Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

40 χρόνια μετά: η RAF στον κινηματογράφο

Πλούσιο υλικό για πολλές ταινίες

raf1
Aπα­γω­γή και δολο­φο­νία του προ­έ­δρου της ένω­σης εργο­δο­τών Χανς Μάρ­τιν Σλάιερ, αερο­πει­ρα­τεία στο αερο­σκά­φος της Λου­φτ­χάν­σα «Λάν­τσχουτ», πολύ­κρο­τες δίκες. Η ακρο­α­ρι­στε­ρή τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση Φρά­ξια Κόκ­κι­νος Στρα­τός (RAF) συγκλό­νι­σε τη Δυτι­κή Γερ­μα­νία τη δεκα­ε­τία του 70. Η δρά­ση της έδω­σε επί­σης αφορ­μή για πολ­λές ταινίες.

«Η χαμένη τιμή της Κατερίνα Μπλουμ»

raf2

Η ται­νία εστιά­ζει στη ζωή μιας γυναί­κας, η οποία έχει ερω­τι­κή σχέ­ση με έναν τρο­μο­κρά­τη και απο­προ­σα­να­το­λί­ζει τη δρά­ση της αστυ­νο­μί­ας και της δικαιο­σύ­νης. Την Κατε­ρί­να Μπλουμ υπο­δύ­ε­ται η Άγκε­λα Βίν­κλερ σε μια ται­νία του Φόλ­κερ Σλέ­ντορφ (1975), η οποία βασί­ζε­ται σε ένα βιβλίο του Χάιν­ριχ Μπελ.

«Η Γερμανία το φθινόπωρο»

raf3
«‘Η Γερ­μα­νία το φθι­νό­πω­ρο’ δεν είναι απλώς μια καλή ται­νία, αλλά μία σημα­ντι­κή ται­νία» έγρα­φε σε κρι­τι­κή της η «Die Zeit» το 1978 για την ται­νία του Ράι­νερ Βέρ­νερ Φασμπί­ντερ και του Φόλ­κερ Σλέ­ντορφ. Μια ται­νία που απαρ­τι­ζό­ταν από έντε­κα επει­σό­δια και κατά­φε­ρε να απο­δώ­σει στον κινη­μα­το­γρα­φι­κό καμ­βά όλη την έντο­νη πολι­τι­κή ατμό­σφαι­ρα της εποχής.

«Αδελφές ή η ισορροπία της ευτυχίας»

raf4

Την ιστο­ρία των δύο αδερ­φών Κρι­στιά­νε και Γκού­ντρουν Ένσλιν αφη­γεί­ται στην ται­νία ««Αδελ­φές ή η ισορ­ρο­πία της ευτυ­χί­ας» της Μαρ­γκα­ρέ­τε φον Τρό­τα. Οι δύο αδερ­φές ήταν έντο­να πολι­τι­κο­ποι­η­μέ­νες από νωρίς. Η μια ακο­λού­θη­σε μια πιο πραγ­μα­τι­στι­κή πορεία, η άλλη έγι­νε μέλος της RAF και βρέ­θη­κε νεκρή μέσα σε ένα κελί φυλακής.

«Το σύμπλεγμα Μπάαντερ-Mάινχοφ»

raf5

Ίσως πρό­κει­ται για την πιο γνω­στή ται­νία που έχει εμπνευ­στεί από την ιστο­ρία της RAF. Η ται­νία «Το σύμπλεγ­μα Μπά­α­ντερ-Μάιν­χοφ» (2008) σε σκη­νο­θε­σία Ούλι Έντελ βαζί­ζε­ται στο βιβλί­ου του Στέ­φαν Άουστ για τις Ερυ­θρές Ταξιαρ­χί­ες. Στους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους ο Μόριτζ Μπλάιμ­πτροϊ ως Αντρέ­ας Μπά­α­ντερ και η Μαρ­τί­να Γκέ­ντεκ ως Ουλ­ρί­κε Μάινχοφ.

«Οι δικηγόροι. Μια γερμανική ιστορία»

raf6

Το 2009 προ­βλή­θη­κε ένα δια­φο­ρε­τι­κό ντο­κι­μα­ντέρ, το οποίο εστιά­ζει στους δικη­γό­ρους Ότο Σίλυ, Χανς Κρί­στιαν Στρέ­μπε­λε και Χορστ Μάλερ, οι οποί­οι είχαν ανα­λά­βει από κοι­νού την υπε­ρά­σπι­ση των μελών της RAF. O Σίλυ στην πορεία έγι­νε υπ. Εσω­τε­ρι­κών, ο Στρέ­μπε­λε μέλος των Πρα­σί­νων ενώ ο Μάλερ ακρο­δε­ξιός και αρνη­τής του Ολοκαυτώματος.

«Αν όχι εμείς, ποιος;»

raf7

Πρό­κει­ται για μια από τις πιο πρό­σφα­τες ται­νί­ες για την RAF, που βγή­κε στους κινη­μα­το­γρά­φους το 2011. Εστιά­ζει στην ερω­τι­κή ζωή της Γκού­ντρουν Ένσλιν, η οποία παντρεύ­τη­κε αρχι­κά τον Μπέρ­ναρντ Βέσπερ, γιος ενός ναζί ποι­η­τή, με τον οποίο απέ­κτη­σε ένα γιο. Στην συνέ­χεια όμως η ίδια εγκα­τέ­λει­ψε την οικο­γέ­νειά της για να ακο­λου­θή­σει τον Αντρέ­ας Μπά­α­ντερ στον κόσμο του «αντάρ­τι­κου πόλης» της RAF.

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο