Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

40+ χρόνια “Dune”: Παύλος Ατρείδης & Co μεγαλουργούν στον πλανήτη Αρράκη

Από την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα ο Βιλ­νέβ μας έφε­ρε κοντά στο επι­κό του “Dune 2” _ 9 αστέ­ρων με βάση το imdb, δημιουρ­γώ­ντας ουρές στα ταμεία και αδια­χώ­ρη­το στις αίθου­σες της μεγά­λης οθό­νης: Περι­πέ­τεια επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, αμε­ρι­κά­νι­κης παρα­γω­γής του 2024, σε σκη­νο­θε­σία Ντε­νί Βιλ­νέβ, με τους Τιμο­τέ Σαλα­μέ, Ζεντά­για, Φλό­ρενς Πιου, Όστιν Μπά­τλερ, Ρεμπέ­κα Φέρ­γκιου­σον, Ντέιβ Μπα­τί­στα, Κρί­στο­φερ Γουό­κεν, Λέα Σεϊ­ντού κα. με χάρ­τι­νους υπε­ρή­ρω­ες και κατά­χρη­ση των ψηφια­κών και τεχνο­λο­γι­κών ευκο­λιών. Ο Βιλ­νέβ, τήρη­σε την υπό­σχε­σή του, έπει­τα από την εκτε­τα­μέ­νη εισα­γω­γή του πρώ­του μέρους, παρα­δί­δο­ντας μία συναρ­πα­στι­κή _για τους λάτρεις του είδους ται­νία επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, με υψη­λού επι­πέ­δου αφή­γη­ση και αισθη­τι­κή, μελε­τη­μέ­νους χαρα­κτή­ρες και περισ­σό­τε­ρη δρά­ση, κάτι που έλει­πε από το πρώ­το φιλμ.

Ται­νί­ες Πρώ­της Προ­βο­λής: Ο Βιλ­νέβ κρά­τη­σε τις υπο­σχέ­σεις του με το επι­κό “Dune 2”- Φωτο_Βίντεο

14-Δεκ-1984
Παύλος Ατρείδης & Co + πλανήτης Αρράκης
πρώτη εμφάνιση

Το Dune (Ντιουν) έκα­νε πρε­μιέ­ρα στους κινη­μα­το­γρά­φους (αρχι­κά των ΗΠΑ και μετά στην Ευρώ­πη και σ’ όλο τον κόσμο) βασι­σμέ­νη στο best seller ομώ­νυ­μο μυθι­στό­ρη­μα του Frank Herbert  (σε πέντε συνέχειες0 _σσ. γεν­νή­θη­κε το 1920 –πέθα­νε το 1986. Έγρα­ψε κι άλλα μυθι­στο­ρή­μα­τα, διη­γή­μα­τα κλπ. ως δημο­σιο­γρά­φος, κρι­τι­κός βιβλί­ων, σύμ­βου­λος οικο­λο­γί­ας, λέκτο­ρας κλπ _ήταν και φωτο­γρά­φος. Το έπος Dune, δια­δρα­μα­τί­ζε­ται στο μακρι­νό μέλ­λον _ακαθόριστα σε ολό­κλη­ρες χιλιε­τί­ες, εξε­ρευ­νώ­ντας τη μακρο­πρό­θε­σμη επι­βί­ω­ση του ανθρώ­που και την εξέ­λι­ξή του, την πλα­νη­τι­κή επι­στή­μη _μέσα από πρί­σμα \ μίξη θρη­σκεί­ας, πολι­τι­κής, οικο­νο­μί­ας οικο­λο­γί­ας σε ένα μέλ­λον όπου η ανθρω­πό­τη­τα έχει από και­ρό ανα­πτύ­ξει δια­στρι­κά ταξί­δια και έχει εγκα­τα­στή­σει πολ­λές χιλιά­δες κόσμους. Το βιβλίο _ως επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, έχει τις περισ­σό­τε­ρες πωλή­σεις στις ΗΠΑ.

Με αυτά τα λίγα εισα­γω­γι­κά, δεί­τε και επί­ση­μο site πάμε 40 χρό­νια πίσω, όταν για πρώ­τη φορά _όχι ακρι­βώς, δεί­τε παρα­κά­τω  δυο πλού­σιες οικο­γέ­νειες πολε­μούν μετα­ξύ τους για τα αγα­θά (κυρί­ως τους δρό­μους ενέρ­γειας, όπως λέει το ΚΚΕ), ενός πλα­νή­τη ονό­μα­τι Arrakis, επί­σης Dune ενώ κεντρι­κός πρω­τα­γω­νι­στής είναι ο Paul Atreides, από­γο­νος μιας πανί­σχυ­ρης φάρας. Μια ται­νία, σε σκη­νο­θε­σία David Lynch και σε σενά­ριο του ίδιου (βασι­σμέ­νο στα βιβλία του Herbert που προ­α­να­φέ­ρα­με) να καλύ­πτει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος. Πρω­τα­γω­νι­στές _μεταξύ άλλων μεγά­λοι αστέ­ρες του Χόλι­γουντ της επο­χής εκεί­νης (Κάιλ ΜακΛά­χλαν _κινηματογραφικό ντε­μπού­το ως Paul Atreides, Φραν­σέ­σκα Αννίς, Λεο­νάρ­ντο Τσι­μί­νο, Βιρ­τζί­νια Μάν­τσεν, Λίντα Χαντ, Πάτρικ Στιού­αρτ, Μαξ φον Σίντοφ Σον Γιάνγκ κά). Γυρί­στη­κε στα Churubusco Studios στην Πόλη του Μεξι­κού και το soundtrack περι­λαμ­βά­νει το ροκ συγκρό­τη­μα Toto.

Ο πλα­νή­της Arrakis είναι η μόνη πηγή του φαρ­μά­κου (μπα­χα­ρι­κό), mélange  που επι­τρέ­πει την πρό­βλε­ψη \ πρό­γνω­ση και προ­αγ­γε­λία εκ των προ­τέ­ρων κάθε κιν­δύ­νου για τον κυρί­αρ­χο και είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για τα δια­στη­μι­κά ταξί­δια _ καθι­στώ­ντας το, το πιο ουσια­στι­κό και πολύ­τι­μο αγα­θό στο σύμπαν. Ο Paul Atreides είναι γόνος και κλη­ρο­νό­μος μιας ισχυ­ρής οικο­γέ­νειας ευγε­νών, της οποί­ας η κλη­ρο­νο­μιά του ελέγ­χου του Arrakis τους φέρ­νει σε σύγκρου­ση με τους πρώ­ην άρχο­ντές της, τους House Harkonnen. Ο Πωλ είναι επί­σης (πιθα­νώς) ο Kwisatz Haderach, μια μεσ­σια­νι­κή φιγού­ρα που ανα­μέ­νε­ται από την αδελ­φό­τη­τα Bene Gesserit.

(παρέν­θε­ση)
Μετά την αρχι­κή επι­τυ­χία του μυθι­στο­ρή­μα­τος, οι προ­σπά­θειες προ­σαρ­μο­γής του Dune ως ται­νία ξεκί­νη­σαν το 1971. Ακο­λού­θη­σε μια μακρά δια­δι­κα­σία εξέ­λι­ξης κατά τη διάρ­κεια της 10ετίας του 1970, κατά την οποία οι Arthur P. Jacobs, Alejandro Jodorowsky και Ridley Scott προ­σπά­θη­σαν ανε­πι­τυ­χώς να το μετα­φέ­ρουν στην οθό­νη. Το 1981, ο παρα­γω­γός Dino De Laurentiis προ­σέ­λα­βε τον Lynch ως σκη­νο­θέ­τη, με απο­τέ­λε­σμα του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις εκδό­σεις παγκο­σμί­ως, με τον Lynch να αρνη­θεί σε μεγά­λο βαθ­μό την τελι­κή version (αφαι­ρέ­θη­κε το όνο­μά του ή άλλα­ξε με ψευ­δώ­νυ­μα για ορι­σμέ­νες εκδό­σεις). Παι­χνί­δια της βιο­μη­χα­νί­ας του θεά­μα­τος, ειδι­κά όταν πρό­κει­ται για πολύ χρή­μα. Σ΄ ότι αφο­ρά τις κρι­τι­κές η γνώ­μη ποι­κίλ­λει μετα­ξύ των θαυ­μα­στών του μυθι­στο­ρή­μα­τος και  θαυ­μα­στών των ται­νιών του Λιντς.

Δεί­τε περισ­σό­τε­ρα + ένα ανέκ­δο­το βίντεο εδώ

Υπόθεση

Στο μακρι­νό μέλ­λον, το γνω­στό σύμπαν κυβερ­νά­ται από τον αυτο­κρά­το­ρα Padishah Shaddam IV. Η πιο πολύ­τι­μη ουσία στην αυτο­κρα­το­ρία είναι η μελαν­ζέ μπα­χα­ρι­κών, η οποία _εκτός όσων ήδη ανα­φέ­ρα­με παρα­τεί­νει τη ζωή και διευ­ρύ­νει τη συνεί­δη­ση. Το μπα­χα­ρι­κό επι­τρέ­πει επί­σης στην Αστρι­κή Συντε­χνία να “βγαί­νει” απ το χώρο, επι­τρέ­πο­ντας ασφα­λές, στιγ­μιαίο δια­στρι­κό ταξί­δι. Η συντε­χνία (Spacing Guild) απαι­τεί από τον Shaddam να διευ­κρι­νί­σει μια συνω­μο­σία που θα μπο­ρού­σε να θέσει σε κίν­δυ­νο για πάντα την παρα­γω­γή των μπα­χα­ρι­κών. Ο Shaddam απο­κα­λύ­πτει ότι έχει μετα­φέ­ρει την εξου­σία και τον έλεγ­χο του πλα­νή­τη Arrakis, της μονα­δι­κής πηγής του μπα­χα­ρι­κού, στον οίκο των Ατρει­δών (House Atreides). Ωστό­σο, μόλις φτά­νουν, θα τους επι­τε­θούν οι αρχαί­οι εχθροί τους, οι Harkonnens, μαζί με τα στρα­τεύ­μα­τα Sardaukar του ίδιου του Shaddam.

Η λαί­δη Τζέ­σι­κα, παλ­λα­κί­δα του Δού­κα Λέτο Ατρεί­δη, είναι συνερ­γά­της του Bene Gesserit, μιας άλλης αδελ­φό­τη­τας με προηγ­μέ­νες σωμα­τι­κές και πνευ­μα­τι­κές ικα­νό­τη­τες. Ως μέρος ενός μακρο­χρό­νιου προ­γράμ­μα­τος ανα­πα­ρα­γω­γής για την παρα­γω­γή του Kwisatz Haderach, ενός δια­νοη­τι­κού «υπε­ρό­ντος» που θα χρη­σι­μο­ποιού­σαν οι Bene Gesserit προς όφε­λός τους, η Jessica δια­τά­χθη­κε να γεν­νή­σει μια κόρη, αλλά δεν “έτυ­χε” (δεν υπά­κου­σε _μας λέει η ται­νία) και γέν­νη­σε γιο, τον Paul Atreides. Ο Παύ­λος δοκι­μά­ζε­ται από την αιδε­σι­μό­τα­τη Μητέ­ρα Μοχιάμ για να αξιο­λο­γή­σει τον έλεγ­χο της παρόρ­μη­σής του και, προς έκπλη­ξή της, όλα καλά.

Οι Ατρεί­δες εγκα­τα­λεί­πουν τον κόσμο της πατρί­δας τους Caladan για το Arrakis, έναν άγο­νο πλα­νή­τη με ερή­μους που κατοι­κεί­ται από γιγά­ντιους αμμο­σκώ­λη­κες. Οι γηγε­νείς Αρρα­κιώ­τες, οι Φρέ­μεν, προ­φη­τεύ­ουν ότι ένας μεσ­σί­ας θα τους οδη­γή­σει στην ελευ­θε­ρία και τον παρά­δει­σο. Ο Ντάν­καν Αϊντά­χο, ένας από τους πιστούς του Λέτο, λέει πως υπο­ψιά­ζε­ται ότι ο Arrakis έχει πλή­θος Φρέ­μεν που θα μπο­ρού­σαν να απο­δει­χθούν ισχυ­ροί σύμ­μα­χοι. Πριν μπο­ρέ­σει ο Λέτο να συμ­μα­χή­σει με τους Φρέ­μεν, οι Χάρ­κο­νεν εξα­πο­λύ­ουν την επί­θε­σή τους. Ο προ­σω­πι­κός για­τρός του Λέτο, ο οποί­ος είναι επί­σης κρυ­φά διπλός πρά­κτο­ρας του Χάρ­κο­νεν, ο Δρ Wellington Yueh, απε­νερ­γο­ποιεί τις ασπί­δες, αφή­νο­ντας τους Ατρεί­δες ανυ­πε­ρά­σπι­στους. Ο Λέτο αιχ­μα­λω­τί­ζε­ται και σχε­δόν όλος ο Οίκος των Ατρει­δών αφα­νί­ζε­ται από τους Harkonnen. Ο βαρό­νος του δια­τά­ζει τον Mentat Piter De Vries να σκο­τώ­σει τον Yueh με μια δηλη­τη­ρια­σμέ­νη λεπί­δα, ενώ ο Λέτο πεθαί­νει σε μια απο­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια να δολο­φο­νή­σει τον Βαρό­νο χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα δόντι με δηλη­τη­ριώ­δες αέριο που εμφύ­τευ­σε ο Yueh με αντάλ­λαγ­μα να χαρί­σει τη ζωή της Jessica και του Paul, σκο­τώ­νο­ντας αντ’ αυτού τον Piter.

Ο Paul και η Jessica επι­βιώ­νουν από την επί­θε­ση και δρα­πε­τεύ­ουν στη βαθιά έρη­μο, όπου τους δίνε­ται το κατα­φύ­γιο από μια ομά­δα Fremen, με τον Paul να παίρ­νει το όνο­μα Muad’Dib των Fremen και να εμφα­νί­ζε­ται ως ο μεσ­σί­ας τον οποίο οι Fremen περί­με­ναν. Τους διδά­σκει να χρη­σι­μο­ποιούν Weirding Modules — ηχη­τι­κά όπλα που ανα­πτύ­χθη­καν από τον οίκο Atreides — και στο­χεύ­ουν στην εξό­ρυ­ξη μπα­χα­ρι­κών. Τα επό­με­να δύο χρό­νια, η παρα­γω­γή μπα­χα­ρι­κών σχε­δόν στα­μα­τά λόγω των επι­δρο­μών του Paul, ενώ το Spacing Guild ενη­με­ρώ­νει τον Αυτο­κρά­το­ρα για την επι­δεί­νω­ση της κατά­στα­σης στο Arrakis.

Ο Paul ερω­τεύ­ε­ται τη νεα­ρή “αμα­ζό­να” Φρέ­μεν Χάνι, ενώ η Τζέ­σι­κα γίνε­ται η Σεβα­σμιώ­τα­τη Μητέ­ρα των Φρέ­μεν πίνο­ντας το Νερό της Ζωής, ένα θανα­τη­φό­ρο δηλη­τή­ριο, το οποίο καθι­στά ακίν­δυ­νο χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τις ικα­νό­τη­τές της Μπέ­νε Γκέ­σε­ριτ. Ως επα­κό­λου­θο αυτής της τελε­τουρ­γί­ας, το αγέν­νη­το παι­δί της Τζέ­σι­κα, η Άλια, ανα­δύ­ε­ται αργό­τε­ρα από τη μήτρα με τις πλή­ρεις δυνά­μεις μιας ενή­λι­κης αιδε­σι­μό­τα­της μητέ­ρας Bene Gesserit. Σε ένα προ­φη­τι­κό όνει­ρο, ο Παύ­λος μαθαί­νει για τη συνω­μο­σία του Αυτο­κρά­το­ρα και της Συντε­χνί­ας να τον σκο­τώ­σουν. Όταν τα όνει­ρα του στα­μα­τούν ξαφ­νι­κά, πίνει το Νερό της Ζωής και κάνει ένα βαθύ ψυχε­δε­λι­κό ταξί­δι στην έρη­μο. Απο­κτά ισχυ­ρές ψυχι­κές δυνά­μεις και την ικα­νό­τη­τα να ελέγ­χει τους αμμο­σκώ­λη­κες, συνει­δη­το­ποιώ­ντας ότι είναι η πηγή του μπαχαρικού.

Ο Αυτο­κρά­το­ρας συγκε­ντρώ­νει έναν τερά­στιο στό­λο εισβο­λής πάνω από το Arrakis για να εξα­φα­νί­σει τους Fremen και να ανα­κτή­σει τον έλεγ­χο του πλα­νή­τη και καλεί τον Βαρό­νο να του εξη­γή­σει για­τί στα­μά­τη­σε η εξό­ρυ­ξη μπα­χα­ρι­κών. Ο Παύ­λος εξα­πο­λύ­ει μια τελι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον Harkonnens και Sardaukar του Αυτο­κρά­το­ρα στην πρω­τεύ­ου­σα του Arrakeen,. Καβα­λώ­ντας πάνω σε αμμο­σκώ­λη­κες και κρα­δαί­νο­ντας ηχη­τι­κά όπλα, οι πολε­μι­στές του νικούν εύκο­λα τις λεγε­ώ­νες του αυτο­κρά­το­ρα. Ο Άλια δολο­φο­νεί τον Βαρό­νο ενώ ο Παύ­λος αντι­με­τω­πί­ζει τον Αυτο­κρά­το­ρα και πολε­μά τον ανι­ψιό του Βαρώ­νου Φέιντ-Ράου­θα σε μια μονο­μα­χία μέχρι θανά­του. Αφού σκό­τω­σε τον Φέιντ, ο επι­δει­κνύ­ει τις νέες δυνά­μεις του και εκπλη­ρώ­νει την προ­φη­τεία των Φρέ­μεν προ­κα­λώ­ντας βρο­χή στον Αρρακίς.

Μετά την αρχι­κή επι­τυ­χία του βιβλί­ου, οι παρα­γω­γοί άρχι­σαν να προ­σπα­θούν να το προ­σαρ­μό­σουν. Στα μέσα του 1971, ο παρα­γω­γός ται­νιών Άρθουρ Π. Τζέι­κο­μπς επέ­λε­ξε τα δικαιώ­μα­τα της ται­νί­ας για το μυθι­στό­ρη­μα του Φρανκ Χέρ­μπερτ του 1965 Dune, κατό­πιν συμ­φω­νί­ας για την παρα­γω­γή μιας ται­νί­ας μέσα σε εννέα χρό­νια, αλλά πέθα­νε στα μέσα του 1973, ενώ τα σχέ­δια για την ται­νία ήταν ακό­μη σε εξέ­λι­ξη (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Ντέι­βιντ Λιν).

Τα δικαιώ­μα­τα ται­νιών επα­νήλ­θαν το 1974, όταν η επι­λο­γή απο­κτή­θη­κε από μια γαλ­λι­κή κοι­νο­πρα­ξία με επι­κε­φα­λής τον Jean-Paul Gibon, με τον Alejandro Jodorowsky να είναι σκη­νο­θέ­της. Ο Jodorowsky προ­σέγ­γι­σε τους συντε­λε­στές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των Pink Floyd και Magma για τη μου­σι­κή, τον Dan O’Bannon για τα οπτι­κά εφέ και τους καλ­λι­τέ­χνες H. R. Giger, Jean Giraud και Chris Foss για σκη­νι­κά και χαρα­κτή­ρες. Το πιθα­νό καστ περι­λάμ­βα­νε: Salvador Dalí ως αυτο­κρά­το­ρα,  Orson Welles ως Baron Harkonnen, Mick Jagger ως Feyd-Rautha, Udo Kier ως Piter De Vries, David Carradine ως Leto Atreides, τον γιό του Jodorowsky Brontis ως Paul Atreides και την Gloria Swanson. Το έργο τελι­κά ακυ­ρώ­θη­κε για διά­φο­ρους λόγους, κυρί­ως επει­δή η χρη­μα­το­δό­τη­ση “εξα­φα­νί­στη­κε” όταν το έργο εξε­λί­χθη­κε σε ένα έπος 10–14 ωρών.

Παρό­λο που το κινη­μα­το­γρα­φι­κό τους έργο δεν έφτα­σε ποτέ στην παρα­γω­γή, η δου­λειά που έβα­λαν ο Jodorowsky και η ομά­δα του στο Dune επη­ρέ­α­σε σημα­ντι­κά τις επό­με­νες ται­νί­ες επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας. Συγκε­κρι­μέ­να, το Alien (Άλιεν, ο επι­βά­της του δια­στή­μα­τος 1979), σε σενά­ριο O’Bannon, μοι­ρά­στη­κε σε μεγά­λο βαθ­μό την ίδια δημιουρ­γι­κή ομά­δα για το οπτι­κό σχέ­διο που είχε συγκε­ντρω­θεί για την ται­νία του Jodorowsky _επίσης το ντο­κι­μα­ντέρ, Jodorowsky’s Dune (2013)

Η πρώτη προσπάθεια 
του Ντε Λαουρέντις

Στα τέλη του 1976, ο Ιτα­λός παρα­γω­γός Dino De Laurentiis αγό­ρα­σε τα δικαιώ­μα­τα για το Dune από την κοι­νο­πρα­ξία του Gibon και ανέ­θε­σε στον Herbert να γρά­ψει ένα νέο σενά­ριο το 1978. Το σενά­ριο που παρου­σί­α­σε ο Χέρ­μπερτ ήταν 175 σελί­δες, που ισο­δυ­να­μεί με σχε­δόν τρεις ώρες οθό­νης. Στη συνέ­χεια, ο De Laurentiis προ­σέ­λα­βε τον Ridley Scott το 1979, με τον Rudy Wurlitzer να γρά­φει το σενά­ριο και ο H. R. Giger παρέ­μει­νε από την παρα­γω­γή Jodorowsky. Ο Σκοτ σκό­πευε να χωρί­σει το βιβλίο σε δύο ται­νί­ες. Εργά­στη­κε σε τρία προ­σχέ­δια του σενα­ρί­ου, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη Μάχη του Αλγε­ρί­ου (La battaglia di Algeri _1966, εξαι­ρε­τι­κή ται­νία του Gillo Pontecorvo1966) ως σημείο ανα­φο­ράς, πριν προ­χω­ρή­σει στη σκη­νο­θε­σία μιας άλλης ται­νί­ας επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, το Blade Runner (1982). Υπεν­θύ­μι­σε ότι η δια­δι­κα­σία προ­πα­ρα­γω­γής ήταν αργή και η ολο­κλή­ρω­ση του έργου θα ήταν ακό­μη πιο χρονοβόρα.

Σενάριο _σκηνοθεσία Λιντς

Το 1981, τα 9ετή δικαιώ­μα­τα ται­νιών επρό­κει­το να λήξουν. Ο De Laurentiis επα­να­δια­πραγ­μα­τεύ­τη­κε τα δικαιώ­μα­τα από τον συγ­γρα­φέα, προ­σθέ­το­ντας σε αυτά τα δικαιώ­μα­τα για τις συνέ­χειες του Dune, γρα­πτές και άγρα­φες. Στη συνέ­χεια έδει­ξε το βιβλίο στον Sid Sheinberg, πρό­ε­δρο της MCA, μητρι­κής εται­ρεί­ας των Universal City Studios, η οποία ενέ­κρι­νε το βιβλίο. Αφού είδε το The Elephant Man (1980), η παρα­γω­γός Raffaella De Laurentiis απο­φά­σι­σε ότι ο David Lynch έπρε­πε να σκη­νο­θε­τή­σει την ται­νία. Εκεί­νη την επο­χή, ο Lynch έλα­βε πολ­λές άλλες σκη­νο­θε­τι­κές προ­σφο­ρές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Return of the Jedi _επιστροφή των Τζε­ντάι. Ο Ντε Λαου­ρέ­ντις επι­κοι­νώ­νη­σε με τον Λιντς, ο οποί­ος είπε ότι δεν είχε ακού­σει για το βιβλίο. Αφού το διά­βα­σε και το «λάτρε­ψε», συνα­ντή­θη­κε με τον Ντε Λαου­ρέ­ντις και συμ­φώ­νη­σε να σκη­νο­θε­τή­σει την ται­νία. Δού­λε­ψε το σενά­ριο για έξι μήνες με τον Eric Bergren και τον Christopher De Vore και η ομά­δα έδω­σε δύο προ­σχέ­δια του σενα­ρί­ου και χωρί­στη­κε σε δημιουρ­γι­κές δια­φο­ρές. Στη συνέ­χεια, ο Lynch δού­λε­ψε σε άλλα πέντε προ­σχέ­δια. (είχε γρά­ψει το σενά­ριο του Dune σε δύο ται­νί­ες, αλλά τελι­κά συμπυ­κνώ­θη­κε σε μία)

Η Βιρ­τζί­νια Μάν­τσεν είπε το 2016 ότι είχε υπο­γρά­ψει για τρεις ται­νί­ες, καθώς οι παρα­γω­γοί «νόμι­ζαν ότι επρό­κει­το να κάνουν Star Wars για μεγάλους».
30-Μαρτ-1983, με το έκτο προ­σχέ­διο του σενα­ρί­ου 135 σελί­δων, ο Ντουν άρχι­σε τελι­κά τα γυρί­σμα­τα, επι­λέ­γο­ντας κυρί­ως τα Churubusco Studios: είπε ότι αυτό οφεί­λε­ται εν μέρει στην ευνοϊ­κή συναλ­λαγ­μα­τι­κή ισο­τι­μία για να απο­κτή­σουν μεγα­λύ­τε­ρη αξία για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό παρα­γω­γής τους και ότι κανέ­να στού­ντιο στην Ευρώ­πη δεν είχε τις επε­κτα­τι­κές δυνα­τό­τη­τες που χρειά­ζο­νταν για την παρα­γω­γή. Με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό άνω των 40–42 εκα­τομ$, το Dune χρειά­στη­κε 80 σετ χτι­σμέ­να σε 16 ηχη­τι­κές σκη­νές και είχε συνο­λι­κό κάστ 1.700 ατό­μων, με πάνω από 20.000 σε ανα­μο­νή. Πολ­λά από τα εξω­τε­ρι­κά πλά­να γυρί­στη­καν στο Samalayuca Dune Fields της πόλης Juárez (Chihuahua) για του­λά­χι­στον έξι μήνες μέχρι  Σεπ-1983, με διά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα παρα­γω­γής, black out ηλε­κτρι­κών ή επι­κοι­νω­νια­κών γραμ­μών λόγω της υπο­δο­μής της χώρας, προ­βλή­μα­τα υγεί­ας με το καστ και τα συνερ­γείο κά.

Αρχι­κά η διάρ­κεια θα ήταν πάνω από τέσ­σε­ρις ώρες, αλλά η προ­βλε­πό­με­νη από τον Lynch (όπως αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται στο έβδο­μο και τελευ­ταίο προ­σχέ­διο του σενα­ρί­ου) ήταν μόνο τρεις, Η Universal και οι χρη­μα­το­δό­τες της ται­νί­ας ζήτη­σαν περαι­τέ­ρω περι­κο­πή _να μην υπερ­βαί­νε­ται το δίω­ρο, έτσι ο Dino De Laurentiis, η κόρη του Raffaella σε συνερ­γα­σία με τον Lynch αφαί­ρε­σαν πολ­λές σκη­νές, γύρι­σαν νέες που απλο­ποί­η­σαν ή συμπύ­κνω­σαν στοι­χεία πλο­κής και πρό­σθε­σαν αφη­γή­σεις φωνής, καθώς και μια νέα εισα­γω­γή από τη Virginia Madsen.

Εκδόσεις

Μια τηλε­ο­πτι­κή εκδο­χή προ­βλή­θη­κε το 1988 σε δύο μέρη, συνο­λι­κής διάρ­κειας 186 λεπτών, αντι­κα­θι­στώ­ντας τον εναρ­κτή­ριο μονό­λο­γο του Μάν­τσεν με μια πολύ μεγα­λύ­τε­ρη περι­γρα­φή του σκη­νι­κού που χρη­σι­μο­ποιού­σε στιγ­μιό­τυ­πα concept art. Ο Lynch απέρ­ρι­ψε αυτήν την έκδο­ση και το όνο­μά του αφαι­ρέ­θη­κε από τους τίτλους και εμφα­νί­στη­κε το ψευ­δώ­νυ­μο Alan Smithee. Οι εκτε­τα­μέ­νες και τηλε­ο­πτι­κές εκδό­σεις πιστώ­νουν επι­πλέ­ον τον συγ­γρα­φέα Lynch ως Judas Booth.
Παρό­λο που η Universal έχει προ­σεγ­γί­σει τον Lynch για μια πιθα­νή νέα σκη­νο­θε­σία, ο Lynch έχει απορ­ρί­ψει κάθε προ­σφο­ρά και προ­τι­μά να μην συζη­τά τον Dune σε συνε­ντεύ­ξεις. Το 2022, ωστό­σο, κατά τη διάρ­κεια μιας για το remaster της ται­νί­ας του Inland Empire (2006), παρα­δέ­χτη­κε στον έκπλη­κτο δημ­σιο­γρά­φο πως τον ενδιέ­φε­ρε η ιδέα. Ακυ­ρω­μέ­νες συνέχειες

Όταν ξεκί­νη­σε η παρα­γω­γή, ανα­με­νό­ταν η ται­νία να λαν­σά­ρει ένα franchise Dune, και είχαν γίνει σχέ­δια για να γυρί­σουν δύο σίκου­ελ το ένα μετά το άλλο. Πολ­λές οι ελπί­δες μετά την ολο­κλή­ρω­ση της παρα­γω­γής εν ανα­μο­νή μελ­λο­ντι­κής χρή­σης, ο MacLachlan είχε υπο­γρά­ψει για μια συμ­φω­νία δύο ται­νιών και ο Lynch είχε αρχί­σει να γρά­φει ένα σενά­ριο για τη δεύ­τε­ρη ται­νία. Μόλις το Dune κυκλο­φό­ρη­σε και απέ­τυ­χε στο box office, τα σχέ­δια συνέ­χειας ακυρώθηκαν.

Τον Ιού­λιο του 2023, ο συγ­γρα­φέ­ας Max Evry, κάνο­ντας έρευ­να για το βιβλίο του, A Masterpiece in Disarray: David Lynch’s Dune, σχε­τι­κά με την επιρ­ροή της πρώ­της ται­νί­ας, ανα­κά­λυ­ψε το ημιο­λο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο επε­ξερ­γα­σί­ας του Lynch για τη δεύ­τε­ρη ται­νία στα Αρχεία Frank Herbert στο California State University. Ο Lynch κλή­θη­κε να σχο­λιά­σει το 2024 και απά­ντη­σε μέσω εκπρο­σώ­που ότι θυμό­ταν πως είχε αρχί­σει να δου­λεύ­ει σε ένα σενά­ριο, αλλά όπως και η πρώ­τη ται­νία, δεν ήθε­λε να σχο­λιά­σει περαι­τέ­ρω. Βασι­σμέ­νος εν μέρει στο Dune Messiah, ο Evry περιέ­γρα­ψε τον δοκι­μα­στι­κό τίτλο Dune II ότι είχε ξεπε­ρά­σει την αφη­γη­μα­τι­κή προ­σέγ­γι­ση του μυθι­στο­ρή­μα­τος στην προ­σαρ­μο­γή του σεναρίου.

Release_Marketing

Όπως ήδη ανα­φέρ­θη­κε το Dune έκα­νε πρε­μιέ­ρα στην Ουά­σιγ­κτον, DC, στις 3‑Δεκ-1984, στο Kennedy Center και κυκλο­φό­ρη­σε παγκο­σμί­ως στις 14. Η δημο­σιό­τη­τα πριν από την κυκλο­φο­ρία ήταν εκτε­τα­μέ­νη, επει­δή βασί­στη­κε σε ένα μυθι­στό­ρη­μα μπεστ σέλερ και επει­δή είχε σκη­νο­θε­τη­θεί από τον Lynch, ο οποί­ος είχε επι­τυ­χία με το Eraserhead και το The Elephant Man. Αρκε­τά περιο­δι­κά ακο­λού­θη­σαν την παρα­γω­γή και δημο­σί­ευ­σαν άρθρα που επαί­νε­σαν την ται­νία πριν από την κυκλο­φο­ρία της, όλα μέρος της δια­φή­μι­σης και του Marketing του Dune, το οποίο περι­λάμ­βα­νε επί­σης ένα ντο­κι­μα­ντέρ για την τηλε­ό­ρα­ση και αντι­κεί­με­να σε κατα­στή­μα­τα παιχνιδιών.

Box office

Η ται­νία άνοι­ξε στις 14-Δεκ- 1984, σε 915 κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες, και είσπρα­ξε πάνω από 6.000.000$ το πρώ­το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο της, κατα­τάσ­σο­ντας τη δεύ­τε­ρη θέση στο εγχώ­ριο box office πίσω από το Beverly Hills Cop. Μέχρι το τέλος της κυκλο­φο­ρί­ας του, το Dune είχε εισπρά­ξει $30.925.690 ($87.000.000 του 2022). Με εκτι­μώ­με­νο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό παρα­γω­γής 40–42 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, η ται­νία πάτω­σε, αλλά αργό­τε­ρα είχε μεγα­λύ­τε­ρη επι­τυ­χία, και ονο­μά­στη­κε “Πύλη του Ουρα­νού της επι­στη­μο­νι­κής φαντασίας”.

Κριτικές

Το Dune έλα­βε ως επί το πλεί­στον αρνη­τι­κές κρι­τι­κές κατά την κυκλο­φο­ρία. Ο Ρότζερ Έμπερτ έδω­σε ένα αστέ­ρι στα τέσ­σε­ρα και έγρα­ψε: “Αυτή η ται­νία είναι ένα πραγ­μα­τι­κό χάος, μια ακα­τα­νό­η­τη, άσχη­μη, αδό­μη­τη, άσκο­πη εκδρο­μή στα πιο σκο­τει­νά βασί­λεια ενός από τα πιο συγκε­χυ­μέ­να σενά­ρια όλων των επο­χών. Η πλο­κή της ται­νί­ας θα είναι αναμ­φί­βο­λα σημαί­νει περισ­σό­τε­ρα για τους ανθρώ­πους που έχουν δια­βά­σει τον Χέρ­μπερτ παρά για εκεί­νους που περ­πα­τούν εν ψυχρώ” και αργό­τε­ρα την ονό­μα­σε “η χει­ρό­τε­ρη ται­νία της χρο­νιάς”. Στο At the Movies with Gene Siskel & Ebert, ο Siskel ξεκί­νη­σε την κρι­τι­κή του λέγο­ντας “είναι τελεί­ως άσχη­μο, περιέ­χει του­λά­χι­στον μια ντου­ζί­να φρι­κια­στι­κές σκη­νές, μερι­κά από τα ειδι­κά εφέ της είναι φτη­νά — εκπλη­κτι­κά φθη­νά —και η ιστο­ρία της είναι απί­στευ­τα μπερ­δε­μέ­νη. Σε περί­πτω­ση που δεν έχω ξεκα­θα­ρί­σει, μισού­σα να παρα­κο­λου­θώ αυτήν την ταινία”.

Η Janet Maslin των New York Times έδω­σε στον Dune μια αρνη­τι­κή κρι­τι­κή (ένα στα πέντε αστέ­ρια). Είπε, “Αρκε­τοί από τους χαρα­κτή­ρες στο Dune χρειά­ζο­νται  μέντιουμ, γεγο­νός που τους βάζει στη μονα­δι­κή θέση να μπο­ρούν να κατα­λά­βουν τι συμ­βαί­νει στην ται­νία” και εξή­γη­σε ότι η πλο­κή ήταν “επι­κίν­δυ­να υπερ­φορ­τω­μέ­νη, όπως σχε­δόν όλα τα άλλα σχε­τι­κά με αυτήν”.

Το Variety έδω­σε μια λιγό­τε­ρο αρνη­τι­κή κρι­τι­κή, δηλώ­νο­ντας “Το Dune είναι ένα τερά­στιο, κού­φιο, ευφά­ντα­στο και ψυχρό έπος επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας. Οπτι­κά μονα­δι­κή, η ται­νία του David Lynch έχει το ενδια­φέ­ρον λόγω των άφθο­νων επι­φα­νεια­κών σημεί­ων, αλλά _από μόνη της, δεν δημιουρ­γεί το είδος του φανα­τι­σμού που έκα­νε το μυθι­στό­ρη­μα του Φρανκ Χέρ­μπερτ του 1965 ένα από τα αγα­πη­μέ­να όλων των επο­χών στο είδος του”. Επί­σης, σχο­λί­α­σαν πώς “η προ­σαρ­μο­γή του Lynch καλύ­πτει ολό­κλη­ρο το χρο­νι­κό του μυθι­στο­ρή­μα­τος, απλώς το στή­σι­μο των δια­φό­ρων κόσμων, χαρα­κτή­ρων, ίντρι­γκων κλπ. δεν χρειά­ζε­ται  περισ­σό­τε­ρο από μισή ώρα προ­βο­λής στην οθό­νη”. Πραγ­μα­τι­κά από­λαυ­σαν το καστ και είπαν: “Η Francesca Annis και ο Jürgen Prochnow απο­τε­λούν ένα εξαι­ρε­τι­κά ελκυ­στι­κό βασι­λι­κό ζευ­γά­ρι, η Siân Phillips έχει μερι­κές μαγευ­τι­κές στιγ­μές ως ισχυ­ρή μάγισ­σα, ο Brad Dourif είναι ουσια­στι­κά χαζός και το καλύ­τε­ρο από όλα είναι ο Kenneth McMillan, του οποί­ου το πρό­σω­πο είναι καλυμ­μέ­νο με γκρο­τέ­σκες ανα­πτύ­ξεις και που επι­πλέ­ει σαν το Blue Meanie ζωντα­νεύ­ει

Ο Richard Corliss του Time έδω­σε στο Dune μια αρνη­τι­κή κρι­τι­κή, δηλώ­νο­ντας: “Οι περισ­σό­τε­ρες ται­νί­ες επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας προ­σφέ­ρουν από­δρα­ση, δια­κο­πές από την εργα­σία, αλλά το Dune είναι τόσο δύσκο­λο όσο μια τελι­κή εξέ­τα­ση. μεγα­λώ­νει εντυ­πω­σια­κά τους ρόλους· τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του, απα­λά και χαλα­σμέ­να στην αρχή, απο­κτούν μια αντρι­κή αίγλη μόλις ανα­λά­βει την απο­στο­λή του. […] Οι ηθο­ποιοί φαί­νο­νται υπνω­τι­σμέ­νοι από το ξόρ­κι που έχει πλέ­ξει γύρω τους ο Lynch — ειδι­κά η λαμπε­ρή Francesca Annis, ως μητέ­ρα του Παύ­λου, που ψιθυ­ρί­ζει με τον επεί­γο­ντα χαρα­κτή­ρα της ερω­τι­κής απο­κά­λυ­ψης. Σε εκεί­νες τις στιγ­μές που η Annis εμφα­νί­ζε­ται στην οθό­νη, τα Dune βρί­σκει το συναι­σθη­μα­τι­κό κέντρο που διέ­φυ­γε στην παρέ­λα­ση του ροκο­κό ντε­κόρ και των αυστη­ρών ειδι­κών εφέ_ Να τι μπο­ρούν να επι­τύ­χουν οι ται­νί­ες όταν έχουν καρ­διά, αλλά και μυα­λό”.

Ο μελε­τη­τής κινη­μα­το­γρά­φου Ρόμπιν Γουντ χαρα­κτή­ρι­σε το Dune “την πιο άσε­μνα ομο­φο­βι­κή ται­νία που έχω δει ποτέ” —ανα­φε­ρό­με­νος σε μια σκη­νή στην οποία ο βαρό­νος Χάρ­κο­νεν επι­τί­θε­ται σεξουα­λι­κά και σκο­τώ­νει έναν νεα­ρό αιμορ­ρα­γώ­ντας τον μέχρι θανά­του— κατη­γο­ρώ­ντας το ότι “κατά­φε­ρε να συν­δε­θεί με την ομο­φυ­λο­φι­λία σε μια σκη­νή σωμα­τι­κή χυδαία, με ηθι­κή εξα­θλί­ω­ση, βία … άρρω­στηα”.[36] Ο Ντέ­νις Άλτμαν ότι η ται­νία έδει­χνε πώς “οι ανα­φο­ρές για το AIDS άρχι­σαν να διεισ­δύ­ουν στη λαϊ­κή κουλ­τού­ρα” τη δεκα­ε­τία του 1980, ρωτώ­ντας: “Ήταν απλώς ατύ­χη­μα που στην ται­νία Dune ο ομο­φυ­λό­φι­λος κακός είχε πυώ­δη έλκη στο πρό­σω­πό του;”

Ο κρι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας Χάρ­λαν Έλι­σον σχο­λί­α­σε θετι­κά την ται­νία. Στο βιβλίο της κρι­τι­κής ται­νιών του 1989, Harlan Ellison’s Watching, λέει ότι επει­δή οι κρι­τι­κοί αρνή­θη­καν να προ­βλη­θούν την τελευ­ταία στιγ­μή μετά από αρκε­τές επα­να­προ­γραμ­μα­τί­σεις, έκα­νε την κινη­μα­το­γρα­φι­κή κοι­νό­τη­τα να αισθά­νε­ται νευ­ρι­κή και αρνη­τι­κή απέ­να­ντι στο Dune πριν από την κυκλο­φο­ρία του. Ο Έλι­σον είπε αργό­τε­ρα, “Ήταν ένα βιβλίο που δεν έπρε­πε να γυρι­στεί. Ήταν ένα σενά­ριο που δεν θα μπο­ρού­σε να γρα­φτεί. Ήταν μια σκη­νο­θε­τι­κή δου­λειά που ήταν πέρα από κανέ­ναν… και όμως η ται­νία έγι­νε.” Ο Ντά­νιελ Σνάι­ντερ επαί­νε­σε επί­σης στοι­χεία της ται­νί­ας σε ένα άρθρο του 2014 που χαρα­κτή­ρι­σε την ται­νία “μια βαθιά ελατ­τω­μα­τι­κή δου­λειά που απέ­τυ­χε ως εμπο­ρι­κή επι­χεί­ρη­ση, αλλά κατά­φε­ρε να συλ­λά­βει και να απο­στά­ξει βασι­κά μέρη μιας επι­στή­μης τα πιο πυκνά έργα της μυθο­πλα­σί­ας” Ο Snyder δήλω­σε ότι το “σου­ρε­α­λι­στι­κό στυλ” του Lynch δημιούρ­γη­σε “έναν κόσμο που ένιω­θε εντε­λώς ξένος [γεμά­τος] παρά­ξε­νες σεκάνς ονεί­ρων, γεμά­τος εικό­νες αγέν­νη­των εμβρύ­ων και αστρα­φτε­ρές ενέρ­γειες και ανη­συ­χη­τι­κό τοπίο όπως η βιο­μη­χα­νι­κή κόλα­ση του κόσμου του Harkonnen , [κάνο­ντας] την ται­νία στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πιο κοντά στον Kubrick (2001: A Space Odyssey) από τον [George] Lucas. Επι­διώ­κει να βάλει τον θεα­τή κάπου άγνω­στο, ενώ υπαι­νίσ­σε­ται μια μεγα­λύ­τε­ρη, κρυ­φή ιστο­ρία”.

Και 10άδες ακό­μη από­ψεις, ένθεν και ένθεν…
Colin Greenland (για το περιο­δι­κό Imagine), ο ιστο­ρι­κός επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας John Clute κλπ, ενώ λίγες πιο ευνοϊ­κές κρι­τι­κές επαί­νε­σαν τη νουάρ-μπα­ρόκ προ­σέγ­γι­ση του Λιντς στην ται­νία. Άλλοι το συγκρί­νουν με άλλες ται­νί­ες του Lynch που είναι εξί­σου απρό­σι­τες, όπως το Eraserhead, και υπο­στη­ρί­ζουν ότι για να το παρα­κο­λου­θή­σει, ο θεα­τής πρέ­πει πρώ­τα να έχει επί­γνω­ση του σύμπα­ντος του Dune.
Στο συγκε­ντρω­τι­κό κρι­τι­κών Rotten Tomatoes, το Dune έχει βαθ­μο­λο­γία έγκρι­σης 36% με βάση 117 κρι­τι­κές, με μέση βαθ­μο­λο­γία 5,6/10. Η κρι­τι­κή συναί­νε­ση του ιστό­το­που λέει: “Αυτή η περι­κομ­μέ­νη προ­σαρ­μο­γή του αρι­στουρ­γή­μα­τος επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας του Frank Herbert είναι πολύ στε­γνή για να λει­τουρ­γή­σει ως μεγά­λη ψυχα­γω­γία, αλλά η όρε­ξη του David Lynch για το σου­ρε­α­λι­στι­κό του δίνει λίγο άρωμα.”
Ως απο­τέ­λε­σμα της κακής εμπο­ρι­κής και κρι­τι­κής υπο­δο­χής του, όλα τα αρχι­κά σχέ­δια για τα sequels του Dune ακυ­ρώ­θη­καν. Ο David Lynch φέρε­ται να δού­λευε στο σενά­ριο για το Dune Messiah και να προ­σλή­φθη­κε για να σκη­νο­θε­τή­σει και τις δύο προ­τει­νό­με­νες δεύ­τε­ρες και τρί­τες ται­νί­ες Dune.

Ο Alejandro Jodorowsky, ο οποί­ος είχε απο­γοη­τευ­τεί νωρί­τε­ρα από την κατάρ­ρευ­ση της δικής του προ­σπά­θειας να κινη­μα­το­γρα­φή­σει το Dune, αργό­τε­ρα είπε ότι απο­γοη­τεύ­τη­κε και ζήλε­ψε όταν έμα­θε ότι ο Lynch έκα­νε το Dune, καθώς πίστευε πως ο Lynch ήταν ο μόνος σκη­νο­θέ­της που μπο­ρού­σε να απο­δώ­σει δικαιο­σύ­νη στο μυθι­στό­ρη­μα. Στην αρχή, ο Jodorowsky αρνή­θη­κε να δει την ται­νία του Lynch, αλλά καθώς η ται­νία εξε­λίσ­σο­νταν, ο Jodorowsky λέει ότι έγι­νε πολύ χαρού­με­νος, βλέ­πο­ντας ότι ήταν μια “απο­τυ­χία”, αλλά ότι αυτό ήταν σίγου­ρα το λάθος των παρα­γω­γών και όχι του Lynch.

Δια­κρί­σεις: Το Ντουν προ­τά­θη­κε για το Όσκαρ Καλύ­τε­ρου Ήχου (Μπιλ Βάρ­νεϊ, Στιβ Μάσλο­ου, Κέβιν Ο’Κό­νελ και Νέλ­σον Στολ), ενώ κέρ­δι­σε το 1984 Stinkers Bad Movie Awards για τη χει­ρό­τε­ρη ταινία.

Παι­χνί­δια: Μια σει­ρά από φιγού­ρες δρά­σης Dune από την εται­ρεία παι­χνι­διών LJN κυκλο­φό­ρη­σε σε χαμη­λές πωλή­σεις το 1984. Με στυλ μετά την ται­νία του Lynch, η συλ­λο­γή περι­λαμ­βά­νει φιγού­ρες των Paul Atreides, Baron Harkonnen, Feyd-Rautha, Glossu Rabban, Stilgar και ενός πολε­μι­στή Sardaukar, καθώς και Poseable sandworm, πολ­λά οχή­μα­τα, όπλα και ένα σετ τρο­χών στε­ρε­ο­σκο­πί­ου View-Master. Οι φιγού­ρες του Gurney και της Lady Jessica που είχαν προ­ε­πι­σκό­πη­ση στον κατά­λο­γο του LJN δεν δημιουρ­γή­θη­καν ποτέ. Το 2006, η SOTA Toys παρή­γα­γε μια φιγού­ρα δρά­σης Baron Harkonnen για τη σει­ρά τους “Now Playing Presents”. Τον Οκτώ­βριο του 2019, η Funko ξεκί­νη­σε μια σει­ρά POP “Dune Classic”! φιγού­ρες βινυ­λί­ου… Paul με ακί­νη­τη φόρ­μα Feyd με μπλε ολό­σω­μη κλπ.

Αρκε­τά παι­χνί­δια Dune έχουν μετά την ται­νία του Lynch. Η Parker Brothers κυκλο­φό­ρη­σε το ομώ­νυ­μο επι­τρα­πέ­ζιο παι­χνί­δι το 1984, και ένα συλ­λε­κτι­κό με κάρ­τες το 1997 που ακο­λου­θή­θη­κε από το παι­χνί­δι ρόλων Dune: Chronicles of the Imperium το 2000. Το πρώ­το βιντε­ο­παι­χνί­δι Dune με άδεια χρή­σης βγή­κε το 1992 από την Cryo Interactive/Virgin Interactive, ενώ ο διά­δο­χός του, το Dune II (1992) της Westwood Studios, πιστώ­νε­ται γενι­κά για τη διά­δο­ση και τον καθο­ρι­σμό του προ­τύ­που και για το είδος στρα­τη­γι­κής σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο των παι­χνι­διών PC. Αυτό το παι­χνί­δι ακο­λού­θη­σε το Dune 2000 (1998), ένα remake του Dune II από την Intelligent Games/Westwood Studios/Virgin Interactive και σ συνέ­χειά του είναι το τρισ­διά­στα­το βιντε­ο­παι­χνί­δι Emperor: Battle for Dune (2001) από την Intelligent Games/Westwood Studios/Electronic Arts.

Η Marvel Comics δημο­σί­ευ­σε μια προ­σαρ­μο­γή της ται­νί­ας που γρά­φτη­κε από τον Ralph Macchio και εικο­νο­γρα­φή­θη­κε από τον Bill Sienkiewicz

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο