Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

34ο Συμπόσιο Ποίησης «Κώστας Βάρναλης» (Πάτρα 3–4/7)

Το 34ο Συμπό­σιο Ποί­η­σης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Συνε­δρια­κό και Πολι­τι­στι­κό Κέντρο του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, 3–4 Ιου­λί­ου 2015 (Παρα­σκευή πρωί – Σάβ­βα­το μεση­μέ­ρι,) με κεντρι­κό θέμα «Κώστας Βάρναλης».

Μια ομά­δα πανε­πι­στη­μια­κών, κρι­τι­κών και ποι­η­τών ίδρυ­σε το 1981στην Πάτρα υπό την αιγί­δα του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών το ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ. Σχε­διά­στη­κε να ένας πανελ­λή­νιος θεσμός με έδρα την Πάτρα, με βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό το συν­δυα­σμό λαϊ­κό­τη­τας και ποιό­τη­τας, με μέλη εξ υπαρ­χής και λει­τουρ­γι­κά ισό­τι­μα και σκο­πό τη μελέ­τη της ποί­η­σης, την παρου­σί­α­ση ποι­η­τών, παλιό­τε­ρων και νεό­τε­ρων απ’ όλη τη χώρα και την ομο­γέ­νεια και την προ­σπά­θεια της ανά­πτυ­ξης του ενδια­φέ­ρο­ντος για την ποί­η­ση. Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μέχρι σήμε­ρα 33 ετή­σια Συμπό­σια, με αφιε­ρώ­μα­τα σε σημα­ντι­κούς νεο­έλ­λη­νες ποι­η­τές και άλλη ποι­κί­λη θεμα­το­λο­γία, στα οποία έλα­βαν μέρος ειση­γη­τές, κρι­τι­κοί, ποι­η­τές και γενι­κά ως σύνε­δροι χιλιά­δες συμ­μέ­το­χοι από τη χώρα μας και αρκε­τοί από το εξω­τε­ρι­κό, αντι­προ­σω­πεύ­ο­ντας ένα σπου­δαίο μέρος του ποι­η­τι­κού δυνα­μι­κού και των μελετητών
της χώρας μας. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα έχουν κατα­γρα­φεί στις 14.000 περί­που σελί­δες των πρα­κτι­κών του Συμπο­σί­ου και σε πολ­λά άλλα βιβλία: ανθο­λο­γί­ες (Αχαϊ­κή, Κυπρια­κή, Κρη­τι­κή, Επτα­νη­σια­κή, Ηλεια­κή, Μελών του Συμπο­σί­ου και άλλες σχε­τι­κές με τα θέμα­τα των Συμπο­σί­ων), φυλ­λά­δια μικρά και μεγά­λα. Ένα εκτε­νές, πλού­σιο Πανό­ρα­μα του έργου του Συμπο­σί­ου εκδό­θη­κε στην επέ­τειο των 30 χρό­νων του. Για τα εικο­σι­πε­ντά­χρο­να του Συμπο­σί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ένας μεγά­λος ποι­η­τι­κός δια­γω­νι­σμός με 500 περί­που συμ­με­τέ­χο­ντες από τη χώρα και την ομο­γέ­νεια. Τα βιβλία του Συμπο­σί­ου είναι βασι­κά εργα­λεία ανα­φο­ράς για τους μελετητές.
Τώρα προ­ε­τοι­μά­ζε­ται το 34ο Συμπό­σιο με βασι­κό σχε­δια­σμό την έμφα­ση στην ουσια­στι­κή συμ­με­το­χή των συνέ­δρων και τη σμί­κρυν­σή του στο μισό του χρό­νου (Παρα­σκευή πρωί – Σάβ­βα­το μεση­μέ­ρι, 3–4 Ιου­λί­ου 2015) και με δύο βασι­κά τμή­μα­τα: τρεις συνε­δρί­ες με τρεις ειση­γή­σεις, πολ­λές δεκά­λε­πτες ανα­κοι­νώ­σεις και πεντά­λε­πτες παρεμ­βά­σεις και ουσια­στι­κή συζή­τη­ση και παρου­σί­α­ση ποι­η­τών από κρι­τι­κούς. Η όλη λοι­πόν αυτή δια­δι­κα­σία θα μπο­ρέ­σει να βοη­θή­σει στην ενερ­γο­ποί­η­ση όλων των συνέ­δρων και στη φυσιο­λο­γι­κή ανά­πτυ­ξη του Συμπο­σί­ου, με τον παρα­με­ρι­σμό ή την κατάρ­γη­ση της παθη­τι­κής ακρό­α­σης και του υπο­βι­βα­σμού των ακρο­α­τών σε παθη­τι­κούς αμέ­το­χους δέκτες, ώστε το όλο Συμπό­σιο να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ως συνο­λι­κό έργο των συνέ­δρων του, των πραγ­μα­τι­κά ενδια­φε­ρο­μέ­νων για την ύπαρ­ξη και την ανά­πτυ­ξη της ποί­η­σης και της μελέ­της της. Θα γίνει προ­σπά­θεια πλή­ρους ηλε­κτρο­νι­κής επι­κοι­νω­νί­ας και ενη­μέ­ρω­σης των συνέ­δρων του Συμπο­σί­ου, που εφέ­τος θα κλη­θούν να μετά­σχουν στο Συμπό­σιο επι­λε­γούν με κρι­τή­ριο το δεδο­μέ­νο του δηλω­μέ­νου ενδια­φέ­ρο­ντός τους για την ποί­η­ση. Επει­δή όμως το Συμπό­σιο, εκτός από ποιο­τι­κό θέλει να είναι και λαϊ­κό και ανοι­χτό σε άγνω­στους σε αυτό ενδια­φε­ρο­μέ­νους, θα είναι ελεύ­θε­ρη και καλό­δε­χτη κάθε συμ­με­το­χή που θα εμπνέ­ε­ται από τις παρα­πά­νω αρχές.
Τα κεντρι­κό θέμα του Συμπο­σί­ου φέτος θα είναι «Κώστας Βάρ­να­λης». Η Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή του Συμπο­σί­ου θα ορί­σει τους ειση­γη­τές. Θα προ­γραμ­μα­τι­σθούν και ανα­κοι­νώ­σεις και παρεμ­βά­σεις, ανα­μέ­νο­νται όμως και σχε­τι­κές προ­τά­σεις από κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο για τέτοια προ­σφο­ρά στο Συμπό­σιο, που θα πρέ­πει να δηλω­θεί έγκαι­ρα και εγγράφως.

Η Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή του Συμπο­σί­ου Ποίησης

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
http://www.poetrysymposium.gr

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ

Πολι­τι­στι­κό και Συνε­δρια­κό Κέντρο Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, 3–4 Ιου­λί­ου 2015

Το Τρια­κο­στό τέταρ­το Συμπό­σιο ποί­η­σης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από την Παρα­σκευή πρωί 3 Ιου­λί­ου 11 π.μ. ως Σάβ­βα­το 4 Ιου­λί­ου 2 μ.μ. στο Πολι­τι­στι­κό και Συνε­δρια­κό Κέντρο του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών.
Όπως έχει ήδη ανα­κοι­νω­θεί, το φετι­νό Συμπό­σιο σχε­διά­ζε­ται να είναι κυρί­ως συμ­με­το­χι­κό και, ενώ η συμ­με­το­χή σ’ αυτό θα είναι ελεύ­θε­ρη για ενδια­φε­ρό­με­νους άγνω­στους στο Συμπό­σιο, θα κλη­θούν προ­σω­πι­κά παλιοί και νέοι φίλοι του, σε μικρό πάντως αριθ­μό, ώστε να είναι αποτελεσματικό.
Το θέμα του θα είναι ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ.
Θα γίνουν:
Α. Τέσ­σε­ρες κεντρι­κές ειση­γή­σεις με θέμα­τα την αισθη­τι­κή, την ποί­η­ση, την πεζο­γρα­φία και το μετα­φρα­στι­κό έργο του Βάρ­να­λη, που έχουν ανα­λη­φθεί από ειδικούς.
Β. Δεκά­λε­πτες ανα­κοι­νώ­σεις (3–4 σελί­δων Α4), μερι­κές από τις οποί­ες έχουν προ­γραμ­μα­τι­σθεί (θέμα­τα: Η γλώσ­σα του Βάρ­να­λη, Ο πολι­τι­κός Βάρ­να­λης, Η αλη­θι­νή απο­λο­γία του Σωκρά­τη, Η χρο­νο­γρα­φία του Βάρ­να­λη, Ο σχο­λι­κός Βάρ­να­λης, Βάρ­να­λης και τρο­βα­δού­ροι) ή προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται, και
Γ. Ελεύ­θε­ρες πεντά­λε­πτες (2 σελίδων)
Είναι ελεύ­θε­ρη η συμ­με­το­χή για κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο, αφού απο­στα­λεί στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση του Συμπο­σί­ου [email protected] το θέμα της, που θα πρέ­πει να είναι βασι­κό για το έργο του Βάρ­να­λη, και περί­λη­ψη της ανα­κοί­νω­σης μέχρι το τέλος Μαΐ­ου. Οι ανα­κοι­νώ­σεις θα περι­λη­φθούν στο πρό­γραμ­μα του Συμπο­σί­ου μετά την έγκρι­σή τους από την Οργα­νω­τι­κή Επιτροπή.
Δ. Πλή­ρως συμ­με­το­χι­κός διά­λο­γος των συνέδρων,
ώστε το Συμπό­σιο να είναι μια συμπραγ­μά­τω­ση μελέ­της και προ­σφο­ράς από­ψε­ων για το έργο του Κ. Βάρναλη.
Θα απαγ­γελ­θούν απο­σπά­σμα­τα του έργου του Βάρ­να­λη από τη μαγνη­το­φω­νη­μέ­νη φωνή του ίδιου, μελο­ποι­ή­σεις ποι­η­μά­των του και άλλα απο­σπά­σμα­τα in vivo.
ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤEΤΑΡTO ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
http://www.poetrysymposium.gr

Κώστας Βάρ­να­λης

Παρα­σκευή 3 − Σάβ­βα­το 4 Ιου­λί­ου 2015
Συνε­δρια­κό και Πολι­τι­στι­κό Κέντρο του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 11.00 π.μ − 2.00 μ.μ
Πρό­ε­δρος: Αλέ­ξης Λυκουργιώτης

Εισή­γη­ση

Βασί­λης Αλε­ξί­ου (επί­κου­ρος καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης): Οι ομό­κε­ντρες «αισθη­τι­κές» του Κώστα Βάρναλη

Ανα­κοι­νώ­σεις

Θανά­σης Νάκας (καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών): Η γλώσ­σα του Βάρναλη
Ανδρέ­ας Λάζα­ρης (δρ φιλο­λο­γί­ας): Σολω­μός – Βάρ­να­λης: η αισθη­τι­κή λει­τουρ­γία του λογο­τε­χνι­κού έργου
Γιώρ­γος Τσι­ρώ­νης (ποι­η­τής): Άνθρωποι
Μανώ­λης Μ. Στερ­γιού­λης (σχο­λι­κός σύμ­βου­λος): Τα αρχαιό­θε­μα ποι­ή­μα­τα του Κώστα Βάρναλη

Ελεύ­θε­ρες παρεμ­βά­σεις, Συζή­τη­ση των συνέδρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30 μ.μ. − 8.30 μ.μ.

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρό­ε­δρος: Βασί­λης Αλεξίου

Εισή­γη­ση
Τασού­λα Καρα­γε­ωρ­γί­ου (ποι­ή­τρια, δρ κλα­σι­κής φιλο­λο­γί­ας): Οι αρι­στο­φα­νι­κές μετα­φρά­σεις του Κώστα Βάρναλη

Ανα­κοι­νώ­σεις

Γιώρ­γος Καρα­χά­λιος (τ. καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, ποι­η­τής): Ο Βάρ­να­λης κοι­νω­νι­κός ποιητής
Βασί­λης Λάζα­ρης (ιστο­ρι­κός): Ο σοσια­λι­στής Βάρναλης
Ανα­στά­σιος Στέ­φος (δρ φιλο­λο­γί­ας, πρό­ε­δρος Π.Ε.Φ.): Ο Βάρ­να­λης στη σχο­λι­κή τάξη
Βού­λα Επι­τρο­πά­κη (ποι­ή­τρια, ζωγρά­φος): Το δίκαιο και το δίκιο στο έργο του Κώστα Βάρναλη

Ελεύ­θε­ρες παρεμ­βά­σεις, Συζή­τη­ση των συνέδρων

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρό­ε­δρος: Κώστας Κρεμμύδας
Παρου­σί­α­ση των βρα­βευ­θέ­ντων με τα Βρα­βεία Ποί­η­σης 2012 του Συμπο­σί­ου Ποίησης
Αλέ­ξης Ζήρας – Νίκη Χαλ­κια­δά­κη, Χρή­στος Αρμά­ντο Γκέζος

Κρι­τι­κοί παρου­σιά­ζουν ποιητές

Αλέ­ξης Ζήρας – Μαρία Κουλούρη
Κώστας Κρεμ­μύ­δας – Τζού­λια Φορτούνη
Χρή­στος Γιαν­να­κός – Ελευ­θε­ρία Κυρίτση
Ανα­στα­σία Γκί­τση – Θωμάς Παπαστεργίου
Γιώρ­γος Τσι­ρώ­νης – Γιάν­νης Τόλιας
Ανδρέ­ας Λάζα­ρης – Μίμης Κωστήρης
Ελέ­νη Γού­λα – Στά­θης Ιντζές
Χρι­στί­να Λιναρ­δά­κη – Ευτέρ­πη Κωσταρέλη
Χαρί­λα­ος Νικο­λα­ΐ­δης – Κων­στα­ντί­να Κορρυβάντη
Γιώρ­γος Πέπ­πας – Κατε­ρί­να Ζησάκη
Γιώρ­γος Γωνια­νά­κης – Πανα­γιώ­της Μηλιώτης

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙ 10.00 π.μ. − 2.00 μ.μ.

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρό­ε­δρος: Ξενο­φώ­ντας Βερύκιος

Εισή­γη­ση

Κώστας Βούλ­γα­ρης (πεζο­γρά­φος, κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας): Ο ποι­η­τής Κώστας Βάρ­να­λης: Από την παρα­νά­γνω­ση στην απώθηση.

Ανα­κοι­νώ­σεις

Αλέ­ξης Ζήρας: Ο Βάρ­να­λης και οι Τρο­βα­δού­ροι του Μεσαίωνα
Σταύ­ρος Ιντζε­γιάν­νης (συγ­γρα­φέ­ας): Η Πανα­γία στο έργο του Βάρ­να­λη: Αγία ή άνθρωπος;
Αντώ­νης Μπου­λού­τζας (δημο­σιο­γρά­φος, πεζο­γρά­φος): Ο χρο­νο­γρά­φος Κώστας Βάρναλης.
Κώστας Κρεμ­μύ­δας: Ο Κώστας Βάρ­να­λης μέσα από τις σελί­δες της «Επι­θε­ώ­ρη­σης Τέχνης».

Ελεύ­θε­ρες παρεμ­βά­σεις, Συζή­τη­ση των συνέδρων
Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πρό­ε­δρος: Αλέ­ξης Ζήρας

Εισή­γη­ση

Ηρα­κλής Κακα­βά­νης (δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας, συνεκ­δό­της του δια­δι­κτυα­κού περιο­δι­κού «Ατέ­χνως»): Μια περι­διά­βα­ση στον πεζό λόγο του Κώστα Βάρ­να­λη, λόγο ενά­ντιο στο «του κρείτ­το­νος συμφέρον»

Ανα­κοι­νώ­σεις

Βασί­λης Τσο­νά­κας (αρχι­τέ­κτο­νας, πεζο­γρά­φος): Η αλη­θι­νή απο­λο­γία του Σωκράτη
Μαρία Χαρί­του (ΜΑ Νεο­ελ­λη­νι­κής Φιλο­λο­γί­ας): Το Ημε­ρο­λό­γιο της Πηνελόπης
Μίνα Πετρο­πού­λου (φιλό­λο­γος, δρ κοι­νω­νιο­λο­γί­ας): Όταν ο Βάρ­να­λης απαγγέλλει…
Γιάν­νης Τόλιας (ποι­η­τής): Μαγδα­λη­νή: Ιέρεια του έρω­τα ή Αγία μετάνοιας;

Ελεύ­θε­ρες παρεμ­βά­σεις, Συζή­τη­ση των συνέδρων

ΑΠΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ:

Φρα­ντέ­σκα ΄Αβερ­μπαχ, Κατε­ρί­να Ζησά­κη, Γιώρ­γος Πέππας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βενε­τσά­να Κυρια­ζο­πού­λου, Πρύ­τα­νης Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών • Χρί­στος Αλε­ξί­ου, τ. καθη­γη­τής Νεο­ελ­λη­νι­κής Φιλο­λο­γί­ας Πανε­πι­στη­μί­ου Birmingham, διευ­θυ­ντής περιο­δι­κού «Θέμα­τα Λογο­τε­χνί­ας» • Σωτή­ρης Π. Βαρ­νά­βας, καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, ποι­η­τής • Ξενο­φώ­ντας Βερύ­κιος, καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, ποι­η­τής • Αλέ­ξης Ζήρας, κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας • Γιώρ­γος Κεντρω­τής, καθη­γη­τής Ιονί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου, ποι­η­τής, μετα­φρα­στής • Κώστας Κρεμ­μύ­δας, ποι­η­τής, δρ φιλο­λο­γί­ας, εκδό­της περιο­δι­κού «Μαν­δρα­γό­ρας» • Αλέ­ξης Λυκουρ­γιώ­της, ομό­τι­μος καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, ποι­η­τής • Σάβ­βας Μιχα­ήλ, δοκι­μιο­γρά­φος, κρι­τι­κός • Θανά­σης Νάκας, καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών • Σωκρά­της Λ. Σκαρ­τσής, ποι­η­τής, ομό­τι­μος καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών • Ξένη Σκαρ­τσή, ποι­ή­τρια, δρ φιλο­λο­γί­ας • Δημή­τρης Χαρί­τος, κινη­μα­το­γρα­φι­κός κρι­τι­κός, ποιητής
Επί­τι­μος Πρό­ε­δρος Μιχά­λης Γ. Μερα­κλής, ομό­τι­μος καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, κριτικός

Διεύ­θυν­ση Συμπο­σί­ου: Τ.Θ. 1142, Τ.Κ. 26110, Πάτρα, τηλ. 2610 991343, 210 9339192, ηλ. δ/νση: [email protected]

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ξενο­δο­χεία: Rion Beach, Γ΄ κατηγ., στην παρα­λία του Ρίου, τηλ. 2610 991421–2 ● Porto Rio, Α΄ κατηγ. στην παρα­λία του Ρίου, τηλ. 2610 992102 ● Achaia Beach, Β΄ κατηγ., στην Παρα­λία Προ­α­στί­ου, τηλ. 2610 991801 ● Castello, Β΄ κατηγ., Ρίο, τηλ. 2610 992957 ● Γεώρ­γιος, Γ΄ κατηγ., Ρίο, τηλ. 2610 992627 ● Απόλ­λων, Β΄ κατηγ., Ρίο, τηλ. 2610 990426 ● Αστήρ, Α΄ κατηγ., Πάτρα, τηλ. 2610 277502, 2610 279812 ● Δελ­φί­νι, Γ΄ κατηγ., στην Τερ­ψι­θέα, τηλ. 2610 421001–5 ● Τζά­κι, Παρα­λία Προ­α­στί­ου, τηλ. 2610 453960 ● Achaia Beach, Β΄ κατηγ., στην Παρα­λία Προ­α­στί­ου, τηλ. 2610 991801 ● Ροδι­νή, Ψαθό­πυρ­γος, τηλ. 2610 931300.
2. Εστια­τό­ρια: Σ’ ολό­κλη­ρη την παρα­λία του Ρίου και της Πάτρας και στο εσω­τε­ρι­κό του Ρίου και στους κοντι­νούς στη θάλασ­σα δρό­μους της Πάτρας λει­τουρ­γούν διά­φο­ρα εστιατόρια.
3. Χρή­σι­μα τηλέ­φω­να: Του­ρι­στι­κή Αστυ­νο­μία: 2610 276998, 2610 451833, Πρα­κτο­ρείο ΚΤΕΛ: 2610623887–8, Πρα­κτο­ρείο ΟΣΕ: 2610639108–9, Ραδιο­τα­ξί: 18300, 2610 450000.
4. Το λεω­φο­ρείο αρ. 6 ξεκι­νά από τη γωνία Κορίν­θου-Ερμού στην Πάτρα, συνε­χί­ζει στο Πανε­πι­στή­μιο και φτά­νει στο Ρίο.
5. Πλη­ρο­φο­ρί­ες για το Συνε­δρια­κό και Πολι­τι­στι­κό Κέντρο του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών και την πρό­σβα­ση σ’ αυτό: http://www.confer.upatras.gr.

Το Συμπό­σιο τελεί υπό την αιγί­δα του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο