Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ»: Το σημερινό (20-Σεπ) πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Πάρκο «Αντ. Τρίτσης»

📍 εντυ­πω­σια­κή συμ­με­το­χή ξεκί­νη­σαν χθες οι τρι­ή­με­ρες εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στο πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης», στο Ίλιον. Το πρό­γραμ­μα συνε­χί­ζε­ται με συναυ­λί­ες από κατα­ξιω­μέ­νους καλ­λι­τέ­χνες, ενδια­φέ­ρου­σες συζη­τή­σεις και άλλες πολύ­μορ­φες δραστηριότητες.

Από το σημε­ρι­νό πρό­γραμ­μα ξεχω­ρί­ζει η κεντρι­κή συζή­τη­ση του Φεστι­βάλ, με θέμα «Ζωή χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση στην επο­χή της ψηφια­κής οικο­νο­μί­ας», στις 8 μ.μ. στη Λαϊ­κή Σκηνή.

Παρα­θέ­του­με το σημε­ρι­νό πρόγραμμα:

- Κεντρική Σκηνή

 • 21.30: «Η δύνα­μη βγαί­νει από τις γρο­θιές…», αφιέ­ρω­μα σε πολι­τι­κά τρα­γού­δια του Θάνου Μικρού­τσι­κου και σε επα­να­στα­τι­κά τρα­γού­δια όλου του κόσμου.

Καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια — ενορ­χή­στρω­ση: Θάνος Μικρού­τσι­κος — Θύμιος Παπαδόπουλος.

Συμ­με­τέ­χουν: Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου, Γιώρ­γος Κιμού­λης, Γιώρ­γος Μεράν­τζας, Μαριάν­να Πολυ­χρο­νί­δη, Διο­νύ­σης Τσακνής.

 • 23.00: Συναυ­λία με τον Μίλ­το Πασχαλίδη.

- Λαϊκή Σκηνή

20.00: Κεντρι­κή συζή­τη­ση: «Ζωή χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση στην επο­χή της ψηφια­κής οικο­νο­μί­ας». Θα μιλή­σουν ο Μάκης Παπα­δό­που­λος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και η Κων­στα­ντί­να Τσιου­πρά, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.

 • 21.30: «Οι ποι­η­τές της ζωής μας… τρα­γου­δά­με για να σμί­ξου­με τον κόσμο», συναυ­λία με το συγκρό­τη­μα του Δυτι­κού Τομέα της ΚΟΑ.
 • 22.00: Συναυ­λία με το συγκρό­τη­μα «Ρωμιο­σύ­νη».
 • 23.00: «Τρα­γού­δια σε γκρο πλαν», αφιέ­ρω­μα στα τρα­γού­δια του ελλη­νι­κού κινηματογράφου.

Καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια: Κίρ­κη Καραλή

Συμ­με­τέ­χουν: Γρη­γό­ρης Βαλ­τι­νός, Δανάη Κατσα­μέ­νη, Λένα Κιτσο­πού­λου, Λήδα Μανια­τά­κου, Κων­στα­ντί­νος Μπι­μπής, Μαρού­σκα Πανα­γιω­το­πού­λου, Μαριάν­θη Σοντά­κη, Θεο­δώ­ρα Τζή­μου, Ταξιάρ­χης Χάνος.

 • 00.00: Ικα­ριώ­τι­κο γλέ­ντι με τον Νίκο Φάκα­ρο.

- Μαθητικό Στέκι

 • 19.15: «Μαθη­τι­κός Καζα­μί­ας», θεα­τρι­κή παρά­στα­ση από μαθη­τές του 3ου Λυκεί­ου Πετρούπολης.
 • 21.30: Stand up comedy με τον Αλέ­ξαν­δρο Μαλιά­τση και τον Σπή­λιο Φλώρο.
 • 22.30: Συναυ­λία με τους «Raibo» (5o Λύκειο Γλυ­φά­δας) και «m@t» (59ο Λύκειο Αθηνών).
 • 23.00: Συναυ­λία με την Πέν­νυ Μπαλτατζή.
 • 00.00: Party με τον «Dj Tyler».

- Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων

 • 21.30: Συναυ­λία με την μπά­ντα της «Στρο­φής» (ΚΕΘΕΑ).
 • 22.00: Rock συναυ­λί­ες με τους «Sober on Tuxedos» και τους «KollektivA».
 • 23.00: Συναυ­λία με τη Ματού­λα Ζαμάνη.

- Στέκι Φοιτητών

 • 18.00: Παρου­σί­α­ση ερευ­νη­τι­κών εργα­σιών: Βία και κατα­στο­λή: Ιστο­ρι­κές, θεω­ρη­τι­κές και πολι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις και Ζητή­μα­τα οικο­νο­μι­κής θεω­ρί­ας και πολιτικής.

- Στέκι Πολιτισμού

 • 19.30: Έργα του Μότσαρτ από τους «Cantabile String Quartet».
 • 20.00: Συζή­τη­ση: «Πόσο “ριζο­σπα­στι­κό” είναι το μετα­μο­ντέρ­νο;». Θα μιλή­σει η Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο