Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

300 θέσεις για ανέργους στη Γενική Δοκιμή της όπερας του Γκουνό «Ρωμαίος και Ιουλιέττα»

300 δωρε­άν θέσεις για ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας του Σαρλ Γκου­νό Ρωμαί­ος και Ιου­λιέτ­τα, την Παρα­σκευή 23 Φεβρουα­ρί­ου στις 19.00, στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος

Στο πλαί­σιο της κοι­νω­νι­κής της πολι­τι­κής, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή προ­σφέ­ρει 300 δωρε­άν θέσεις σε ανέρ­γους, στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας του Σαρλ Γκου­νό, Ρωμαί­ος και Ιου­λιέτ­τα, στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος της ΕΛΣ, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, την Παρα­σκευή 23 Φεβρουα­ρί­ου 2018, στις 19.00.

Με στό­χο να προ­σφέ­ρει σε όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρους συμπο­λί­τες μας την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σουν παρα­στά­σεις της, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή διευ­ρύ­νει την κοι­νω­νι­κή της πολι­τι­κή και συνε­χί­ζει την προ­σφο­ρά δωρε­άν θέσε­ων για ανέρ­γους και σε γενι­κές δοκι­μές των παρα­γω­γών της, στις νέες της εγκα­τα­στά­σεις, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος.

H πεντά­πρα­κτη όπε­ρα του Σαρλ Γκου­νό Ρωμαί­ος και Ιου­λιέτ­τα παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, στο πλαί­σιο του Κύκλου Γαλ­λι­κή Όπε­ρα και της φετι­νής επε­τεί­ου των 200 ετών από τη γέν­νη­ση του συν­θέ­τη. Από τις 25 Φεβρουα­ρί­ου και για έξι παρα­στά­σεις το έργο ορό­ση­μο του γαλ­λι­κού ρεπερ­το­ρί­ου θα παρου­σια­στεί στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Λου­κά Καρυ­τι­νού και σκη­νο­θε­σία Νίκου Μαστο­ρά­κη. Η όπε­ρα Ρωμαί­ος και Ιου­λιέτ­τα του Γκου­νό παρα­μέ­νει μέχρι σήμε­ρα μακράν η δημο­φι­λέ­στε­ρη μελο­ποί­η­ση του σαιξ­πη­ρι­κού δράματος.

Η δια­νο­μή των δωρε­άν εισι­τη­ρί­ων για τη γενι­κή δοκι­μή ‑με την επί­δει­ξη δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας και δελ­τί­ου ταυτότητας‑, θα γίνει στο εκδο­τή­ριο της Ticket Services (Πανε­πι­στη­μί­ου 39, εντός στο­άς Πεσμα­ζό­γλου), την Πέμ­πτη 22 Φεβρουα­ρί­ου 2018 από τις 12.00 έως τις 15.00. Σημειώ­νε­ται ότι ο κάθε κάτο­χος δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας μπο­ρεί να πάρει έως και δύο εισι­τή­ρια. Πλη­ρο­φο­ρί­ες: 2130885700

Ρωμαί­ος και Ιου­λιέτ­τα στην Εθνι­κή Λυρι­κή Σκηνή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο