Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

30 χρόνια μετά την αντεπανάσταση το 63% των Ρώσων μετανιώνει για την διάλυση της ΕΣΣΔ

Τριά­ντα χρό­νια μετά την επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης και την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, ο «παρά­δει­σος» που δήθεν θα έφε­ρε στην Ρωσία ο καπι­τα­λι­σμός έχει απο­δει­χθεί μια μεγά­λη απάτη.

Οι βαθιά αντερ­γα­τι­κές πολι­τι­κές των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, από τον Μπό­ρις Γέλ­τσιν μέχρι την σημε­ρι­νή διοί­κη­ση του Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, έχει οδη­γή­σει όλο και περισ­σό­τε­ρους Ρώσους να ανα­λο­γι­στούν τι είχαν και τι έχα­σαν μετά την διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ. Τερά­στιες κοι­νω­νι­κές κατα­κτή­σεις καταρ­γή­θη­καν, οι πλού­σιοι έγι­ναν πλου­σιό­τε­ροι και φτω­χοί φτω­χό­τε­ροι ενώ το εισό­δη­μα για τις εργα­τι­κές οικο­γέ­νειες μειώ­νε­ται χρό­νο με το χρόνο.

Σήμε­ρα, τρεις δεκα­ε­τί­ες μετά τα γεγο­νό­τα του 1991, ένας ιδιαί­τε­ρα μεγά­λος αριθ­μός Ρώσων δεί­χνει να έχει μετα­νιώ­σει για την διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Πιο συγκε­κρι­με­να, σύμ­φω­να με πρό­σφα­τη δημο­σκό­πη­ση-έρευ­να του ανε­ξάρ­τη­του ινστι­τού­του Levada Center, σχε­δόν δύο στους τρεις Ρώσους (63%) δηλώ­νει πως μετα­νιώ­νει για την πτώ­ση της ΕΣΣΔ. Πρό­κει­ται για ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα ποσο­στά κατά την τελευ­ταία δεκαετία.

Το 2017, το αντί­στοι­χο ποσο­στό ήταν 58%. Το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό νοσταλ­γί­ας για την ΕΣΣΔ είχε κατα­γρα­φεί το 2000, όταν τα 3/4 των Ρώσων (75%) χαρα­κτή­ρι­ζαν αρνη­τι­κή εξέ­λι­ξη τις αντα­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές του 1989–1991.

Το μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό νοσταλ­γί­ας (84%) για την σοβιε­τι­κή επο­χή παρα­τη­ρεί­ται στις ηλι­κί­ες 55 και άνω, δηλα­δή μετα­ξύ ανδρών και γυναι­κών που έχουν αρκε­τές μνή­μης από την περί­ο­δο της ΕΣΣΔ και μπο­ρούν να συγκρί­νουν το χθες με το σήμερα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σε άλλη έρευ­να που είχε διε­ξα­χθεί τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο, το 49% των συμ­με­τε­χό­ντων δήλω­σε ότι θα προ­τι­μού­σε το σοβιε­τι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, ενώ μόλις 18% των ερω­τη­θέ­ντων εξέ­φρα­σαν προ­τί­μη­ση στην σημε­ρι­νή  τάξη πραγμάτων.

Πηγή: idcommunism.com

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο