Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

41η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης 🎥 Θ. Παφίλης: “Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστές που σέρνουν τους λαούς στο πολεμικό σφαγείο”

902.gr_21/04/2024 — 17:40.
Με αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά συν­θή­μα­τα, κατά των πολέ­μων, αλλά και της ελλη­νι­κής εμπλο­κής σε αυτούς, πλή­θος κόσμου υπο­δέ­χε­ται τους Ειρη­νο­δρό­μους της 41ης Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας Ειρή­νης, στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας. Σωμα­τεία, συν­δι­κά­τα, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι και μαζι­κοί φορείς, βρί­σκο­νται απέ­να­ντι από το υπουρ­γείο για να συμ­με­τά­σχουν στην εκδή­λω­ση υπο­δο­χής τους

Πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία του ΠΓ και της ΚΕ του ΚΚΕ, βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος και οι Δήμαρ­χοι Και­σα­ρια­νής και Χαϊ­δα­ρί­ου.

902.gr_21/04/2024 — 19:30.
Στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας – Μαχη­τι­κή υπο­δο­χή από πλή­θος κόσμου
Μιλώ­ντας στην μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας, ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος και  Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΠΣΕ, σημείωσε:

Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,

Βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα εδώ, έξω από το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας, στην εκδή­λω­ση τερ­μα­τι­σμού της 41ης Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας για να κατα­δι­κά­σου­με την εμπλο­κή της Ελλά­δας στους δολο­φο­νι­κούς αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς. Για να απαι­τή­σου­με να κλεί­σουν και να ξεκου­μπι­στούν οι βάσεις και τα στρα­τη­γεία των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ που έχουν μετα­τρέ­ψει τη χώρα μας σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και τον λαό μας σε στό­χο αντι­ποί­νων. Για να επι­στρέ­ψει εδώ και τώρα η φρε­γά­τα “ΥΔΡΑ” και το προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνά­με­ων από την Ερυ­θρά Θάλασ­σα. Για απο­χώ­ρη­ση της Ελλά­δας από την απο­στο­λή “ΑΣΠΙΔΕΣ” της ΕΕ και επι­στρο­φή της πυρο­βο­λαρ­χί­ας των “PATRIOT” από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία. Για να εκφρά­σου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στον ηρω­ι­κό λαό της Παλαι­στί­νης, που εδώ και έξι μήνες πεθαί­νει από τη γενο­κτο­νία, από τις δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις του κρά­τους-τρο­μο­κρά­τη του Ισρα­ήλ, με τις ευλο­γί­ες των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, αλλά και με τη στή­ρι­ξη της ελλη­νι­κής κυβέρνησης.

Χαι­ρε­τί­ζου­με τους εκα­το­ντά­δες Μαρα­θω­νο­δρό­μους που συμ­με­τεί­χαν στη φετι­νή Πορεία. Χαι­ρε­τί­ζου­με τα σωμα­τεία και τους φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος που με απο­φά­σεις τους συμ­με­τέ­χουν στην 41η Μαρα­θώ­νια Πορεία. Χαι­ρε­τί­ζου­με τη νεο­λαία, που με τη μαζι­κή της παρου­σία σήμε­ρα φανε­ρώ­νει πως η νέα γενιά δεν θέλει και δεν θα γίνει κρέ­ας στα κανό­νια των ιμπε­ρια­λι­στών! Αυτός είναι ο καλύ­τε­ρος τρό­πος για να τιμή­σου­με στην πρά­ξη τους αγώ­νες του Λαμπρά­κη, του Νικη­φο­ρί­δη, των χιλιά­δων αγω­νι­στών που πάλε­ψαν ενά­ντια στην τότε ΕΟΚ και στο ΝΑΤΟ, ενά­ντια στην πρόσ­δε­ση της Ελλά­δας σε αυτά τα δολο­φο­νι­κά εργα­λεία του κεφα­λαί­ου κατά των λαών.

 

61 χρό­νια μετά την πρώ­τη απα­γο­ρευ­μέ­νη Πορεία Ειρή­νης, στις 21 Απρί­λη 1963, οι θερ­μές πολε­μι­κές εστί­ες στην Ουκρα­νία, στη Μέση Ανα­το­λή, σε δεκά­δες σημεία σε όλη την υδρό­γειο κάνουν ακό­μη πιο επι­τα­κτι­κή την ανά­γκη να δυνα­μώ­σει περισ­σό­τε­ρο η αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πάλη.

Ιδιαί­τε­ρα τη φετι­νή χρο­νιά που συμπλη­ρώ­νο­νται 75 χρό­νια από την ίδρυ­ση της πολε­μι­κής μηχα­νής του ΝΑΤΟ στις 4 Απρι­λί­ου 1949, που σε όλη την ιστο­ρία του ευθύ­νε­ται για επεμ­βά­σεις και πρα­ξι­κο­πή­μα­τα, για το μακέ­λε­μα δεκά­δων λαών, είναι ανά­γκη να δυνα­μώ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο ο αγώ­νας για απο­δέ­σμευ­ση. Να πέσει στο κενό η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης και των αστι­κών κομ­μά­των να εξω­ρα­ΐ­σουν τον χαρα­κτή­ρα του, παρου­σιά­ζο­ντάς το ως δήθεν παρά­γο­ντα “ειρή­νης, ασφά­λειας, στα­θε­ρό­τη­τας” και την ολο­έ­να βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της Ελλά­δας ως όφε­λος για τον λαό μας. Σημειώ­νου­με ιδιαί­τε­ρα πως απο­τε­λεί πρό­κλη­ση και προ­σβο­λή στα εκα­τομ­μύ­ρια νεκρών από τις ΝΑΤΟι­κές επεμ­βά­σεις η δήλω­ση του νέου προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ Κασ­σε­λά­κη ότι το ΝΑΤΟ είναι ΙΕΡΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Καλού­με τον προ­ο­δευ­τι­κό κόσμο όχι απλά να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα από την κατά­ντια και τον ξεπε­σμό του, αλλά να εγκα­τα­λεί­ψει τους παπα­γά­λους της ΝΑΤΟι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας που ξεπερ­νούν ακό­μα και τα άλλα αντι­δρα­στι­κά παρα­δο­σια­κά αστι­κά κόμ­μα­τα. Η θέση τους βρί­σκε­ται στο πλάι του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος. Με τους λαούς και όχι με τους εγκλη­μα­τί­ες φονιά­δες τους. Οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις και υπο­δο­μές που βρί­σκο­νται στο έδα­φος της χώρας μας και επε­κτεί­νο­νται έχουν παί­ξει βρώ­μι­κο ρόλο κατά των λαών σε δεκά­δες πολε­μι­κές επεμ­βά­σεις μέχρι σήμε­ρα και εξα­κο­λου­θούν να παί­ζουν, στο­χο­ποιώ­ντας τον ελλη­νι­κό λαό.

Φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 75 χρό­νια από την ίδρυ­ση του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης (ΠΣΕ). Η ΕΕΔΥΕ από την πρώ­τη στιγ­μή της ίδρυ­σής του μέχρι και σήμε­ρα συμ­βάλ­λει στην ενί­σχυ­ση του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού χαρα­κτή­ρα του, στο παρα­πέ­ρα άπλω­μα και δυνά­μω­μα της δρά­σης του.

75 χρό­νια το ΠΣΕ πάλε­ψε ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους στο πλάι των λαών. Για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, για μια άλλη κοι­νω­νία της ειρή­νης, της αλλη­λεγ­γύ­ης των λαών.

Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,

Οι εξε­λί­ξεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στη Μέση Ανα­το­λή μυρί­ζουν μπα­ρού­τι και αίμα. Η κλι­μά­κω­ση της πολε­μι­κής έντα­σης στη Μέση Ανα­το­λή, ύστε­ρα και από την επί­θε­ση του Ιράν στο Ισρα­ήλ, ως απά­ντη­ση στη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στην ιρα­νι­κή πρε­σβεία στη Δαμα­σκό και η προ­χθε­σι­νή επί­θε­ση του Ισρα­ήλ προ­μη­νύ­ουν μεγά­λες περι­πέ­τειες για τους λαούς.

Το συγκε­κρι­μέ­νο γεγο­νός απο­τε­λεί ένα ακό­μη κομ­μά­τι του παζλ στην πολύ επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση που έχει ήδη δια­μορ­φω­θεί στη Μέση Ανα­το­λή, με ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο να λάβει τρο­μα­κτι­κές δια­στά­σεις, με θύμα­τα τους λαούς.

Οι πολε­μι­κές εστί­ες στην περιο­χή, που φέρουν τη σφρα­γί­δα της επι­θε­τι­κό­τη­τας του κρά­τους του Ισρα­ήλ και έχουν τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, δια­μορ­φώ­νουν μια επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση. Η εν εξε­λί­ξει γενο­κτο­νία κατά του λαού της Παλαι­στί­νης, οι ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις στη Συρία και στο Λίβα­νο, οι τετα­μέ­νοι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα στρώ­νουν το έδα­φος για γενί­κευ­ση του πολέμου.

Η ολο­έ­να μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτό το κου­βά­ρι των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, η απο­στο­λή της φρε­γά­τας “ΥΔΡΑ” και προ­σω­πι­κού των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα μαζί με την ανά­λη­ψη από την ελλη­νι­κή πλευ­ρά ρόλου συντο­νι­στή ‑μέσω του στρα­τη­γεί­ου της Λάρι­σας- στην επι­χεί­ρη­ση “ΑΣΠΙΔΕΣ” προει­δο­ποιούν για μεγά­λους κιν­δύ­νους τον ελλη­νι­κό λαό.

Οι δηλώ­σεις αξιω­μα­τού­χων του Ιράν ότι σε περί­πτω­ση εμπλο­κής των ΗΠΑ στην πολε­μι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, τότε θα απο­τε­λέ­σουν εν δυνά­μει στό­χους οι χώρες που δια­θέ­τουν βάσεις των ΗΠΑ, φανε­ρώ­νουν τους θανά­σι­μους κιν­δύ­νους για τον λαό μας από την ύπαρ­ξη και την επέ­κτα­ση του δικτύ­ου των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων και της συμ­με­το­χής τους στις πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις. Με αντί­ποι­να απει­λεί και η ηγε­σία της Ρωσίας.

Είναι επί­και­ρο το σύν­θη­μά μας:

Ούτε γη — ούτε νερό 
στους φονιάδες των λαών.

Logo EEDYE header

Καταγ­γέλ­λου­με και κατα­δι­κά­ζου­με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­σμού για­τί με την πολι­τι­κή τους έχουν εμπλέ­ξει τη χώρα μας μέχρι στιγ­μής σε δυο ταυ­τό­χρο­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, στη Μέση Ανα­το­λή και στην Ουκρανία.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ συναι­νεί στις επι­κίν­δυ­νες πολε­μο­κά­πη­λες απο­φά­σεις των Συνό­δων Κορυ­φής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Διεκ­δι­κεί, για λογα­ρια­σμό της αστι­κής τάξης, ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο συμ­με­τέ­χο­ντας στις πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις μέσω του δικτύ­ου των ευρω­α­τλα­ντι­κών βάσε­ων και υπο­δο­μών που υπάρ­χουν στη χώρα μας. Τρο­φο­δο­τεί με πολε­μι­κό υλι­κό την Ουκρα­νία και μάλι­στα έφθα­σε στο σημείο να στεί­λει απα­γο­ρευ­μέ­νες βόμ­βες λευ­κού φωσφό­ρου συμ­βάλ­λο­ντας έτσι στη διά­πρα­ξη εγκλη­μά­των πολέμου!

Την ίδια στιγ­μή κλι­μα­κώ­νε­ται η σφα­γή και η γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των συμ­μά­χων τους. Είναι εγκλη­μα­τι­κές οι ευθύ­νες της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και άλλων κομ­μά­των για­τί εξι­σώ­νουν τον θύτη με το θύμα, φθά­νο­ντας στο σημείο να ανα­γνω­ρί­ζει στο Ισρα­ήλ το δικαί­ω­μα στην αυτο­ά­μυ­να. Δια­χρο­νι­κά ενι­σχύ­ει τις οικο­νο­μι­κές, πολι­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές σχέ­σεις με το Ισρα­ήλ. Αρνεί­ται να εφαρ­μό­σει την ομό­φω­νη από­φα­ση της Βου­λής για ανα­γνώ­ρι­ση του παλαι­στι­νια­κού κράτους.

Και από το σημε­ρι­νό βήμα εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας στον ηρω­ι­κό Παλαι­στι­νια­κό λαό και βροντοφωνάζουμε:

Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά 
Με την Παλαιστίνη ως τη Λευτεριά.

Φίλες και φίλοι,

Η δια­τή­ρη­ση της “συνο­χής” στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ και η από­σπα­ση της Τουρ­κί­ας από την επιρ­ροή της Ρωσί­ας συν­δέ­ο­νται με τον λεγό­με­νο Οδι­κό Χάρ­τη για τη διευ­θέ­τη­ση των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων, τη συν­δια­χεί­ρι­ση στο Αιγαίο και στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο υπό την επο­πτεία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, προει­δο­ποιώ­ντας για επώ­δυ­νους συμ­βι­βα­σμούς εις βάρος της κυριαρ­χί­ας και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των των ελλη­νι­κών νησιών και της χώρας. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΚΑ.

Έχου­με βιώ­σει και εξα­κο­λου­θού­με να βιώ­νου­με τον αντι­δρα­στι­κό χαρα­κτή­ρα της ΕΕ ως ένω­σης του κεφα­λαί­ου κατά των λαών. Η παρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σή της, όπως κατα­γρά­φε­ται στην Κοι­νή Πολι­τι­κή Ασφά­λειας και Άμυ­νας (ΚΠΑΑ) και στη δημιουρ­γία της δικής της πολε­μι­κής μηχα­νής, ικα­νής να δρα τόσο αυτό­νο­μα όσο και συμπλη­ρω­μα­τι­κά με το ΝΑΤΟ, φανε­ρώ­νουν το απο­κρου­στι­κό της πρό­σω­πο που προ­βάλ­λει μέσα από την απο­κα­λού­με­νη πολε­μι­κή οικο­νο­μία, τις δεκά­δες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές σε όλη την υδρό­γειο, την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού οπλι­σμού δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ στο αντι­δρα­στι­κό καθε­στώς Ζελέν­σκι και τη στή­ρι­ξη την οποία παρέ­χει στο Ισραήλ.

Ιδιαί­τε­ρα μπρο­στά στις ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιού­νη καλού­με τον λαό να κατα­δι­κά­σει τον χαρα­κτή­ρα και τον βρώ­μι­κο ρόλο της ΕΕ. Να απο­δυ­να­μώ­σει με τη δρά­ση, αλλά και με την ψήφο του τα κόμ­μα­τα και τις πολι­τι­κές που σπέρ­νουν τη φτώ­χεια, την ακρί­βεια, τους πολέ­μους, την προ­σφυ­γιά.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ κλι­μα­κώ­νει την αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση. Η πολι­τι­κή της κατα­πα­τά τις λαϊ­κές ανά­γκες και αυξά­νει τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ δαπα­νώ­νται για εξο­πλι­σμούς που καμιά σχέ­ση δεν έχουν με την ασφά­λεια και την άμυ­να της χώρας, αλλά αντί­θε­τα εξυ­πη­ρε­τούν τους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Με δια­χρο­νι­κή ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων η Ελλά­δα κατα­τάσ­σε­ται στις πρώ­τες θέσεις μετα­ξύ των κρα­τών-μελών του ΝΑΤΟ όσον αφο­ρά τις εξο­πλι­στι­κές δαπάνες.

Αυτή την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, που είναι κομ­μέ­νη και ραμ­μέ­νη στα συμ­φέ­ρο­ντα και στις επι­διώ­ξεις των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, υπη­ρε­τεί και η εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, πατώ­ντας στον στρω­μέ­νο δρό­μο που βρή­κε από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, συνε­χί­ζει τον επι­κίν­δυ­νο Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο με τις ΗΠΑ και την ενί­σχυ­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις με την ανα­βάθ­μι­ση των βάσε­ων στη Σού­δα, τη Λάρι­σα, το Στε­φα­νο­βί­κειο, την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, που έχει γίνει κόμ­βος προ­ώ­θη­σης των δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ.

Καλού­με τον λαό να προ­βλη­μα­τι­στεί: Με ποιον τρό­πο συμ­βάλ­λει στην ειρή­νη η μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και σε θύμα αντι­ποί­νων; Με ποιον τρό­πο συμ­βάλ­λει στην ειρή­νη η απο­στο­λή ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων και πολε­μι­κού υλι­κού στο “ουκρα­νι­κό μέτω­πο”, στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, στις δεκά­δες απο­στο­λές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ ενα­ντί­ον άλλων λαών;

Απευ­θυ­νό­μα­στε στους φαντά­ρους και στα στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και τους βεβαιώ­νου­με ότι είμα­στε στο πλευ­ρό τους, στον αγώ­να τους για να επι­στρέ­ψουν όλες οι στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές από το εξω­τε­ρι­κό. Για να πάψουν οι Ένο­πλες Δυνά­μεις της Ελλά­δας να υπη­ρε­τούν τα αιμα­το­βαμ­μέ­να σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Οι φαντά­ροι είναι του λαού παι­διά — έξω από τα σύνο­ρα δεν έχου­νε δουλειά.

Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,

Οι ίδιες οι εξε­λί­ξεις φανε­ρώ­νουν ότι η ολο­έ­να βαθύ­τε­ρη ελλη­νι­κή εμπλο­κή δεν έχει καμιά σχέ­ση με την ασφά­λεια και την άμυ­να της Ελλά­δας, όπως ισχυ­ρί­ζο­νται. Αντί­θε­τα, εξυ­πη­ρε­τεί μέχρι κεραί­ας τους δολο­φο­νι­κούς αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς στην περιο­χή, ρίχνουν νερό στον μύλο της επι­θε­τι­κό­τη­τας του κρά­τους-δολο­φό­νου του Ισραήλ.

Έχου­με πίστη στη δύνα­μη που έχει ο λαός ώστε να συγκρου­στεί, να δια­μορ­φώ­σει με την πάλη του τους όρους για να απαλ­λα­γεί από τους εκμε­ταλ­λευ­τές του και τις συμ­μα­χί­ες τους και με κρι­τή­ριο τα δικά του συμ­φέ­ρο­ντα να ανοί­ξει τον δρό­μο για την αμοι­βαία επω­φε­λή συνερ­γα­σία με τους άλλους λαούς.

Είναι ανά­γκη να δυνα­μώ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο η λαϊ­κή απαί­τη­ση προς την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, για να απο­σύ­ρει άμε­σα τη στή­ρι­ξή της στο κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ και να απε­μπλα­κεί η χώρα μας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Τονί­ζου­με και πάλι: Να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις και υπο­δο­μές, να επι­στρέ­ψει η φρε­γά­τα “Ύδρα” από την επι­χεί­ρη­ση “ΑΣΠΙΔΕΣ” της ΕΕ στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και οι πύραυ­λοι “PATRIOT” από τη Σαου­δι­κή Αραβία.

Έχου­με το δίκιο με το μέρος μας. Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στές που σέρ­νουν τους λαούς στο πολε­μι­κό σφα­γείο. Αυτή είναι η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, που αντι­στοι­χεί στα συμ­φέ­ρο­ντα των λαών. Αυτό δίνει ουσια­στι­κό περιε­χό­με­νο στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή — αντι­πο­λε­μι­κή δράση.

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε 
την πάλη μας μέχρι την τελική νίκη!

Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή — 
η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί.

Καθ’ οδόν προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι Ειρηνοδρόμοι

https://www.902.gr/sites/default/files/styles/902-grid‑8/public/MediaV2/20240421/poreia-eedue-35.jpg?itok=zGM4VbIW

Με τραγούδια της ειρήνης και του αγώνα ολοκληρώθηκε η 41η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Π. Γάκιας: Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε δις ευρώ για τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ

Ωρίων Παπαδάκης: “Ο ελληνικός στρατός δεν έχει καμία δουλειά εκτός συνόρων”

Βάιος Τσαπρούνης: “Επιλέγω να είμαι με την πλευρά του λαού και των συμφερόντων του”

Χαι­ρε­τί­ζο­ντας την εκδή­λω­ση υπο­δο­χής της 41ης Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας Ειρή­νης, ο Βάιος Τσα­πρού­νης„ Υπο­λο­χα­γός εν ενερ­γεία, Πρό­ε­δρος της Ένω­σης Αξιω­μα­τι­κών Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Ξάν­θης, ανέφερε:

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο