Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

4 χρόνια «Κόκκινο Αερόστατο» — κυκλοφορεί το νέο τεύχος

Το νέο τεύ­χος (20) του αγα­πη­μέ­νου περιο­δι­κού «το κόκ­κι­νο Αερό­στα­το», που επι­με­λεί­ται η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας, κυκλο­φο­ρεί τις επό­με­νες μέρες και δια­τί­θε­ται από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ.

Στις σελί­δες του οι νεα­ροί ανα­γνώ­στες θα βρουν ένα μεγά­λο αφιέ­ρω­μα στο 30ό Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Διή­με­ρο της ΚΝΕ με:

  • Οδη­γί­ες προς κατασκηνωτές.
  • Γνω­ρι­μία με τη Μυτιλήνη.
  • Ενό­τη­τα με θέμα «Από τις δύο μεριές του Αιγαί­ου», που φωτί­ζει ότι η αλλη­λεγ­γύη είναι το όπλο των λαών, που μοι­ρά­ζο­νται τις ίδιες ανη­συ­χί­ες, τα ίδια προ­βλή­μα­τα, τα ίδια όνει­ρα και μετα­ξύ άλλων περι­λαμ­βά­νει συνέ­ντευ­ξη με την Ναζ­λί Ιπε­κτζάν, δασκά­λα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Τουρκίας.
  • Διή­γη­μα: «Μονό­λο­γοι σε καρα­ντί­να», κεί­με­να προ­σφυ­γό­που­λων για το πώς πέρα­σαν την περί­ο­δο της πρώ­της καρα­ντί­νας στα camp.

Ακό­μα σε αυτό το τεύ­χος υπάρ­χουν μηνύ­μα­τα από τις δρα­στη­ριό­τη­τες των φίλων του «κόκ­κι­νου Αερό­στα­του», τη συμ­με­το­χή τους σε συγκε­ντρώ­σεις της Πρω­το­μα­γιάς και πορεί­ες ειρή­νης, καθώς και από τις δικές τους γωνιές στα Μαθη­τι­κά Φεστι­βάλ της ΚΝΕ.

Ο απο­ρη­μέ­νος φίλος μας στο ημε­ρο­λό­γιό του, στη στή­λη του περιο­δι­κού που έχουν λατρέ­ψει μικροί και μεγά­λοι, σχο­λιά­ζει και σε αυτό το τεύ­χος όσα έζη­σε τους τελευ­ταί­ους δυο μήνες.

Παράλ­λη­λα, καθώς αυτό το τεύ­χος θα κρα­τή­σει συντρο­φιά στους ανα­γνώ­στες του μέχρι το τέλος του καλο­και­ριού, περι­λαμ­βά­νει προ­τά­σεις βιβλί­ων και ται­νιών για το καλοκαίρι.

Στις υπό­λοι­πες σελί­δες οι ανα­γνώ­στες μπο­ρούν να βρουν: Κόμικ, σκά­κι, θέμα για το απο­λι­θω­μέ­νο δάσος της Λέσβου, εξε­ρεύ­νη­ση του ήχου στη στή­λη της επι­στή­μης, παι­χνί­δια, το τελευ­ταίο μέρος του αφιε­ρώ­μα­τος σε μεγά­λες ανα­κα­λύ­ψεις και εφευ­ρέ­σεις, οδη­γί­ες να φτιά­ξουν τον δικό τους καταπέλτη!

Επί­σης, το «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το» γιορ­τά­ζο­ντας τα 20 τεύ­χη και τα 4 χρό­νια κυκλο­φο­ρί­ας του κάνει δώρο σε όλους τους ανα­γνώ­στες του ένα θεμα­τι­κό ευρε­τή­ριο των τευ­χών 1–20.
Ξεχω­ρι­στή σημα­σία να το προ­μη­θευ­τούν όλοι οι εκπαι­δευ­τι­κοί και οι γονείς ώστε να μπο­ρούν να ανα­τρέ­χουν και να βρί­σκουν ιδέ­ες, σκέ­ψεις για διά­φο­ρα θέματα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο