Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

30 Μαρτίου 1823: Αρχίζει η Εθνοσυνέλευση του Αστρους

Στις 30 Μάρ­τη του 1823 άρχι­σε στο Αστρος Κυνου­ρί­ας η Β’ Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση. Κατά σύμ­πτω­ση, στις 30 Μάρ­τη του 1827 άρχι­σε και η Γ’ Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση στην Τροι­ζή­να. Η κάθε μια από αυτές τις δύο εθνο­συ­νε­λεύ­σεις είχαν ξεχω­ρι­στή σημα­σία για την πορεία της Επα­νά­στα­σης και τη δημιουρ­γία του ελλη­νι­κού κράτους.

Η Β’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση στο Αστρος άρχι­σε σε μια ιδιαί­τε­ρα κρί­σι­μη περί­ο­δο για την Επα­νά­στα­ση. Μετά τις πρώ­τες επι­τυ­χί­ες, σημειώ­θη­καν οι πρώ­τες προ­σπά­θειες των κοτζα­μπά­ση­δων όχι μόνο να ελέγ­ξουν τις εξε­λί­ξεις, αλλά και να τις χει­ρα­γω­γή­σουν καθώς δημιουρ­γού­νταν οι πρώ­τοι κυβερ­νη­τι­κοί θεσμοί. Εξάλ­λου, είχαν εκδη­λω­θεί οι πρώ­τες παρεμ­βά­σεις από τις μεγά­λες δυνά­μεις που ήθε­λαν να δημιουρ­γή­σουν δικά τους κόμ­μα­τα με τα οποία θα απο­κτού­σαν την αντί­στοι­χη επιρ­ροή στη μετε­πα­να­στα­τι­κή Ελλάδα.

Στη Συνέ­λευ­ση του Αστρους συζη­τή­θη­κε η ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος, το οποίο είχε ψηφι­στεί στην προη­γού­με­νη Α’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Επι­δαύ­ρου. Στο Σύνταγ­μα της Επι­δαύ­ρου απο­τυ­πώ­νο­νταν αρκε­τές από τις ιδέ­ες της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης και τις ιδέ­ες του Ρήγα. Στη Συνέ­λευ­ση του Αστρους οι προ­σπά­θειες των κοτζα­μπά­ση­δων και των άλλων ολι­γαρ­χι­κών για την αλλα­γή του δημο­κρα­τι­κού χαρα­κτή­ρα του Συντάγ­μα­τος έπε­σαν στο κενό.

Η Γ’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση στην Τροι­ζή­να, που άρχι­σε στις 30 Μάρ­τη του 1827, έγι­νε σε μια περί­ο­δο που κρι­νό­ταν ορι­στι­κά η τύχη της Επα­νά­στα­σης. Οι «μεγά­λες δυνά­μεις» με τη Συν­θή­κη του Λον­δί­νου είχαν ζητή­σει από την Τουρ­κία να παρα­χω­ρή­σει καθε­στώς αυτο­νο­μί­ας στην Ελλά­δα υπό τον όρο κατα­βο­λής φόρου υπο­τέ­λειας στο Σουλ­τά­νο. Στη Γ’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση συζη­τή­θη­κε και απορ­ρί­φθη­κε αυτή η πρό­τα­ση. Στην ίδια Εθνο­συ­νέ­λευ­ση απο­φα­σί­στη­κε η ανά­θε­ση της διοί­κη­σης της Ελλά­δας στον Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια. Απο­φα­σί­στη­κε ότι η θητεία του κυβερ­νή­τη θα ήταν επτα­ε­τής και στη συνέ­χεια θα γινό­ταν εκλο­γές. Ο Καπο­δί­στριας ανέ­λα­βε την εξου­σία στις αρχές του 1828.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο