Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-«ΟΔΗΓΗΤΗ» 🎈 Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην Αθήνα

🎈 «Σοσιαλισμός, για να μπορούμε να “ανασαίνουμε”, για να νικήσει η ζωή».

Με αυτό το σύν­θη­μα το 46ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» ξεκι­νά το ταξί­δι του σε όλη την Ελλάδα.
Οι εκδη­λώ­σεις του θα κορυ­φω­θούν την Πέμ­πτη 17, την Παρα­σκευή 18 και το Σάβ­βα­το 19 Σεπτέμ­βρη στην Αθή­να, στο Πάρ­κο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρίτσης».
ℹ️  Το Σάβ­βα­το 19 Σεπτέμ­βρη θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, και θα απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος.

Και τις τρεις μέρες των κεντρι­κών εκδη­λώ­σε­ων του Φεστι­βάλ στην Αθή­να θα λει­τουρ­γή­σει έκθε­ση αφιε­ρω­μέ­νη στα 150 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Λένιν.
Στον χώρο θα λει­τουρ­γούν επί­σης Μαθη­τι­κό Στέ­κι, το «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το» για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας, Παι­δό­το­πος για τα πιο μικρά παι­διά, Χώρος για τους Φοι­τη­τές και Σπου­δα­στές, Χώρος για τους Νέους Εργα­ζό­με­νους και Ανέρ­γους, Χώρος Κατά των Ναρ­κω­τι­κών, Στέ­κι Πολι­τι­σμού, βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» και πολ­λά ακό­μα, το ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα και οι δρα­στη­ριό­τη­τες των οποί­ων θα δημο­σιευ­τούν το επό­με­νο διάστημα.

ℹ️  Το Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» φέτος, για την προ­στα­σία της υγεί­ας των επι­σκε­πτών, θα προ­σαρ­μο­στεί σε κατάλ­λη­λα δια­μορ­φω­μέ­νους χώρους, ώστε να απο­φευ­χθεί ο συγ­χρω­τι­σμός σε όλες του τις εκδη­λώ­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες. Θα παρ­θούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την τήρη­ση των απο­στά­σε­ων, τόσο κατά τις εκδη­λώ­σεις όσο και κατά τις συναυλίες.
Με ευθύ­νη των διορ­γα­νω­τών θα εξα­σφα­λι­στούν όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα υγιει­νής (σταθ­μοί αντι­ση­πτι­κών, επαρ­κείς τουα­λέ­τες, νιπτή­ρες κ.λπ.), με τον απα­ραί­τη­το τακτι­κό καθα­ρι­σμό κατά τη διάρ­κεια όλων των λει­τουρ­γιών και δρα­στη­ριο­τή­των του Φεστιβάλ.
ℹ️  Στο πλαί­σιο αυτό, η Φοι­τη­τι­κή Σκη­νή θα μετα­φερ­θεί μια βδο­μά­δα πριν, στις 11 Σεπτέμ­βρη, στην Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη Ζωγρά­φου. Το πρό­γραμ­μά της και λεπτο­μέ­ρειες θα ανα­κοι­νω­θεί σε επό­με­νο ενη­με­ρω­τι­κό μας.

46ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ «ΟΔΗΓΗΤΗ» logo

Tο πρό­γραμ­μα που θα έχουν οι μεγά­λες σκη­νές του Φεστι­βάλ (Κεντρι­κή, Λαϊ­κή, Μαθη­τι­κή Σκη­νή) έχει ως εξής.

Πέμ­πτη 17 Σεπτέμ­βρη
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

🎤 Αφιέ­ρω­μα στον Από­στο­λο Καλ­δά­ρα. Ενορ­χή­στρω­ση: Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης. Τρα­γου­δούν: Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου, Δημή­τρης Μπά­σης, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, Κώστας Καλδάρας.
🎶  Συναυ­λία με τον Βασί­λη Παπακωνσταντίνου.

 • ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

🎤 Αφιέ­ρω­μα στους ποι­η­τές του αγώ­να, με τον Λου­κά Θάνο.
🎤 Αφιέ­ρω­μα στον Ζαμπέ­τα με τον Μανό­λη Ανδρου­λι­δά­κη και τον Δημή­τρη Κανέλλο.
🎶 Συναυ­λία με την Γλυ­κε­ρία.

 • ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

🎶 Συναυ­λία με μαθη­τι­κά συγκροτήματα.
🎶 Συναυ­λία με το συγκρό­τη­μα του ΚΕΘΕΑ — «Στρο­φή».
🎶 Συναυ­λία με τους Sober on Tuxedos.
Rock ‘n’ roll party με τον George Zervos.


Παρα­σκευή 18 Σεπτέμ­βρη
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

🎤 Αφιέ­ρω­μα στον Μ. Θεο­δω­ρά­κη με τη Λαϊ­κή Ορχή­στρα «Μίκης Θεοδωράκης».
🎵  Τρα­γου­δούν: Μανώ­λης Μητσιάς, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Μαρία Φαρα­ντού­ρη. Μαζί τους οι Ασπα­σία Στρα­τη­γού και Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης.
🎶 Συναυ­λία με τον Γιώρ­γο Μαργαρίτη.

 • ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

🎶 Συναυ­λία με τη «Ρωμιο­σύ­νη».
«Τα κόκ­κι­να μονο­πά­τια του ρεμπέ­τι­κου». Καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια: Κίρ­κη Κάραλη.
🎶 Συναυ­λία με τις Smyrna και την Ερω­φύλ­λη.

 • ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

🎶 Συναυ­λία με μαθη­τι­κά συγκροτήματα.
😎 Stand up comedy με τους Σπή­λιο Φλώ­ρο και Αλέ­ξαν­δρο Μαλλιάτση.
😎 Stand up με τον Χρι­στό­φο­ρο Ζαραλίκο.
🎶 Συναυ­λία με τους Onirama.


Σάβ­βα­το 19 Σεπτέμ­βρη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

🚩  Χαι­ρε­τι­σμός από τον Νίκο Αμπα­τιέ­λο, Γραμ­μα­τέα του ΚΣ της ΚΝΕ.
🚩  Ομι­λία από τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

🎤 Αφιέ­ρω­μα στον Θάνο Μικρού­τσι­κο.
Ενορ­χή­στρω­ση: Θύμιος Παπα­δό­που­λος.
🎵  Συμ­με­τέ­χουν: Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Χρή­στος Θηβαί­ος, Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Γιώρ­γος Κιμού­λης, Γιώρ­γος Μεράν­τζας, Γιώρ­γος Νταλάρας.

🎶 Συναυ­λία με την Νατάσ­σα Μποφίλιου.

 • ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

Συναυ­λία με τον Παντε­λή Θαλασσινό.
Συναυ­λία με την Βιο­λέ­τα Ικαρη.
Ικα­ριώ­τι­κη βρα­διά με τον Νίκο Φάκα­ρο.

 • ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Συναυ­λία με μαθη­τι­κά συγκροτήματα.
Hip hop live με τους «Κοι­νοί Θνη­τοί», Rebellion Connexion, Urban Pulse, Pavlo, Dasson, «Το σφάλ­μα», Drugitiz, Ribo, Frank, Ζωγρά­φος, Getto rock.
Συναυ­λία με τον Εισβο­λέα.


 • ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ:
  Ανανεωμένο και με πολύ πλούσιο πρόγραμμα και προσαρμοσμένο στις νέες πρωτόγνωρες συνθήκες

 Θα λει­τουρ­γή­σει σε νέο χώρο, τέτοιον που να επι­τρέ­πει να τηρού­νται τα απα­ραί­τη­τα μέτρα υγιει­νής, και με πολύ πλού­σιο πρό­γραμ­μα, τέτοιο που να μην αφή­νει ασυ­γκί­νη­το κανέ­να μαθη­τή που θα επι­σκε­φθεί το Στέκι.

Για ακό­μα μια χρο­νιά, στο χώρο του Μαθη­τι­κού Στε­κιού την «παρά­στα­ση θα κλέ­ψει» η δια­δρα­στι­κή ψηφια­κή έκθε­ση που επι­με­λεί­ται η Μαθη­τι­κή Επι­τρο­πή του ΚΣ της ΚΝΕ, με θέμα: «Είμα­στε εμείς οι επα­να­στά­τες του σήμερα!».

Μέσα από όμορ­φες κατα­σκευ­ές οι μαθη­τές θα μπο­ρούν να «δουν» μπρο­στά στα μάτια τους το πώς σήμε­ρα διε­ξά­γε­ται μια τερά­στια προ­σπά­θεια της αστι­κής τάξης να καθυ­πο­τά­ξει τη νέα γενιά, να την κάνει να μην αμφι­σβη­τεί, να μην κρί­νει, να σκέ­φτε­ται μέσα σε καθο­ρι­σμέ­να πλαί­σια, να πιστεύ­ει πως ο κόσμος δεν μπο­ρεί να αλλά­ξει. Γνω­ρί­ζουν πολύ καλά τη δύνα­μη της οργα­νω­μέ­νης αντε­πί­θε­σης των μαζών μαζί με την πρω­το­πο­ρία, το Κόμ­μα τους, τη φοβού­νται. Οι μαθη­τές θα μάθουν πως πάντα αυτοί που δεν «τους κάνουν τη χάρη», τους πάνε κόντρα, είναι αυτοί που άλλα­ζαν και τον κόσμο, γυρ­νού­σαν προς τα μπρος τον τρο­χό της Ιστο­ρί­ας, και πως σήμε­ρα αυτόν το ρόλο τον παί­ζει το δικό μας Κόμ­μα. Θα συζη­τή­σουν τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του σύγ­χρο­νου επα­να­στά­τη και θα ανα­κα­λύ­ψουν ότι αυτά «δια­μορ­φώ­νο­νται» και αξιο­ποιού­νται στο μέγι­στο μόνο μέσα από την επα­να­στα­τι­κή οργάνωση.

ℹ️  Το βρά­δυ της Πέμ­πτης, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τα εγκαί­νια της έκθε­σης και θα ξεκι­νή­σουν οργα­νω­μέ­νες ξεναγήσεις!

Για πρώ­τη φορά στο χώρο του Μαθη­τι­κού Στε­κιού θα λει­τουρ­γή­σουν Μαθη­τι­κά Εργα­στή­ρια, όπου εκα­το­ντά­δες μαθη­τές θα ανα­λά­βουν να παρου­σιά­σουν τη δική τους εργα­σία, το δικό τους project! Τίτλος τους: «Δημιουρ­γού­με το σχο­λείο που ονει­ρευό­μα­στε!». Με πολύ­μορ­φο και πρω­τό­τυ­πο τρό­πο, δηλα­δή, οι μαθη­τές θα απα­ντή­σουν πώς θα ήταν ένα δημιουρ­γι­κό σχο­λείο που θα τους μόρ­φω­νε ολό­πλευ­ρα. Θα μάθουν πως σήμε­ρα υπάρ­χουν οι δυνα­τό­τη­τες για ένα σχο­λείο που θα αντα­πο­κρί­νε­ται στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των μαθη­τών, δημό­σιο και δωρε­άν, με υψη­λού επι­πέ­δου μόρ­φω­ση, με βασι­κό ρόλο στην ολό­πλευ­ρη δια­μόρ­φω­ση της προ­σω­πι­κό­τη­τας του νέου. Για­τί σήμε­ρα δεν προ­σφέ­ρε­ται στους μαθη­τές ένα τέτοιο σχο­λείο; Ποια κοι­νω­νία θα τους το προσφέρει;

Θα λει­τουρ­γή­σουν συνο­λι­κά τέσ­σε­ρα Εργα­στή­ρια, το πρό­γραμ­μα των οποί­ων θα ανα­κοι­νω­θεί στις αρχές Σεπτέμ­βρη. Αυτά είναι:

 • Εργα­στή­ρι Φυσι­κών Επι­στη­μών και Τεχνο­λο­γί­ας:«Το σημα­ντι­κό πράγ­μα είναι να μη στα­μα­τή­σεις να κάνεις ερω­τή­σεις. Η περιέρ­γεια έχει το λόγο της που υπάρ­χει»! Α. Αϊνστάιν
 • Εργα­στή­ρι Καλ­λι­τε­χνι­κής Δημιουρ­γί­ας:«Ολες οι Τέχνες υπη­ρε­τούν τη μεγα­λύ­τε­ρη από τις τέχνες: Την Τέχνη να ζεις»! Μπ. Μπρεχτ
 • Εργα­στή­ρι Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών:«Οι φιλό­σο­φοι έχουν ερμη­νεύ­σει τον κόσμο με διά­φο­ρους τρό­πους. Το θέμα είναι να τον αλλά­ξου­με»! Κ. Μαρξ
 • Εργα­στή­ρι ΕΠΑΛ:Το ΕΠΑΛ «αλλιώς»!

Στο πλαί­σιο των Εργα­στη­ρί­ων και γενι­κό­τε­ρα στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι θα δια­τί­θε­ται η νέα έκδο­ση της Μαθη­τι­κής Επι­τρο­πής του ΚΣ της ΚΝΕ «Τι σχο­λείο έχου­με ανά­γκη σήμε­ρα!», που θα κυκλο­φο­ρή­σει ανα­νε­ω­μέ­νη και εμπλου­τι­σμέ­νη για πρώ­τη φορά μετά το 2016.

Πέρα από το Καλ­λι­τε­χνι­κό Πρό­γραμ­μα του Μαθη­τι­κού Στε­κιού, στο χώρο της σκη­νής θα πραγματοποιηθούν:

 • Την Παρα­σκευή, συζή­τη­ση με μαθη­τές μέλη της ΚΝΕ και εκλεγ­μέ­νους στα μαθη­τι­κά συμ­βού­λια των σχο­λεί­ων τους με τίτλο: «Είμα­στε σε θέση μάχης για το σχο­λείο και τη ζωή που μας αξίζει!»
 • Το Σάβ­βα­το, λίγο πριν την κεντρι­κή συγκέ­ντρω­ση, το Μαθη­τι­κό Στέ­κι θα «ανοί­ξει τις πόρ­τες του» στους μικρούς του φίλους από το «Κόκ­κι­νο Αερό­στα­το», με την παρου­σί­α­ση ειδι­κά για αυτούς ενός ξεχω­ρι­στού μου­σι­κο­α­φη­γη­μα­τι­κού αφιε­ρώ­μα­τος με τίτλο«I can’t breathe!». Το αφιέ­ρω­μα θα επι­με­λη­θούν μαθη­τές Γυμνα­σί­ου και Δημοτικού!
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο