Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

31η ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΝΕ: 6 μέρες ακόμα…

Από τις 7 έως τις 10 Ιού­λη η καρ­διά της νέας γενιάς που δεν συμ­βι­βά­ζε­ται, που αγα­να­κτεί με τις εικό­νες φρί­κης και βαρ­βα­ρό­τη­τας που μας κατα­κλύ­ζουν, που ανα­ζη­τά διέ­ξο­δο και διεκ­δι­κεί μαχη­τι­κά το παρόν και το μέλ­λον της, θα χτυ­πά στις Νηές Μαγνη­σί­ας, όπου θα συνα­ντη­θούν χιλιά­δες νέοι και νέες από όλη την Ελλά­δα στην 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ (δια­βά­στε το πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων).

Μέχρι τις 7 Ιού­λη, η ΚΝΕ θα δημο­σιεύ­ει σποτ με στιγ­μιό­τυ­πα από τον περ­σι­νό «σταθ­μό» της Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ, καλώ­ντας σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στη φετι­νή κατασκήνωση.

Φέτος δημιουρ­γού­με ακό­μα πιο δυνα­τές ανα­μνή­σεις, στέλ­νο­ντας παγκό­σμιο μήνυ­μα «κοι­νής πάλης των λαών ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών», μαζί με αντι­προ­σω­πεί­ες 8 Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών και τους ΓΓ 3 Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των (ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, ΚΚ Μεξι­κού και ΚΚ Τουρ­κί­ας), που θα φιλο­ξε­νη­θούν στη φετι­νή κατασκήνωση.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες και δηλώ­σεις συμ­με­το­χής σε όλες τις Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ και στο e‑mail: [email protected].

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο