Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

38o συνέδριο ΑΔΕΔΥ: Η ΔΑΣ διπλασίασε τις δυνάμεις της και έσπασε το φράγμα του 20%

Αύξη­ση σε ψήφους, ποσο­στό και έδρες, για πέμ­πτη συνε­χό­με­νη φορά από το 33ο συνέ­δριο, κατέ­γρα­ψε η ΔΑΣ στο 38o συνέ­δριο της ΑΔΕΔΥ, όπου εκφρά­στη­καν με την ψήφο τους περί­που 240.000 δημό­σιοι υπάλ­λη­λοι. Από το 33ο Συνέ­δριο ως το 38ο, η ΔΑΣ διπλα­σί­α­σε τις δυνά­μεις της και έσπα­σε το φράγ­μα του 20%.

Συγκε­κρι­μέ­να, κατα­γρά­φο­ντας τη μεγα­λύ­τε­ρη άνο­δο από όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές δυνά­μεις, η ΔΑΣ ανα­δεί­χθη­κε δεύ­τε­ρη δύνα­μη, από τρί­τη που ήταν έως τώρα και σε μικρή από­στα­ση από τη ΔΑΚΕ. Με βάση τους συσχε­τι­σμούς που δια­μορ­φώ­θη­καν στο 38ο συνέ­δριο η ΔΑΣ έλα­βε 134 ψήφους. Με ποσο­στό 21,3%, εκλέ­γει 18 μέλη στο Γενι­κό Συμ­βού­λιο (από 16), άρα της ανα­λο­γούν 4 έδρες (από 3) στην Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της ΑΔΕΔΥ. Η ΔΑΚΕ έλα­βε ποσο­στό 23,4% (δια­βά­στε εδώ τα απο­τε­λέ­σμα­τα του Συνεδρίου)

Η ΔΑΣ σημειώ­νει: «Η συνε­χής ανο­δι­κή πορεία των δυνά­με­ων της ΔΑΣ από το 2010 έως σήμε­ρα είναι απο­τέ­λε­σμα της καθη­με­ρι­νής αδιά­κο­πης προ­σπά­θειας των δυνά­με­ων που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ για την οργά­νω­ση του αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων με κρι­τή­ριο τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους στα σχο­λεία, στα νοσο­κο­μεία, στους δήμους και στις περι­φέ­ρειες, στα υπουρ­γεία, σε κάθε χώρο δου­λειάς. Είναι απο­τέ­λε­σμα της βασα­νι­στι­κής προ­σπά­θειας για την ανα­ζω­ο­γό­νη­ση του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, της χει­ρα­φέ­τη­σης του από τις επι­διώ­ξεις του κρά­τους και της εργο­δο­σί­ας, της εκρί­ζω­σης του σαρα­κιού της παθη­τι­κής ανα­μο­νής και της κυβερ­νη­τι­κής εναλλαγής.

Ευχα­ρι­στού­με τους χιλιά­δες συνα­δέλ­φους που με την ψήφο τους στα σωμα­τεία και τις ομο­σπον­δί­ες τους έστει­λαν ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα μαχη­τι­κής συλ­λο­γι­κής διεκ­δί­κη­σης και αγώ­να. Ευχα­ρι­στού­με όσους αντι­προ­σώ­πους του 38ου συνε­δρί­ου έκα­ναν το βήμα να συμπο­ρευ­τούν στο πλευ­ρό μας. Τους καλω­σο­ρί­ζου­με. Με το χέρι στην καρ­διά έκα­ναν αυτό που υπα­γο­ρεύ­ει η συνεί­δη­σή τους ανα­γνω­ρί­ζο­ντας στη ΔΑΣ και στις δυνά­μεις του ΠΑΜΕ τη μονα­δι­κή δύνα­μη, ελπί­δα και εγγυ­η­τή της πάλης των εργα­ζο­μέ­νων για τη ζωή που μας αξίζει».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο