Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

4η Αυγούστου & Μεταξικός Αντικομμουνισμός

Γρά­φει ο Απο­στό­λης Σερέ­της //

Εισαγωγικό σημείωμα

Σαν σήμε­ρα, στις 4 Αυγού­στου 1936, ξεκι­νά­ει η δικτα­το­ρία του Ιωάν­νη Μετα­ξά. Πολ­λά έχουν γρα­φτεί, πολ­λά έχουν ειπω­θεί για την περί­ο­δο της μετα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας. Αυτό που ωστό­σο πρέ­πει να τονι­στεί για την περί­ο­δο της μετα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας είναι τέσ­σε­ρις άξο­νες σκέ­ψης οι οποί­οι παρου­σιά­ζο­νται στην παρα­κά­τω εργα­σία που εκπο­νή­θη­κε στο πλαί­σιο του Προ­γράμ­μα­τος Μετα­πτυ­χια­κών Σπου­δών στο τμή­μα Πολι­τι­κής Επι­στή­μης και Ιστο­ρί­ας στο Πάντειο Πανε­πι­στή­μιο από τον γρά­φο­ντα. Η εργα­σία έχει ως στό­χο να ανα­δεί­ξει τον Αντι­κομ­μου­νι­στι­κό χαρα­κτή­ρα της Δικτα­το­ρί­ας μέσα από ορι­σμέ­νες πτυ­χές του καθε­στώ­τος καθώς επί­σης και το πως εγκα­θι­δρύ­θη­κε ο πανί­σχυ­ρος αντι­κομ­μου­νι­στι­κός μηχα­νι­σμός όπου έφε­ρε σε σύγκρου­ση το ΚΚΕ με τον Μετα­ξά και το κρά­τος του.

Αρχι­κά στην εργα­σία παρου­σιά­ζε­ται μία εκτε­νής ανά­λυ­ση της πολύ κρί­σι­μης περιό­δου πριν τη δικτα­το­ρία με απο­κο­ρύ­φω­μα το πολύ κρί­σι­μο 1936. Στο διε­θνές περι­βάλ­λον, η εξά­πλω­ση ολο­κλη­ρω­τι­κών, φασι­στι­κών, δικτα­το­ρι­κών καθε­στώ­των κάτω από τον φόβο μίας κομ­μου­νι­στι­κής επα­νά­στα­σης όπως υπο­στή­ρι­ζαν, ήταν φαι­νό­με­να τα οποία χαρα­κτή­ρι­σαν την εποχή.

Στη συνέ­χεια γίνε­ται μία ανά­λυ­ση της πολι­τι­κής κατά­στα­σης στην Ελλά­δα με την αστά­θεια του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος να έχει κορυ­φω­θεί το 1936 και τη σύγκρου­ση Μετα­ξά-ΚΚΕ, από τις μεγα­λειώ­δεις απερ­γί­ες και συγκε­ντρώ­σεις, μέχρι την εξέ­γερ­ση το Μάη του 1936 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Κινη­το­ποι­ή­σεις που ανά­γκα­σαν το καθε­στώς μετέ­πει­τα να πάρει μία σει­ρά μέτρων και να ικα­νο­ποι­ή­σει αρκε­τά αιτή­μα­τα, όπως η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, με μεγά­λο όμως κόστος για το ΚΚΕ το οποίο κυνη­γή­θη­κε αδυ­σώ­πη­τα από κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό που έστη­σε ο Μετα­ξάς συνε­πι­κου­ρού­με­νος από το Βασι­λιά και την αστι­κή τάξη της περιόδου.

Επί­σης στην εργα­σία παρου­σιά­ζο­νται τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά μέτρα του Μετα­ξι­κού κρά­τους από την πρώ­τη κιό­λας μέρα εγκα­θί­δρυ­σης της δικτα­το­ρί­ας ενώ στη συνέ­χεια θα ερμη­νευ­τεί μέσα από την παρά­θε­ση αρχεια­κού υλι­κού ο αντι­κομ­μου­νι­στι­κός λόγος και η ιδε­ο­λο­γία του Ιωάν­νη Μετα­ξά που προ­σπά­θη­σε να τη φυτέ­ψει στο κρά­τος που είχε ορα­μα­τι­στεί, μέσα κι από τις επιρ­ρο­ές που είχε από τα δικτα­το­ρι­κά και φασι­στι­κά καθε­στώ­τα της επο­χής του. Τέλος παρου­σιά­ζο­νται κάποια συμπε­ρά­σμα­τα, όπου κατα­λή­γουν σε ορι­σμέ­να συμπε­ρά­σμα­τα και στο γεγο­νός του βαθιά αντι­κομ­μου­νι­στι­κού σχε­δια­σμού που είχε σχε­διά­σει ο Μετα­ξάς για τη δικτα­το­ρία του. Ένας αντι­κομ­μου­νι­σμός όπου έχει ριζώ­σει τόσο βαθιά στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία, όπου μέχρι και σήμε­ρα βλέ­που­με τα απο­τυ­πώ­μα­τα του.

 

pdf

Μετα­ξι­κός-Αντι­κο­μου­νι­σμός (Απο­στό­λης Σερέτης)

 

 

____________________________________________________________________________________________
seretis3Αποστόλης Σερέτης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Σπούδασε Ιστορία, Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, με ειδίκευση στη Νεότερη Ιστορία, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός σε webradio και αρθρογράφος σε ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό και ιστότοπο που δημιούργησε μαζί με συμφοιτητές του. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Άρθρα και εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στο Academia και σε ελληνόφωνα διαδικτυακά και έντυπα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο