Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

45ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ»: Το σημερινό [21-Σεπ] πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Πάρκο «Αντ. Τρίτσης»

Mε την μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 20.30, κορυ­φώ­νο­νται από­ψε οι κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», στο Πάρ­κο Τρί­τση στο Ίλιον.

Παρα­θέ­του­με το σημε­ρι­νό πρόγραμμα:

📍 Κεντρική Σκηνή📍

 • 20.30: Χαι­ρε­τι­σμός από τον Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκο Αμπατιέλο.
 • 20.45: Ομι­λία από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κουτσούμπα.
 • 21.30: Συναυ­λία — αφιέ­ρω­μα στον Μάνο Ελευ­θε­ρί­ου με τον Γιώρ­γο Ντα­λά­ρα και τον Μίλ­το Πασχαλίδη.
 • 23.00: Συναυ­λία με τον Βασί­λη Παπακωνσταντίνου.

📍 Λαϊκή Σκηνή

 • 21.30: Συναυ­λία με την Φωτει­νή Βελε­σιώ­του και τον Σωτή­ρη Μπαλλά.
 • 22.30: Αφιέ­ρω­μα στο εργα­τι­κό τρα­γού­δι από τον Γρη­γό­ρη Βασίλα.
 • 23.15: Παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι με τον Γιώρ­γο Μάγγα.
 • 23.45: Παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι με την Γιώ­τα Βέη.

📍 Μαθητικό Στέκι

 • 21.30: Συζή­τη­ση«Το hip hop δεν στα­μα­τά». Συμ­με­τέ­χουν: «Μιθρι­δά­της», «Ζωγρά­φος», «Retro», «Φρανκ» και Ιάσο­νας Φανός, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ.
 • 22.30: Stand up comedy με τον Χρι­στό­φο­ρο Ζαραλίκο.
 • 23.30: Hip hop συναυ­λί­ες με τους «Rebellion Connexion», «Κοι­νούς Θνη­τούς», «Φρανκ», «Το Σφάλμα».

📍 Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων

 • 21.30: Συναυ­λία με τα «Κίτρι­να Ποδήλατα».
 • 22.15: Συναυ­λία με τον Φοί­βο Δεληβοριά.
 • 23.30: Συναυ­λία με τον Στά­θη Δρο­γώ­ση και τον Μανώ­λη Φάμελλο.

📍🎵🎶 Στέκι Πολιτισμού

19.00: «Το Στέ­κι μας συστή­νε­ται…».

 • Το μου­σι­κό σύνο­λο «Seven Cloud» μαζί με το τμή­μα φωνη­τι­κής του Στε­κιού Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ παρου­σιά­ζουν δια­σκευ­ές γνω­στών κομματιών.
 • Παρου­σί­α­ση φλα­μέν­κο από το τμή­μα χορού του Στε­κιού Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ.

📍  Φοιτητικό Στέκι

 • 18.00: Παρου­σί­α­ση ερευ­νη­τι­κών εργα­σιών: «Θέμα­τα βιο­λο­γί­ας και θερα­πευ­τι­κής» και «Νέα βελ­τιω­μέ­να υλι­κά — εφαρ­μο­γές και δυνα­τό­τη­τες αξιο­ποί­η­σής τους».

📍 Χώρος αθλητισμού 

 • 19.00: Τουρ­νουά πινγκ — πονγκ και σκα­κιού blitz παρ­τί­δας 10 λεπτών.
 • Συνε­χής δρα­στη­ριό­τη­τα στον τοί­χο αναρ­ρί­χη­σης και στους υπό­λοι­πους χώρους

📍 «Κόκκινο Αερόστατο»

 • 19.00: Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Ο Δον Κιχώ­της» του Θερ­βά­ντες από την παι­δι­κή θεα­τρι­κή ομά­δα της ΚΝΕ.
 • 19.40: Συνά­ντη­ση των παι­διών και των ομά­δων που συμ­με­τεί­χαν στο Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Διή­με­ρο της ΚΝΕ.
 • Δρα­στη­ριό­τη­τες που επα­να­λαμ­βά­νο­νται στις «Γωνιές» του

📍 🐥 👣 Παιδότοπος

 • 18.00: Καλ­λι­τε­χνι­κό εργα­στή­ρι. Χει­ρο­τε­χνί­ες και κατα­σκευ­ές με θέμα ζωά­κια του δάσους.
 • 19.30: Θεα­τρι­κό παι­χνί­δι με θέμα: «Για μια καλύ­τε­ρη ζωή, θέλω τη Γη μου καθαρή».
 • 21.30: Παρά­στα­ση Καρα­γκιό­ζη«Ο Μέγας Αλέ­ξαν­δρος και το κατα­ρα­μέ­νο φίδι», από το θέα­τρο σκιών του Θανά­ση Λιούνη.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο