Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-«ΟΔΗΓΗΤΗ» 🚩Αφιερωμένο στα 60χρονα του ΚΚΕ και τα 10χρονα της ΚΝΕ

Το 4ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — Οδηγητή κορυφώθηκε στο Περιστέρι, στις 7 — 10 Σεπτέμβρη 1978, αφιερωμένο στα 60 χρόνια του ΚΚΕ και τα 10 χρόνια της ΚΝΕ.

  • Προηγήθηκαν 300 προφεστιβαλικές εκδηλώσεις σε 172 πόλεις και σε 128 κωμοπόλεις και χωριά.

Λει­τούρ­γη­σαν 115 περί­πτε­ρα, πολ­λά εκ των οποί­ων ήταν αφιε­ρω­μέ­να στα 60 χρό­νια του ΚΚΕ και τα 10 χρό­νια της ΚΝΕ, καθώς και περί­πτε­ρα αφιε­ρω­μέ­να σε ζητή­μα­τα που προ­βλη­μα­τί­ζουν τη νεο­λαία, όπου διορ­γα­νώ­νο­νταν και συζητήσεις. 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ 94ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ 3

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ 4

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ 9 1

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ 10

 

Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, Γιάν­νης Μαρ­κό­που­λος, Θάνος Μικρού­τσι­κος, Χρή­στος Λεο­ντής, Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Μαρία Δημη­τριά­δη, Γιάν­νης Θωμό­που­λος, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Νίκος Ξυλού­ρης, Αντώ­νης Καλο­γιά­νης, Πέτρος Παν­δής, Λάκης Χαλ­κιάς, Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Γιάν­νης Κού­τρας, Γιώρ­γος Ζωγρά­φος, Λάκης Χαλ­κιάς, Αλκη­στη Πρω­το­ψάλ­τη, Γιώρ­γος Μεράν­τζας, Λάκης Παπ­πάς, Σπύ­ρος Σαμο­ΐ­λης, Πέτρη Σαλ­πέα, Αιμι­λία Σαρ­ρή, Γιώ­τα Βέη, Δόμνα Σαμί­ου, είναι μερι­κοί μόνο από τους γνω­στούς μου­σι­κούς και ερμη­νευ­τές που πέρα­σαν από τις δύο σκη­νές του Φεστι­βάλ το τετρα­ή­με­ρο, μαζί με πολ­λούς γνω­στούς ηθο­ποιούς που συμ­με­τεί­χαν στο πρό­γραμ­μα απαγ­γέ­λο­ντας ποι­ή­μα­τα και πεζά.

Στο ταξί­δι του Φεστι­βάλ σ’ όλη την Ελλά­δα πήραν μέρος εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νέοι ενώ συμ­με­τεί­χαν 150 ερα­σι­τε­χνι­κά συγκρο­τή­μα­τα μου­σι­κής, χορού και θεάτρου. 

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ 24ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ 1

«Τα Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του Οδη­γη­τή, πέρα από τη γενι­κό­τε­ρη προ­σφο­ρά τους, στά­θη­καν η αφορ­μή, το ξεκί­νη­μα για μια σει­ρά ερα­σι­τε­χνι­κά συγκρο­τή­μα­τα που έδω­σαν όλες τις δυνα­τό­τη­τες για την ανά­πτυ­ξη και την προ­βο­λή της δου­λειάς τους. Ζώντας μέσα στη νεο­λαία, με τον παλ­μό της, η ΚΝΕ δε μπο­ρού­σε παρά να αφου­γκρα­στεί και την ανά­γκη των νέων να εκμε­ταλ­λευ­τούν τον ελεύ­θε­ρο χρό­νο τους, να αξιο­ποι­ή­σουν και να καλ­λιερ­γή­σουν μια ιδιαί­τε­ρη κλί­ση τους, όπως ο χορός, το τρα­γού­δι, η ζωγρα­φι­κή, ο αθλη­τι­σμός κ.λπ.», δια­βά­ζου­με σε σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ του «Ρ».

Στο χώρο του αθλη­τι­σμού διορ­γα­νώ­θη­καν αγώ­νες: Ποδο­σφαί­ρου, μπά­σκετ, βόλεϊ, πινγκ — πονγκ, στί­βου, καθώς και λαϊ­κός αγώ­νας δρόμου.

Στη Διε­θνού­πο­λη συμ­με­τεί­χαν περί­που 100 αντι­προ­σω­πεί­ες ξένων οργανώσεων.

🚩 Το Φεστιβάλ και τα βασικά χαρακτηριστικά του έχουν πια καθιερωθεί και εδραιωθεί!

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο