Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

31η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ: Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη πανελλαδική συνάντηση

Από την Πέμπτη 7 έως την Κυριακή 10 Ιούλη στις Νηές Μαγνησίας

Στην τελι­κή ευθεία βρί­σκο­νται οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για την 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ, με σύν­θη­μα «Με την κοι­νή πάλη των λαών ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών. Ετσι γρά­φε­ται η Ιστο­ρία!». Προ­ο­ρι­σμός οι Νηές Μαγνη­σί­ας, ένας παρα­θα­λάσ­σιος οικι­σμός σε από­στα­ση 40 λεπτών από τον Βόλο, νοτιο­δυ­τι­κά του Παγα­ση­τι­κού Κόλπου.

Εκεί θα συνα­ντη­θούν από τις 7 Ιού­λη χιλιά­δες, ακο­λου­θώ­ντας δια­φο­ρε­τι­κές δια­δρο­μές από όλη τη χώρα προς αυτό το αντά­μω­μα, που 30 χρό­νια τώρα έχει έναν προ­ο­ρι­σμό, την κατα­δί­κη του ιμπε­ρια­λι­σμού. Φέτος το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό περιε­χό­με­νο επι­κε­ντρώ­νε­ται στη Θεσ­σα­λία, μια περιο­χή που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της εμπλο­κής της χώρας μας στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Το Σάβ­βα­το 9 Ιού­λη στις 19.00 οι εκδη­λώ­σεις της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης θα κορυ­φω­θούν με τη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στην παρα­λία του Βόλου. Εκεί θα μιλή­σει ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, και θα χαι­ρε­τί­σουν οι Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αστορ Γκαρ­σία, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, Πάβελ Μπλάν­κο Καμπρέ­ρα, Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚ Μεξι­κού, και Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τουρκίας.

Το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό μήνυ­μα θα στα­λεί και πέρα από τα σύνο­ρα της χώρας, καθώς το «παρών» στις δρα­στη­ριό­τη­τες της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ θα δώσουν και αντι­προ­σω­πεί­ες 8 οργα­νώ­σε­ων από χώρες της Ευρώπης.

Με εντατικούς ρυθμούς οι προετοιμασίες

Από το πρωί της περα­σμέ­νης Παρα­σκευ­ής, δεκά­δες μέλη και φίλοι από τις Οργα­νώ­σεις Θεσ­σα­λί­ας, Αττι­κής και Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ και του ΚΚΕ δού­λε­ψαν εθε­λο­ντι­κά, συλ­λο­γι­κά και με σχέ­διο ώστε την Πέμ­πτη να είναι έτοι­μος ο χώρος που θα φιλο­ξε­νή­σει χιλιά­δες νέους και νέες κατα­σκη­νω­τές από όλη την Ελλά­δα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κές είναι και οι εικό­νες με εργα­ζό­με­νους συντρό­φους που ήρθαν στον χώρο μετά τη δου­λειά τους, «θυσί­α­σαν» το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο και την ξεκού­ρα­σή τους για να είναι όλα έτοιμα.

Πράγ­μα­τι, μετά από κοπια­στι­κή δου­λειά και παρά τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των εργα­σιών έχει ολο­κλη­ρω­θεί: Καθα­ρί­στη­κε ο χώρος, έγι­ναν οι απα­ραί­τη­τες επι­σκευ­ές, τοπο­θε­τή­θη­καν οι σκιά­σεις στους χώρους των κατα­σκη­νω­τών, οι ηλε­κτρο­λο­γι­κές εγκα­τα­στά­σεις, το βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής», τα μπαρ και όλες οι υπο­δο­μές που είναι απα­ραί­τη­τες για να λει­τουρ­γή­σει η Κατα­σκή­νω­ση. Στή­θη­καν επί­σης οι σκη­νές όπου θα μεί­νουν οι φίλοι του «κόκ­κι­νου Αερόστατου».4 χρόνια κυκλοφορίας του «κόκκινου Αερόστατου» Τ 20

Το μεση­μέ­ρι ο ήλιος καί­ει, αλλά κανείς τους δεν παρα­πο­νιέ­ται, κανείς δεν κάθε­ται, όλοι θέλουν να κάνουν κάτι για να είναι όμορ­φος και φιλό­ξε­νος ο χώρος. Με αυτα­πάρ­νη­ση, μερά­κι και ενθου­σια­σμό συνε­χί­ζουν να δου­λεύ­ουν ώστε να υλο­ποι­η­θεί το σχέ­διο στη­σί­μα­τος και να μην υπάρ­ξουν καθυ­στε­ρή­σεις. Μετά από πολ­λές ώρες δου­λειάς γίνε­ται διά­λειμ­μα για φαγη­τό. Λίγη ξεκού­ρα­ση και πάλι στη «μάχη», μέχρι το βρά­δυ. Όταν ο ήλιος έχει πέσει για τα καλά και δεν μπο­ρούν να γίνουν άλλες εργα­σί­ες, στα­μα­τά­νε. Λένε δυο κου­βέ­ντες και ετοι­μά­ζο­νται να κοι­μη­θούν στις σκη­νές που έχουν ήδη στήσει.

Ταυ­τό­χρο­να, σε όλη τη Θεσ­σα­λία, αλλά και σε άλλες περιο­χές της χώρας, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ δίνουν τη μάχη για να φτά­σει το κάλε­σμα της Κατα­σκή­νω­σης σε όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρους νέους, μέσα από εξορ­μή­σεις στα στέ­κια νεο­λαί­ας και στις γει­το­νιές, αλλά και με αφι­σο­κολ­λή­σεις στους δρόμους.

Η συζήτηση και η διεκδίκηση «δένουν» με την διασκέδαση

Στο πλού­σιο πρό­γραμ­μα, που «χωρά» τον προ­βλη­μα­τι­σμό και τη διεκ­δί­κη­ση με την ανα­ψυ­χή και τη δια­σκέ­δα­ση, περι­λαμ­βά­νο­νται συζη­τή­σεις και workshops για θέμα­τα που απα­σχο­λούν τους νέους: «Σύγκρου­ση ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία: Τι μας διδά­σκουν οι εξε­λί­ξεις; Οι θέσεις του ΚΚΕ», συζή­τη­ση με φοι­τη­τές από όλη την Ελλά­δα με θέμα «“Παν­σπου­δα­στι­κή” 1η δύνα­μη!», «Λέμε ΟΧΙ σε όλα τα ναρ­κω­τι­κά — Βρί­σκου­με την πραγ­μα­τι­κή ουσία… Για­τί μας ΕΝΩΝΕΙ κάτι πιο δυνατό!».

Παράλ­λη­λα η ΚΝΕ, τιμώ­ντας τους αγώ­νες του λαού μας που σημά­δε­ψαν τον τόπο που τη φιλο­ξε­νεί, διορ­γα­νώ­νει επί­σκε­ψη ομά­δας κατα­σκη­νω­τών στο Τρί­κε­ρι, το νησί που απο­τέ­λε­σε τόπο εξο­ρί­ας, όπου χιλιά­δες γυναί­κες πολι­τι­κές εξό­ρι­στες έζη­σαν από το 1948 έως το 1953.

Πλού­σιο σε δρα­στη­ριό­τη­τες θα είναι το πρό­γραμ­μα του Διη­μέ­ρου. Από τη σκη­νή θα περά­σουν φοι­τη­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα, οι «Κοι­νοί Θνη­τοί», θα παρου­σια­στεί μου­σι­κό αφιέ­ρω­μα από τον Βασί­λη Κασού­ρα για τα 100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, θα γίνουν λαϊ­κά γλέ­ντια με το μου­σι­κό project «Ρεμπέτ Ασκέρ» και τους Κώστα Γκρα­νό­που­λο, Δημή­τρη Καρ­να­βά, Στρά­το Μεγκέ, Γεωρ­γία Χατζημπαλάση.

Μια ξεχωριστή παιδική κατασκήνωση

Στις 7 — 10 Ιού­λη στις Νηές θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και η παι­δι­κή κατα­σκή­νω­ση των φίλων του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του», με ένα πρό­γραμ­μα που δίνει την ευκαι­ρία να χαρούν το παι­χνί­δι, το μπά­νιο στη θάλασ­σα, να συμ­με­τά­σχουν στις διά­φο­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες, να γνω­ρί­σουν τη φύση και αξιο­θέ­α­τα της περιο­χής, αλλά και να ακου­στεί η δική τους φωνή ενά­ντια στον πόλε­μο και υπέρ της φιλί­ας των λαών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο