32η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ: Στις 13–16 Ιουλίου στο Νεστόριο Καστοριάς

Με σύν­θη­μα «Με τον λαό μπρο­στά και το ΚΚΕ ψηλά γρά­φε­ται η Ιστο­ρία! Τιμά­με την Ιστο­ρία μας, υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τον φυσι­κό πλού­το της χώρας», η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ επι­στρέ­φει στην ηρω­ι­κή περιο­χή του Γράμ­μου, περί­που μια δεκα­ε­τία μετά την τελευ­ταία φορά, τον Ιού­λιο του 2012. Από τις 13 έως τις 16 Ιού­λη η 32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ: Στις 13–16 Ιου­λί­ου στο Νεστό­ριο Καστο­ριάς.