ­πώ­σε­ων που προ­κα­λεί η διά­ψευ­ση των εκτι­μή­σε­ων της Συμ­μα­χί­ας για μια γρή­γο­ρη παρά­δο­ση των Σέρ­βων, χαρα­κτη­ρί­ζει την επι­χεί­ρη­ση «δύσκο­λη» αλλά «απα­ραί­τη­τη».

Την ίδια μέρα δυο ΝΑΤΟι­κοί πύραυ­λοι προ­σγειώ­νο­νται σε ορει­νή περιο­χή έξω από την πρω­τεύ­ου­σα της… Αλβανίας.

Στην Ελλά­δα κλι­μα­κώ­νο­νται οι μαζι­κές και μαχη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις του λαού για την κατα­δί­κη της ΝΑΤΟι­κής επι­δρο­μής και της πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης για την εμπλο­κή της χώρας.

Στις 2 του Απρί­λη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μεγά­λη αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία στην πλα­τεία Αρι­στο­τέ­λους στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Αντι­πο­λε­μι­κή συναυ­λία με συμ­με­το­χή Ελλή­νων και Σέρ­βων καλ­λι­τε­χνών έγι­νε και στην πλα­τεία Κοραή, στον Πειραιά.

Στις 3 του Απρί­λη άρχι­σε στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας η Πανελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψη συν­δι­κά­των και συν­δι­κα­λι­στών με πρω­το­βου­λία της Επι­τρο­πής Πρω­το­βου­λί­ας για την Ανα­συ­γκρό­τη­ση του Συν­δι­κα­λι­στι­κού Κινή­μα­τος. Η Συν­διά­σκε­ψη απο­φά­σι­σε τη συγκρό­τη­ση του ΠΑΜΕ και οι 1.500 περί­που συμ­με­τέ­χο­ντες πραγ­μα­το­ποί­η­σαν αντι­πο­λε­μι­κή, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία προς την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία και τα γρα­φεία της Ευρω­παϊ­κής Ενωσης.

Στο μετα­ξύ, συνε­χί­ζο­νταν οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για τα μεγά­λα συλ­λα­λη­τή­ρια της επό­με­νης μέρας. Στις 4 του Απρί­λη έγι­ναν πρω­το­φα­νή σε μέγε­θος και μαχη­τι­κό­τη­τα συλ­λα­λη­τή­ρια στην Αθή­να, στον Τύρ­να­βο (έξω απ’ το στρα­τό­πε­δο «Σχοι­νά»), και στην Κρή­τη (έξω απ’ τη βάση της Σούδας).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο