Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

47o Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Εκδήλωση για την Κούβα στη Διεθνούπολη την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου

Εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση με θέμα «Η Κού­βα δεν είναι μόνη» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο πλαί­σιο του 47ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στην Αθή­να την Παρα­σκευή 24 Σεπτεμβρίου.

Με αφορ­μή το ξετύ­λιγ­μα ενός ακό­μα ιμπε­ρια­λι­στι­κού σχε­δί­ου ενά­ντια στην Κού­βα και τον λαό της, τον περα­σμέ­νο Ιού­λη, θα εκφρα­στεί η αλλη­λεγ­γύη στον κου­βα­νι­κό λαό, που άλλω­στε θα δια­πνέ­ει το Φεστι­βάλ, καθώς κατά τη διάρ­κεια όλου του τρι­ή­με­ρου θα λει­τουρ­γή­σει και στέ­κι για την έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στην Κούβα.

Η εκδή­λω­ση θα λάβει χώρα στη Διε­θνού­πο­λη του Φεστι­βάλ στις 19:30.

Θα μιλή­σουν η Πρέ­σβης της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας Σέλ­μις Μαρία Ντο­μίν­γκες Κορ­τί­να και ο Αρης Ευαγ­γε­λί­δης, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο