Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Συνάντηση των αντιπροσωπειών ξένων οργανώσεων με αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ

Οι αντι­προ­σω­πεί­ες των Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών και των Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών Οργα­νώ­σε­ων Νεο­λαί­ας από άλλες χώρες που συμ­με­τέ­χουν στο 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» συνα­ντή­θη­καν το πρωί της Παρα­σκευ­ής με αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, στην έδρα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής στον Περισσό.

Τις διε­θνείς αντι­προ­σω­πεί­ες καλω­σό­ρι­σε ο Κύριλ­λος Παπα­σταύ­ρου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χαν επί­σης ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος, και ο Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς, μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέσεων.

Στην ομι­λία με την οποία άνοι­ξε τη συνά­ντη­ση, ο Κ. Παπα­σταύ­ρου στά­θη­κε σε βασι­κές πλευ­ρές των εξε­λί­ξε­ων στην Ελλά­δα και διε­θνώς, όπως και στην παρέμ­βα­ση του ΚΚΕ.

Σε αυτό το πλαί­σιο, ανα­φε­ρό­με­νος στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, ανέ­δει­ξε αφε­νός τις οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις του για τους λαούς και το πώς αυτές δια­πλέ­κο­νται στην Ελλά­δα με την αντι­λαϊ­κή ενερ­γεια­κή πολι­τι­κή που ακο­λου­θή­θη­κε όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, με βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» του τομέα της Ενέρ­γειας, καθώς και την προ­ώ­θη­ση της λεγό­με­νης πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης, συνο­λι­κό­τε­ρα με τον στό­χο της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης για μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε ενερ­γεια­κό κόμ­βο της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ευρώ­πης. Υπο­γράμ­μι­σε ότι η Ελλά­δα βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο των ενερ­γεια­κών αντα­γω­νι­σμών και ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία ωθεί ακό­μα πιο βαθιά τη χώρα σε αυτούς.

Τόνι­σε παράλ­λη­λα την άμε­ση εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, καθώς πέρα από την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού υλι­κού, με ευθύ­νη όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων όλη η χώρα έχει μετα­τρα­πεί σε ΝΑΤΟι­κό ορμη­τή­ριο, με βάσεις και υπο­δο­μές που αξιο­ποιού­νται σήμε­ρα για τη μετα­φο­ρά ΝΑΤΟι­κού εξο­πλι­σμού, για την ενερ­γο­ποί­η­ση των «Δυνά­με­ων Ταχεί­ας Επέμ­βα­σης», για την επι­τή­ρη­ση του ρωσι­κού στό­λου στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο κ.ο.κ., καθι­στώ­ντας το ελλη­νι­κό έδα­φος αντι­κει­με­νι­κά στό­χο σε περί­πτω­ση γενί­κευ­σης του πολέ­μου. Η ενερ­γός εμπλο­κή στα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια στην περιο­χή, τόνι­σε, εκφρά­ζε­ται και με άλλους τρό­πους, όπως η προ­ώ­θη­ση της ΝΑΤΟι­κής Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, η στή­ρι­ξη της «ευρω­α­τλα­ντι­κής ολο­κλή­ρω­σης» στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια, η στρα­τη­γι­κή συνερ­γα­σία με Ισρα­ήλ και Αίγυ­πτο. Σε ένα τέτοιο πλαί­σιο, επι­σή­μα­νε, τα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά μπαί­νουν μέσα στο ευρύ­τε­ρο αντα­γω­νι­στι­κό παζά­ρι που πραγ­μα­το­ποιεί­ται με ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Στη συνέ­χεια, ο ομι­λη­τής υπεν­θύ­μι­σε ότι το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή της απα­ρά­δε­κτης ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία τοπο­θε­τή­θη­κε με σαφή­νεια για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου και από τις δύο πλευ­ρές. Η στά­ση αρχής του Κόμ­μα­τος που εκφρά­στη­κε με το σύν­θη­μα «Δεν δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών» είχε σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στο γεγο­νός ότι η ΝΑΤΟι­κή προ­πα­γάν­δα και τα προ­σχή­μα­τα για την ενερ­γό συμ­με­το­χή της χώρας στον πόλε­μο δεν έχουν απο­κτή­σει πλα­τιά λαϊ­κή απο­δο­χή και βάση. Ταυ­τό­χρο­να το ΚΚΕ πρω­το­στά­τη­σε να εκφρα­στεί με πρα­κτι­κό τρό­πο η εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντί­δρα­ση στην εμπλο­κή, με κινη­το­ποι­ή­σεις, εμπο­δί­ζο­ντας συμ­βο­λι­κά τρέ­να, φορ­τη­γά, πλοία που μετέ­φε­ραν στρα­τιω­τι­κό υλι­κό, περι­κυ­κλώ­νο­ντας ΝΑΤΟι­κές βάσεις κ.ά.

Αναγκαία η στρατηγική και πολιτική ετοιμότητα και δράση των κομμουνιστών

Υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία είναι προ­οί­μιο μιας πιο γενι­κευ­μέ­νης ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης για την πρω­το­κα­θε­δρία στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, τόνι­σε την ανά­γκη για στρα­τη­γι­κή και πολι­τι­κή ετοι­μό­τη­τα των κομ­μου­νι­στών σε τέτοιες συν­θή­κες να μπο­ρέ­σουν να οδη­γή­σουν την εύλο­γη αντί­δρα­ση ενά­ντια στον πόλε­μο στον δρό­μο της αμφι­σβή­τη­σης του ίδιου του καπι­τα­λι­σμού, της πάλης για την επα­να­στα­τι­κή ανα­τρο­πή του.

Απ’ αυτή την πλευ­ρά, τόνι­σε, έχει μεγά­λη σημα­σία η παρέμ­βα­ση των κομ­μου­νι­στών μέσα στην εργα­τι­κή τάξη, το εργα­τι­κό κίνη­μα, η προ­σπά­θεια για τη δια­μόρ­φω­ση της κοι­νής δρά­σης και της συμ­μα­χί­ας ανά­με­σα στην εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα των αγρο­τών και των μικρών αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων επαγ­γελ­μα­τιών, θέμα που απο­τέ­λε­σε και ένα από τα βασι­κά ζητή­μα­τα του 21ου Συνεδρίου.

Σήμε­ρα, επι­σή­μα­νε, σε συν­θή­κες που οι επι­πτώ­σεις της ακρί­βειας, της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας συσ­σω­ρεύ­ο­νται στην εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, αλλά και που η πιθα­νό­τη­τα μιας νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης βρί­σκε­ται προ των πυλών, έχει ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία να δυνα­μώ­σουν οι εργα­τι­κοί — λαϊ­κοί αγώ­νες. Ανέ­φε­ρε δε παρα­δείγ­μα­τα από την πλού­σια πεί­ρα της δρά­σης των κομ­μου­νι­στών το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, σε εργα­τι­κούς — λαϊ­κούς αγώ­νες στη χώρα μας που παρά τον γενι­κό αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό δυνά­με­ων είχαν θετι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, δίνο­ντας τη δυνα­τό­τη­τα να ανα­θερ­μαν­θεί η πίστη στον ταξι­κό αγώνα.

Σε αυτό το πλαί­σιο ανα­φέρ­θη­κε στη δρά­ση για τον απε­γκλω­βι­σμό και τη ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση συνει­δή­σε­ων εργα­ζο­μέ­νων, στην παρέμ­βα­ση των κομ­μου­νι­στών στο εργα­τι­κό — συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα για να ωρι­μά­ζει ένα πλαί­σιο πάλης που να βάζει στο στό­χα­στρο τον πραγ­μα­τι­κό τους αντί­πα­λο, το κεφά­λαιο και την εξου­σία του.

Επι­ση­μαί­νο­ντας τις αγω­νι­στι­κές διερ­γα­σί­ες που συντε­λού­νται σε μια σει­ρά ευρω­παϊ­κές χώρες ενά­ντια στην ακρί­βεια, για την υπε­ρά­σπι­ση του εισο­δή­μα­τος των εργα­ζο­μέ­νων και άλλων στρω­μά­των, όπως πχ. των αγρο­τών, ο Κ. Παπα­σταύ­ρου υπο­γράμ­μι­σε την ανά­γκη η αυξα­νό­με­νη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια να πάρει με την παρέμ­βα­ση των κομ­μου­νι­στών ριζο­σπα­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Οι εξε­λί­ξεις, πρό­σθε­σε, στις χώρες που εμπλέ­κο­νται στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση, επι­βε­βαιώ­νουν τη λενι­νι­στι­κή θέση ότι ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος, η οικο­νο­μι­κή κρί­ση μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν παρά­γο­ντες αστά­θειας της αστι­κής εξουσίας.

Επιτακτική ανάγκη να γίνουν σημαντικά βήματα ανασυγκρότησης του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος

Σχο­λιά­ζο­ντας την προ­σπά­θεια των αστι­κών τάξε­ων να αξιο­ποι­ή­σουν δυνά­μεις για την εκτό­νω­ση της λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας, με καλ­λιέρ­γεια προσ­δο­κιών από δήθεν αρι­στε­ρές, προ­ο­δευ­τι­κές, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις, υπο­γράμ­μι­σε ότι σήμε­ρα έχει συγκε­ντρω­θεί πεί­ρα και στην Ελλά­δα και σε όλες τις χώρες της ΕΕ που απο­δει­κνύ­ει ότι η ανα­μο­νή λύσε­ων από τα πάνω από αστι­κές κυβερ­νή­σεις, από εναλ­λα­γές κυβερ­νή­σε­ων στο έδα­φος του καπι­τα­λι­σμού είναι αδιέ­ξο­δη, οδη­γεί στον παρο­πλι­σμό, στη συντηρητικοποίηση.

Επι­ση­μαί­νο­ντας τέλος τις μακρο­χρό­νιες προ­σπά­θειες του ΚΚΕ να συμ­βά­λει στην κατεύ­θυν­ση της ανα­συ­γκρό­τη­σης του Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κού Κινή­μα­τος, υπο­γράμ­μι­σε την ανά­γκη στις σημε­ρι­νές κρί­σι­μες συν­θή­κες να γίνουν σημα­ντι­κά βήμα­τα σε αυτήν την κατεύθυνση.

Η συνά­ντη­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με την απά­ντη­ση ερω­τή­σε­ων που τέθη­καν από μέλη των αντι­προ­σω­πειών Οργα­νώ­σε­ων Νεο­λαί­ας, για θέμα­τα όπως η στά­ση των κομ­μου­νι­στών απέ­να­ντι στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς και τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία, η άνο­δος ακρο­δε­ξιών και φασι­στι­κών δυνά­με­ων και ο ρόλος της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας και άλλων πολι­τι­κών δυνά­με­ων, η πεί­ρα του ΚΚΕ από τη δρά­ση των κομ­μου­νι­στών στο εργα­τι­κό — συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα κ.ά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο