Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

31η Αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ: Στις Νηές Μαγνησίας 7–10 Ιούλη 2022

«Με την κοινή πάλη των λαών ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών. Ετσι γράφεται η Ιστορία!»: Με αυτό το σύνθημα διοργανώνεται στις 7 — 10 Ιούλη στις Νηές Μαγνησίας η 31η Αντιιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ.

Στη Θεσ­σα­λία, σε μια περιο­χή που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο όλων των σχε­δί­ων εμπλο­κής της χώρας μας στις πολε­μι­κές ανα­με­τρή­σεις που διε­ξά­γο­νται και προ­ε­τοι­μά­ζο­νται στη γει­το­νιά μας, θα ακου­στεί δυνα­τά από χιλιά­δες νέους από όλη την Ελλά­δα το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό — αντι­πο­λε­μι­κό μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και κοι­νής πάλης των λαών.

Εξάλ­λου, 30 χρό­νια τώρα οι αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές κατα­σκη­νώ­σεις της ΚΝΕ γρά­φουν τη δική τους Ιστο­ρία, κατα­κτώ­ντας ξεχω­ρι­στή θέση στον αγώ­να του λαού ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ενά­ντια στις βάσεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ που πλη­θαί­νουν σε όλη τη χώρα, με ευθύ­νη όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερνήσεων.

Πλούσιο το πρόγραμμα

Η κατα­σκή­νω­ση θα στη­θεί σε έναν πανέ­μορ­φο χώρο, έναν παρα­θα­λάσ­σιο οικι­σμό που βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 40 λεπτών από τον Βόλο, νοτιο­δυ­τι­κά του Παγα­ση­τι­κού Κόλ­που, σε πολύ κοντι­νή από­στα­ση από το νησά­κι Τρί­κε­ρι. Η έκτα­ση καλύ­πτε­ται κυρί­ως από ελαιό­δε­ντρα και κατα­λή­γει στην παρα­λία του κόλ­που των Νηών.

Το πρό­γραμ­μα της κατα­σκή­νω­σης θα είναι όπως πάντα πλού­σιο και πολύ­μορ­φο, εκφρά­ζο­ντας το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό — διε­θνι­στι­κό του μήνυ­μα και περι­λαμ­βά­νο­ντας: Εκδη­λώ­σεις και συζη­τή­σεις για τα μεγά­λα ζητή­μα­τα της επο­χής, ενδια­φέ­ρο­ντα workshops, ιστο­ρι­κές επι­σκέ­ψεις, στιγ­μές ψυχα­γω­γί­ας και ανα­ψυ­χής, με συναυ­λί­ες και γλέ­ντια, μετα­ξύ τους αφιέ­ρω­μα στο μικρα­σια­τι­κό τρα­γού­δι, με αφορ­μή και τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, σε μια περιο­χή που την έχει «σημα­δέ­ψει» η προ­σφυ­γιά. Οι επι­σκέ­πτες και επι­σκέ­πτριες της κατα­σκή­νω­σης θα έχουν επί­σης την ευκαι­ρία να ξενα­γη­θούν στο νησί Τρί­κε­ρι και να γνω­ρί­σουν μια λαμπρή σελί­δα της Ιστο­ρί­ας της ταξι­κής πάλης στη χώρα μας, που έγρα­ψαν με τη στά­ση τους και με το αίμα τους οι εξό­ρι­στοι αγω­νι­στές και αγω­νί­στριες του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, του ΔΣΕ.

Οι εκδη­λώ­σεις θα κορυ­φω­θούν με τη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στον Βόλο το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του 9 Ιού­λη, με ομι­λη­τή τον Νίκο Αμπα­τιέ­λο, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ.

Το ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων θα ανα­κοι­νω­θεί τις επό­με­νες μέρες.

Η 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ θα στεί­λει δυνα­τό μήνυ­μα διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης.  Στην κατα­σκή­νω­ση θα φιλο­ξε­νη­θούν οι Γενι­κοί Γραμ­μα­τείς τριών Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, του ΚΚ Μεξι­κού και του ΚΚ Τουρ­κί­ας, καθώς και αντι­προ­σω­πεί­ες 8 Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών από χώρες της Ευρώπης.

«Με την κοι­νή πάλη των λαών ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών. Έτσι γρά­φε­ται η ιστο­ρία!». Το σύν­θη­μα αυτό της φετι­νής εκδή­λω­σης «θα ακου­στεί δυνα­τά σε όλη τη Θεσ­σα­λία, από νέους από όλη την Ελλά­δα», ανα­φέ­ρει η ΚΝΕ στην ανα­κοί­νω­σή της, προσθέτοντας:

«Σε μια περιο­χή που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο όλων των σχε­δί­ων εμπλο­κής της χώρας μας στις πολε­μι­κές ανα­με­τρή­σεις που διε­ξά­γο­νται και προ­ε­τοι­μά­ζο­νται στη γει­το­νιά μας. Με βάσεις για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, σε Λάρι­σα, Βόλο, Στε­φα­νο­βί­κειο, που αξιο­ποιού­νται τόσο για στρα­το­πέ­δευ­ση όσο και για την ανα­χώ­ρη­ση των δολο­φο­νι­κών τους ελι­κο­πτέ­ρων και αερο­πλά­νων. Σε μια περιο­χή στην οποία πολ­λοί από όσους κατοι­κούν, 100 χρό­νια μετά το 1922 και την Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, ξέρουν καλά τι θα πει προ­σφυ­γιά, “ασφά­λεια” που προ­σφέ­ρουν οι σύμ­μα­χοι. Ξέρουν ποιος την πλη­ρώ­νει όταν υπάρ­χουν μεγά­λες αντι­θέ­σεις των ιμπε­ρια­λι­στών και πολε­μι­κά σχέδια.

Η νεολαία έχει διαλέξει τη σωστή πλευρά της ιστορίας!

30 χρό­νια, οι Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές Κατα­σκη­νώ­σεις και τα διή­με­ρα της ΚΝΕ έχουν τη δική τους ξεχω­ρι­στή θέση στον αγώ­να του λαού μας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Έχουν βρο­ντο­φω­νά­ξει “Έξω το ΝΑΤΟ — Να φύγουν οι βάσεις”, έχουν εκφρά­σει την αλλη­λεγ­γύη, την κοι­νή πάλη των λαών. Από τις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον πόλε­μο στη Γιου­γκο­σλα­βία το 1999 και από τη δια­δή­λω­ση έξω από τη βάση της Σού­δας το 2013, στη φετι­νή κατα­σκή­νω­ση, το ίδιο ετή­σιο νεο­λαι­ί­στι­κο ραντεβού.

Ειδι­κά τη φετι­νή χρο­νιά θα ενώ­σει όλους αυτούς που:

Οργί­ζο­νται με την καπι­τα­λι­στι­κή κοι­νω­νία που παρά­γει διαρ­κώς νέους πολέ­μους και αντι­πα­ρα­θέ­σεις, νέες συμ­φο­ρές και κιν­δύ­νους για τους λαούς, νέα προ­σφυ­γι­κά κύμα­τα δυστυ­χι­σμέ­νων, νέες οικο­νο­μι­κές κρίσεις.

Προ­βλη­μα­τί­ζο­νται για την επέ­κτα­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που διε­ξά­γε­ται στην Ουκρα­νία, για την εξέ­λι­ξη της αντι­πα­ρά­θε­σης των αστι­κών τάξε­ων Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας, για την εμπλο­κή της χώρας μας μέσα από την πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων, την υπο­γρα­φή νέων συμ­φω­νιών, όπως της πρό­σφα­της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συμφωνίας.

Ένιω­σαν περή­φα­νοι με το πανό του ΚΚΕ στην Ακρό­πο­λη, που έστει­λε μήνυ­μα ελπί­δας, με τη στά­ση του ΚΚΕ στη Βου­λή απέ­να­ντι στους νεο­να­ζί του τάγ­μα­τος Αζοφ, με την παλι­κα­ρί­σια στά­ση των δια­δη­λω­τών στο λιμά­νι της Θεσσαλονίκης!

Ψάχνουν διέ­ξο­δο από τη σημε­ρι­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα, που δεν εμπι­στεύ­ο­νται τα σχέ­δια των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων ούτε τη δήθεν ασφά­λεια που μας προ­σφέ­ρουν οι ”σύμ­μα­χοι” και η πολε­μι­κή μηχα­νή του ΝΑΤΟ.

Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι πάντα αυτή της πάλης των λαών! Δεν επιλέγουμε στρατόπεδο ληστών!

Στη σωστή πλευ­ρά είναι όσοι παλεύ­ουν για μια κοι­νω­νία απαλ­λαγ­μέ­νη από τις αιτί­ες που οδη­γούν σε πολέ­μους και προ­σφυ­γι­κά κύμα­τα, φτώ­χεια και εκμε­τάλ­λευ­ση. Είναι η πλευ­ρά των λαών που παλεύ­ουν απέ­να­ντι σε όσους θέλουν να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τον πλού­το που παρά­γουν, τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές της χώρας τους, σε όποιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο κι αν ανή­κουν. Η πιο γνή­σια διε­θνι­στι­κή και ουσια­στι­κή αλλη­λεγ­γύη και στον ουκρα­νι­κό και στον ρωσι­κό λαό, στους λαούς της περιο­χής μας είναι η κοι­νή ενί­σχυ­ση της πάλης σε όλες τις χώρες απέ­να­ντι στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, απέ­να­ντι στις αστι­κές τάξεις των χωρών τους.

Γι’ αυτό και στη φετι­νή κατα­σκή­νω­ση θα φιλο­ξε­νη­θούν οι Γενι­κοί Γραμ­μα­τείς 3 Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, του ΚΚ Μεξι­κού και του ΚΚ Τουρ­κί­ας, καθώς και αντι­προ­σω­πεί­ες 8 Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών από χώρες της Ευρώ­πης. Όλοι μαζί θα στεί­λου­με το δικό μας μήνυ­μα σε όλο τον κόσμο!

Η νεο­λαία και ο λαός μας δεν ανε­χό­μα­στε την πολε­μι­κή εμπλο­κή της χώρας μας!

Δεν δεχό­μα­στε να γίνε­ται η πατρί­δα μας ορμη­τή­ριο πολέ­μου για τους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στην αντι­πα­ρά­θε­σή τους με τη Ρωσία.

Κατα­δι­κά­ζου­με όλα τα κόμ­μα­τα που έχουν βάλει το δικό τους λιθα­ρά­κι στη μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε μια απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο- ΝΑΤΟϊ­κή στρα­τιω­τι­κή βάση, με πρώ­τους τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Απορ­ρί­πτου­με τις νέες πολε­μι­κές συμ­φω­νί­ες και την προ­ε­τοι­μα­σία μεγα­λύ­τε­ρης συμ­με­το­χής στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σφαγείο.

Παλεύ­ου­με ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λια­στι­κό πόλε­μο που είναι άδι­κος και από τις δύο πλευρές!

Δεν τρώ­με το παρα­μύ­θι ότι η παρου­σία των ΝΑΤΟϊ­κών προ­σφέ­ρει ασφά­λεια και ανάπτυξη

Για­τί ο λαός μας βιώ­νει από πρώ­το χέρι τους κιν­δύ­νους που δημιουρ­γού­νται, όταν βλέ­πει ασκή­σεις εικο­νι­κού βομ­βαρ­δι­σμού της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης από τη Ρωσία, ασκή­σεις “από­βα­σης σε νησί” που διορ­γα­νώ­νει η ΝΑΤΟι­κή Τουρ­κία με τη συμ­με­το­χή των “σύμ­μα­χων” ΗΠΑ.

Για­τί ξέρει ότι το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δίνουν αέρα στα πανιά της τουρ­κι­κής επιθετικότητας.

Για­τί η “ανά­πτυ­ξη” που δια­φη­μί­ζουν ότι θα φέρει η αντι­κα­τά­στα­ση του ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου με το ρυπο­γό­νο και πανά­κρι­βο αμε­ρι­κα­νι­κό LNG, μετα­φρά­ζε­ται σε πανά­κρι­βες τιμές στην ενέρ­γεια, σε μαζι­κή ενερ­γεια­κή φτώ­χεια του λαού μας.

Υπάρχει διέξοδος από την καπιταλιστική βαρβαρότητα, ο σοσιαλισμός!

Ο καπι­τα­λι­σμός μετα­τρέ­πει τις σημε­ρι­νές πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες, των χωρών σε αιτία δυστυ­χί­ας, πολέ­μου, ξερι­ζω­μού. Ο σοσια­λι­σμός μπο­ρεί να τις αξιο­ποι­ή­σει για την ευη­με­ρία των λαών, για άνο­δο του βιο­τι­κού επι­πέ­δου, για να ζει και να εργά­ζε­ται η νεο­λαία όπως της αξί­ζει στον 21ο αιώνα.

Οι δικές τους αντι­θέ­σεις μετα­τρέ­πο­νται στον δικό μας φόβο όσο μένου­με θεα­τές των εξελίξεων.

Ο δικός μας αγώ­νας, η κοι­νή πάλη με άλλους λαούς και νεο­λαί­ες μπο­ρεί να μετα­τρέ­ψει τις αντι­θέ­σεις τους σε ρήγ­μα­τα ελπί­δας, προ­ο­πτι­κής, που θα γκρε­μί­σουν τα σχέ­διά τους!

Στην Ελλά­δα υπάρ­χει ΚΚΕ και ΚΝΕ, εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, που δε θα επι­τρέ­ψει σιγή νεκρο­τα­φεί­ου, στο έγκλη­μα που εξε­λίσ­σε­ται μπρο­στά στα μάτια μας!

Οι λαοί Θα νικήσουν!

Ραντε­βού στην 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ!

Στέλ­νου­με μαζι­κό, αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό-αντι­πο­λε­μι­κό μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης και κοι­νής πάλης των λαών.

Εμπνε­ό­μα­στε-διδα­σκό­μα­στε από τις λαμπρές σελί­δες της ηρω­ι­κής ιστο­ρί­ας της ταξι­κής πάλης που γρά­φτη­καν στο Τρίκερι.

Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τους χιλιά­δες φοι­τη­τές που ανέ­δει­ξαν την Παν­σπου­δα­στι­κή 1η δύνα­μη και έδω­σαν μήνυ­μα ελπί­δας και δύνα­μης για τις μάχες που έχου­με μπρο­στά μας».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο