3/1/1962: Όταν ο Πάπας Ιωάννης ο 13ος αφόριζε τον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης Φιντέλ Κάστρο!

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Μία σχε­τι­κή άγνω­στη ιστο­ρία, για τον ηγέ­τη της Κού­βας Φιντέλ Κάστρο είναι και αυτή του …αφο­ρι­σμού του (!) από τον Πάπα Ιωάν­νη τον 13ο. Να θυμί­σου­με απλά ότι είχε προη­γη­θεί τo 1961, στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ ενά­ντια στην σοσια­λι­στι­κή Κού­βα που έμει­νε γνω­στή ως «εισβο­λή στον κόλ­πο των χοί­ρων». Σ’αυτήν  υπήρ­ξαν χρι­στια­νοί, «ιερα­πό­στο­λοι» και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 3/1/1962: Όταν ο Πάπας Ιωάν­νης ο 13ος αφό­ρι­ζε τον ηγέ­τη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης Φιντέλ Κάστρο!.