Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

3.000 Αμερικανοί “εθελοντές” ζητούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία

ΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Εκτι­μά­ται ότι 3.000 Αμε­ρι­κα­νοί «εθε­λο­ντές» έχουν ζητή­σει να μετα­βούν στην Ουκρα­νία, όπου μαί­νε­ται η πολε­μι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση, για να πολε­μή­σουν στο πλευ­ρό της Ουκρα­νί­ας, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο «Voice of America».

Σύμφωνα με ουκρανικά Μέσα, ανάμεσά τους βρίσκονται «βετεράνοι του Ιράκ», όπου οι ΗΠΑ μακέλεψαν την περιοχή.

O “εθε­λο­ντής” Matthew Parker — Iraq 2006

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι και άλλοι ανώ­τε­ροι Ουκρα­νοί αξιω­μα­τού­χοι έχουν ζητή­σει τη συγκρό­τη­ση μιας «διε­θνούς λεγε­ώ­νας» ξένων εθε­λο­ντών που θα βοη­θή­σουν στον πόλεμο.

Μέχρι στιγ­μής καμία χώρα δεν έχει στεί­λει επί­ση­μα στρα­τεύ­μα­τα στην Ουκρα­νία, ωστό­σο είναι πάγια τακτι­κή να χρη­σι­μο­ποιού­νται διά­φο­ρες ομά­δες «εθε­λο­ντών», παρα­στρα­τιω­τι­κών και ακρο­δε­ξιών ομά­δων. Η ρωσι­κή πλευ­ρά καταγ­γέλ­λει ότι στην Ουκρα­νία έχουν μετα­βεί και πολε­μούν ομά­δες που το προη­γού­με­νο διά­στη­μα δρού­σαν στη Μέση Ανατολή.

Πριν από λίγες ημέ­ρες, ο Ζελέν­σκι υπο­λό­γι­σε ότι περί­που 16.000 αλλο­δα­ποί είχαν προ­σφερ­θεί εθε­λο­ντι­κά για να βοη­θή­σουν στη μάχη στην Ουκρανία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο