Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης: Μυριόστομο μήνυμα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή — Απάντηση στη χυδαία ευρωατλαντική προπαγάνδα

Σε μαζική συμμετοχή στην 40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης την Κυριακή 22 Μάη, που φέτος συμπίπτει με τη μέρα δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, καλεί η ΕΕΔΥΕ.

Στην ανα­κοί­νω­ση — κάλε­σμά της αναφέρει:

«Νέες και νέοι, εργα­το­ϋ­πάλ­λη­λοι, συνταξιούχοι,

Ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία μαί­νε­ται και δεν χωρά καμιά επα­νά­παυ­ση. Ο κίν­δυ­νος της επέ­κτα­σής του είναι μεγάλος.Τώρα παίρ­νου­με τη θέση μας στον αγώνα!

Συνε­χί­ζου­με και κλι­μα­κώ­νου­με τον αγώ­να μας για να εκφρα­στεί μαζι­κά και μαχη­τι­κά η κατα­δί­κη του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και της εμπλο­κής της χώρας μας σ’ αυτόν, στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς. Να απα­ντή­σου­με απο­φα­σι­στι­κά στη χυδαία ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα, η οποία θέλει να στοι­χί­σει τον λαό πίσω από τα συμ­φέ­ρο­ντα των ιμπε­ρια­λι­στών, που ευθύ­νο­νται για χιλιά­δες νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες, για εκα­τομ­μύ­ρια πρό­σφυ­γες, ξεριζωμένους.

Κατα­δι­κά­ζου­με την απα­ρά­δε­κτη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία! Πρό­κει­ται για έναν άδι­κο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, στον οποίο συγκρού­ο­νται από τη μια οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ και από την άλλη η Ρωσία, με το μάρ­μα­ρο να το πλη­ρώ­νουν ο ουκρα­νι­κός, ο ρωσι­κός και οι άλλοι λαοί της περιο­χής. Ο ελλη­νι­κός λαός δεν πρέ­πει να μπει στο ψευ­το­δί­λημ­μα να δια­λέ­ξει στρα­τό­πε­δο ληστή.

Τόσο οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ όσο και η Ρωσία έχουν τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα στην περιο­χή, που είναι ξένα και εχθρι­κά προς τις ανά­γκες και τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των λαών.

Δυναμώνουμε την πάλη για να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις.

Να σταματήσει, να ματαιωθεί οποιαδήποτε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων.

Κανένας φαντάρος, υπαξιωματικός και αξιωματικός να μη σταλεί στις ιμπεριαλιστικές αποστολές.

Η συμ­με­το­χή στην 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία και στις πρω­το­βου­λί­ες της ΕΕΔΥΕ σε όλη τη χώρα, στο πλαί­σιο του Πανελ­λα­δι­κού Διη­μέ­ρου Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Δρά­σης, είναι ο καλύ­τε­ρος τρό­πος για να τιμή­σει κανείς στην πρά­ξη τους αγώ­νες του Λαμπρά­κη, του Νικη­φο­ρί­δη, των χιλιά­δων αγω­νι­στών που πάλε­ψαν ενά­ντια στην τότε ΕΟΚ, στο ΝΑΤΟ, ενά­ντια στην πρόσ­δε­ση της Ελλά­δας σε αυτά τα δολο­φο­νι­κά εργα­λεία του κεφα­λαί­ου κατά των λαών.

Εργα­ζό­με­νοι, νέες και νέοι,

Ολοι στην 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης! Να δυνα­μώ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο η πάλη του αντι­πο­λε­μι­κού — αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινήματος!

Η όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στις ΗΠΑ και στην Κίνα για την πρω­το­κα­θε­δρία και η καύ­σι­μη ύλη που έχει συγκε­ντρω­θεί στην περιο­χή και συσ­σω­ρεύ­ε­ται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο με τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία ενι­σχύ­ουν το ενδε­χό­με­νο ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου. Αυτό φανε­ρώ­νουν η κλι­μά­κω­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας, οι στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες που ξεπέ­ρα­σαν τα 2,11 τρισ. δολά­ρια και οι εξο­πλι­σμοί — μαμούθ, η συγκέ­ντρω­ση τερά­στιας δύνα­μης πυρός σε μια σει­ρά από «θερ­μές» εστί­ες σε όλη την υδρόγειο.

Στην περιο­χή μας, στα Βαλ­κά­νια, στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, η ανα­μέ­τρη­ση των αστι­κών τάξε­ων είναι σε πορεία έντα­σης. Τα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια τρο­φο­δο­τούν την τουρ­κι­κή επιθετικότητα.

Αυξά­νο­νται οι υπερ­πτή­σεις και οι παρα­βιά­σεις στο Αιγαίο, αμφι­σβη­τεί­ται η κυριαρ­χία ελλη­νι­κών νησιών. Στην τουρ­κι­κή άσκη­ση «Γαλά­ζια Πατρί­δα» πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν «πρό­βες» για την κατά­λη­ψη νησιών με την παρου­σία των ΗΠΑ, ενώ ο Ελλη­νας υπουρ­γός Αμυ­νας ανέ­φε­ρε ότι «δεν είναι η καλύ­τε­ρη επο­χή να μιλάς στο ΝΑΤΟ ενά­ντια στην Τουρ­κία», που είναι απα­ραί­τη­τη για την ενί­σχυ­ση της Νοτιο­α­να­το­λι­κής του πτέ­ρυ­γας, στην αντι­πα­ρά­θε­ση με τα άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, στον δρό­μο των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, κλι­μα­κώ­νει την αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση. Η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή έχει οδη­γή­σει στην επέ­κτα­ση της φτώ­χειας και της ανερ­γί­ας, τσα­κί­ζει τους μισθούς και τις συντά­ξεις, λεη­λα­τεί το λαϊ­κό εισό­δη­μα με την αβά­στα­χτη φορο­λο­γία, την άγρια ακρί­βεια στα είδη πρώ­της ανά­γκης, στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, κατα­δι­κά­ζει τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες στην ενερ­γεια­κή φτώχεια.

Την ώρα που κατα­πα­τού­νται οι λαϊ­κές ανά­γκες, αυξά­νο­νται τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ δαπα­νώ­νται για εξο­πλι­σμούς που καμιά σχέ­ση δεν έχουν με την ασφά­λεια και την άμυ­να της χώρας, αλλά, αντί­θε­τα, εξυ­πη­ρε­τούν τους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με την Ελλά­δα να κατα­τάσ­σε­ται στην πρώ­τη θέση ως ποσο­στό του ΑΕΠ μετα­ξύ των κρα­τών — μελών του ΝΑΤΟ, για τις εξο­πλι­στι­κές δαπά­νες, με ευθύ­νη όλων των κυβερνήσεων.

Αυτήν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, που είναι κομ­μέ­νη και ραμ­μέ­νη στα συμ­φέ­ρο­ντα και στις επι­διώ­ξεις των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, υπη­ρε­τεί και η εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ο λαός έχει τη δύνα­μη να συγκρου­στεί, να δια­μορ­φώ­σει με την πάλη του τους όρους για να απαλ­λα­γεί από τους εκμε­ταλ­λευ­τές του και τις συμ­μα­χί­ες τους και με κρι­τή­ριο τα δικά του συμ­φέ­ρο­ντα να ανοί­ξει τον δρό­μο για την αμοι­βαία επω­φε­λή συνερ­γα­σία με τους άλλους λαούς.

Η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­σμού λένε ψέμα­τα και παρα­πλα­νούν τον λαό όταν ισχυ­ρί­ζο­νται ότι η ελλη­νι­κή εμπλο­κή στον πόλε­μο έχει τάχα στό­χο να δια­σφα­λί­σει την ειρή­νη! Παρά τις επι­μέ­ρους δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις, πίνουν νερό στο όνο­μα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Συμ­φω­νούν μέχρι κεραί­ας με τις επι­κίν­δυ­νες απο­φά­σεις των Συνό­δων Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, που προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ήδη από το 2016 για το «πρώ­το πυρη­νι­κό πλήγμα».

Στη­ρί­ζουν με κάθε τρό­πο την ΕΕ, που ενι­σχύ­ει την επι­θε­τι­κή και επι­κίν­δυ­νη Κοι­νή Πολι­τι­κή Ασφά­λειας και Αμυ­νας (ΚΠΑΑ). Ομο­νο­ούν για την παρα­πέ­ρα πρόσ­δε­ση της Ελλά­δας στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχεδιασμούς.

Ηταν τα κόμ­μα­τα που ως κυβερ­νή­σεις έστει­λαν ελλη­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο Αφγα­νι­στάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο και αλλού και τώρα στέλ­νουν στη Μοζαμ­βί­κη, αλλά και στη Βουλ­γα­ρία, στην Πολω­νία, σε άλλες χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης! Με στό­χο να στοι­χί­σουν τον λαό πίσω από τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, οι οποί­οι επι­διώ­κουν να ανα­βαθ­μί­σουν τη θέση τους στο μοί­ρα­σμα της λεί­ας, παρου­σιά­ζο­ντας ως δήθεν κοι­νά τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού με εκεί­να των εκμε­ταλ­λευ­τών του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρ­νη­ση, εγκαι­νί­α­σε τον «Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο» με τις ΗΠΑ και προ­ε­τοί­μα­σε την Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις με την ανα­βάθ­μι­ση των βάσε­ων στη Σού­δα, στη Λάρι­σα, στο Στε­φα­νο­βί­κειο, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, που έχει γίνει κόμ­βος προ­ώ­θη­σης ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων. Αυτήν την άκρως επι­κίν­δυ­νη Συμ­φω­νία υλο­ποιεί η ΝΔ και θα τη φέρει ενι­σχυ­μέ­νη προς κύρω­ση στη Βου­λή το επό­με­νο διά­στη­μα προ­σθέ­το­ντας στις ήδη υπάρ­χου­σες νέες βάσεις σε όλη τη χώρα.

Η εμπλο­κή της χώρας μας όχι μόνο δεν προ­στα­τεύ­ει τον λαό, αλλά αντί­θε­τα τον βάζει σε μεγά­λους κιν­δύ­νους. Καλού­με τον λαό να προ­βλη­μα­τι­στεί: Με ποιον τρό­πο συμ­βάλ­λει στην ειρή­νη η μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και θύμα αντι­ποί­νων; Με ποιον τρό­πο συμ­βάλ­λει στην ειρή­νη η απο­στο­λή ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων και πολε­μι­κού υλι­κού στο «ουκρα­νι­κό μέτω­πο», στις δεκά­δες απο­στο­λές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ κατά άλλων λαών; Οι μύθοι τους έχουν καταρρεύσει.

Νέες και νέοι, εργα­το­ϋ­πάλ­λη­λοι, συνταξιούχοι,

Έχου­με το δίκιο με το μέρος μας. Δίνου­με τη μάχη ενά­ντια στους δυνά­στες, στους ληστές — ιμπε­ρια­λι­στές που σέρ­νουν τους λαούς στο πολε­μι­κό σφα­γείο. Αυτή είναι η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, που αντι­στοι­χεί στα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών. Αυτό δίνει ουσια­στι­κό περιε­χό­με­νο στη σύγ­χρο­νη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή — αντι­πο­λε­μι­κή δράση.

Ανακοίνωση ΕΕΔΥΕ για την 40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Σ’ αυτόν τον δρόμο βαδίζουμε μαζικά στην 40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης.

Δυνα­μώ­νου­με την πάλη, τη διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη, διατρανώνοντας:

Όχι στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέμους.

Καμιά απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και πολε­μι­κού υλι­κού εκτός συνόρων.

Να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις — Να καταρ­γη­θεί η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις.

Να μην εγκα­τα­στα­θούν πυρη­νι­κά στον Άρα­ξο και οπου­δή­πο­τε αλλού στην Ελλάδα.

Καμιά αλλα­γή των συνό­ρων και των Συν­θη­κών που τα καθορίζουν.

ΟΧΙ στον Ευρω­στρα­τό και στους άλλους πολε­μι­κούς μηχα­νι­σμούς της ΕΕ.

Δείτε την αφίσα της ΕΕΔΥΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο