Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης — Δ. Κουτσούμπας: Μοναδική ελπίδα η συντονισμένη πάλη των λαών

«Η όλο και πιο μεγά­λη πρόσ­δε­ση της Ελλά­δας στα σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των, οδη­γούν το λαό μας σε ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, στην ακρί­βεια, σε επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση. Οδη­γούν σε μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και βεβαί­ως μεγα­λώ­νουν τους κιν­δύ­νους για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας. Τις περι­βό­η­τες “δυτι­κές αξί­ες τους” απ’ όπου κι αν τις πιά­σεις, λερώ­νε­σαι. Μόνη λύση, μονα­δι­κή διέ­ξο­δος, μονα­δι­κή ελπί­δα η συντο­νι­σμέ­νη πάλη των λαών δήλω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στη συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο ‘Αμυ­νας όπου κατέ­λη­ξε η 40η Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρήνης.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο