Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή”: Μια συγκλονιστική λαοθάλασσα συναντιέται με την ανατρεπτική πρόταση του ΚΚΕ

Μήνυ­μα ανά­τα­σης και ελπί­δας στέλ­νει το 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» από το κατά­με­στο το πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης» και τη 2η μέρα των πλού­σιων εκδη­λώ­σε­ων. Είναι το μεγα­λύ­τε­ρο πολι­τι­κό και πολι­τι­στι­κό γεγονός!!!

Η κοσμο­συρ­ροή και χτες Παρα­σκευή ήταν αστα­μά­τη­τη, ξεπερ­νώ­ντας κάθε προη­γού­με­νο! Ανθρώ­πι­να ποτά­μια εισ­ρέ­ουν χωρίς στα­μα­τη­μό από κάθε πύλη, σχη­μα­τί­ζο­ντας μια λαο­θά­λασ­σα, χωρίς να μπο­ρεί να δει κανείς αρχή και τέλος.

Δεν υπήρ­χε στέ­κι, μου­σι­κή σκη­νή, έκθε­ση που να μην ήταν πλημ­μυ­ρι­σμέ­νη από κόσμο, που να μην επι­κρα­τού­σε το αδιαχώρητο.
Εκεί λοι­πόν ξανά, στο πάρ­κο Τρί­τση, στο Ιλιον, στις εργα­το­γει­το­νιές της Δυτι­κής Αθή­νας, όπου το 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» από την Πέμ­πτη το βρά­δυ γρά­φει Ιστορία.

Εκεί οδη­γούν ξανά από­ψε στις 8.30 μ.μ. όλοι οι δρό­μοι, για τη μεγά­λη κορύ­φω­ση, τη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση όπου θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, και θα απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος.

Οι δύο πρώ­τες μέρες έχουν ήδη στεί­λει το μήνυ­μα: Μια συγκλο­νι­στι­κή λαο­θά­λασ­σα συνα­ντιέ­ται με την ανα­τρε­πτι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ, στέλ­νει μήνυ­μα ότι ο λαός «δεν σφίγ­γει κι άλλο το ζωνά­ρι», δεν «προ­σαρ­μό­ζε­ται» στα «θέλω» των καπι­τα­λι­στών, των κυβερ­νή­σε­ων και των κομ­μά­των τους, κόβο­ντας συνε­χώς από τις ανά­γκες του, αλλά ετοι­μά­ζε­ται για τις μεγά­λες μάχες που έρχο­νται, με το ΚΚΕ μπροστά!

Η κοσμο­συρ­ροή και την Παρα­σκευή ήταν αστα­μά­τη­τη, ξεπερ­νώ­ντας κάθε προη­γού­με­νο! Ανθρώ­πι­να ποτά­μια εισ­ρέ­ουν χωρίς στα­μα­τη­μό από κάθε πύλη, σχη­μα­τί­ζο­ντας μια λαο­θά­λασ­σα, χωρίς να μπο­ρεί να δει κανείς αρχή και τέλος.
Δεν υπάρ­χει στέ­κι, μου­σι­κή σκη­νή, έκθε­ση που να μην ήταν πλημ­μυ­ρι­σμέ­νη από κόσμο, που να μην επι­κρα­τού­σε το αδιαχώρητο.

«Κάθε χρό­νο και καλύ­τε­ρο», «κάθε χρό­νο το Φεστι­βάλ είναι και μια έκπλη­ξη». «Δεν υπάρ­χει χώρος που να περά­σεις και να μη μάθεις ή να μη δεις κάτι και­νούρ­γιο, να μην πάρεις απα­ντή­σεις στα όσα ζεις σήμε­ρα, τον πόλε­μο και την ειρή­νη, την ακρί­βεια, πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, για τα πάντα. Αυτή είναι η ΚΝΕ, παι­διά». «Είναι εντυ­πω­σια­κό πώς δένε­ται αυτό το φοβε­ρό γιορ­τι­νό κλί­μα με το πολι­τι­κό περιε­χό­με­νο». «Εδώ έχει μέχρι και έκθε­ση αφιε­ρω­μέ­νη στη τεχνο­λο­γία», «ακό­μα περισ­σό­τε­ρες γιγα­ντο­ο­θό­νες», «όλα είναι σύγ­χρο­να, φωτει­νά. Μονα­δι­κή εμπειρία».

Το «αδια­χώ­ρη­το» στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι: «Ο Μίθρα είναι εδώ!»
02:00 \ Το αδια­χώ­ρη­το στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι, στη συναυ­λία του Μιθρι­δά­τη. Παρά το προ­χω­ρη­μέ­νο της ώρας, το νεα­νι­κό ‑και όχι μόνο- κοι­νό έχει γεμί­σει ασφυκτικά…

Θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα για τη «Βου­κο­λι­κή Διαταραχή»
02:00 \ Το κλα­ρί­νο, το λαού­το, το μπά­σο και τα ντραμς της «Βου­κο­λι­κής Δια­τα­ρα­χής» έδω­σαν με το … καλη­μέ­ρα το σύν­θη­μα για ενα μεγά­λο γλέντι,απ’ άκρη σ’ άκρη…

Μονα­δι­κό «πάντρε­μα» παρα­δο­σια­κών και ροκ ήχων από τους «Babo Koro»
01:45 \ Εκεί γύρω στα μεσά­νυ­χτα, στη Σκη­νή Φοι­τη­τών και Νέων Εργα­ζο­μέ­νων, τον λόγο είχε το διο­νυ­σια­κό γλέ­ντι. Ένα γλέ­ντι που σήκω­σε όλους τους θεατές…

Ξέφρε­νο γλέ­ντι και χορός με παρα­δο­σια­κή μου­σι­κή στη Λαϊ­κή Σκηνή
01:30 \ Το γλέ­ντι καλά κρα­τεί στη Λαϊ­κή Σκη­νή με το συγκρό­τη­μα του Νίκου Φιλιπ­πί­δη. Στο τρα­γού­δι ο Πανα­γιώ­της Λάλε­ζας και η Λευ­κο­θέα Φιλιππίδη.

Μονα­δι­κό πάντρε­μα ελλη­νι­κής και διε­θνούς μου­σι­κής από τους Alcedo Folk Band
01:22 \ Το δικό τους μονα­δι­κό πάντρε­μα ελλη­νι­κής και διε­θνούς μου­σι­κής, παρου­σί­α­σαν στη Σκη­νή Φοι­τη­τών και νέων εργα­ζο­μέ­νων τα μέλη της Alcedo Folk Band.

Έντο­νοι ρυθ­μοί και ενθου­σια­σμός με hip hop στο Μαθη­τι­κό Στέκι
01:00 \ Έντο­νοι ρυθ­μοί και μια μονα­δι­κή δυνα­μι­κή κατέ­κλυ­σαν το Μαθη­τι­κό Στέ­κι στο Φεστι­βάλ καθώς το μικρό­φω­νο «κατέ­λα­βαν» τα hip hop σχήματα.

Μνή­μες και θύμη­σες της Μικράς Ασί­ας ζωντά­νε­ψαν στο γλέ­ντι στη Σκη­νή Νέας Δημιουργίας
12:50 \ Ένα παρα­δο­σια­κό μικρα­σιά­τι­κο γλέ­ντι στή­θη­κε το βρά­δυ της Πέμ­πτης στη Σκη­νή Νέας Δημιουρ­γί­ας του 48ου Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή». Τον ρυθμό…

Εντυ­πω­σί­α­σαν οι Kadinelia στο Στέ­κι Φοι­τη­τών και νέων εργαζομένων
12:14 \ Ένα «πέταγ­μα» πάνω από τον Πόντο, τα νησιά νησιά του Αιγαί­ου και όχι μόνο, έκα­νε το μου­σι­κό σχή­μα Kadinelia, σε ένα μου­σι­κό “ζευ­γά­ρω­μα” ήχων.

Τρα­γού­δια της Ανα­το­λής από τον Κου­τσαγ­γε­λί­δη και τους «Maqamά­τη­δες» (ΦΩΤΟ)
12:00 | 24:00 \ Ξεχω­ρι­στό παρα­δο­σια­κό χρώ­μα στο πρό­γραμ­μα της Λαϊ­κής Σκη­νής έδω­σε ο Μάνος Κουτσαγγελίδης

Ολόγυρα ο «Ριζοσπάστης» και ο «Οδηγητής»
23:30 \ Πανταχού παρών είναι στις εκδηλώσεις ο «Ριζοσπάστης», με την εφημερίδα να έχει φτάσει ήδη σε χιλιάδες επισκέπτες

Μεγά­λη η συμ­με­το­χή στη συναυ­λία της ομά­δας «Κρου­στω­δία»
23:30 \ Μεγά­λη ήταν η συμ­με­το­χή του κοι­νού, στη συναυ­λία που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η ομά­δα «Κρου­στω­δία» του ΚΕΘΕΑ «Παρέμ­βα­ση» στο Στέ­κι Φοι­τη­τών και νέων.

Δεκά­δες χιλιά­δες τώρα στο Πάρ­κο «Αντ. Τρίτσης»
23:32 \ Το Πάρ­κο «Τρί­τση» απο­δει­κνύ­ε­ται κάθε χρό­νο όλο και… μικρό­τε­ρο για να χωρέ­σει το μεγα­λύ­τε­ρο πολι­τι­κό-πολι­τι­στι­κό γεγο­νός της χώρας.

Μαζι­κή και αστα­μά­τη­τη η ροή στην Κεντρι­κή Εκθεση
23:30 \ Μαζι­κή και αστα­μά­τη­τη ήταν και σήμε­ρα η ροή επι­σκε­πτών στην Κεντρι­κή Έκθε­ση του Φεστι­βάλ. Η έκθε­ση έχει θέμα τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, τις αιτίες…

Με καλλιτέχνες συναντήθηκε ο Δ. Κουτσούμπας 
Με καλλιτέχνες συναντήθηκε την Παρασκευή το βράδυ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στη 2η μέρα του Φεστιβάλ ΚΝΕ — «Οδηγητή»

23:25
Ακό­μη ένα βρά­δυ, το δεύ­τε­ρο κατά σει­ρά, απο­λαμ­βά­νουν στη Λαϊ­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ σύντρο­φοι, συντρό­φισ­σες φίλοι και οι φίλες.
Ξεκί­νη­σε το Μικρα­σιά­τι­κο γλέ­ντι με την Ερω­φί­λη και την ορχή­στρα «Smyrna»
23:15 \ Μνή­μες και θύμη­σες της Μικράς Ασί­ας ζωντα­νεύ­ουν στο μικρα­σιά­τι­κο γλέ­ντι που έχει στη­θεί αυτή την ώρα στη Σκη­νή Νέας Δημιουρ­γί­ας του Φεστιβάλ

Ένα μελω­δι­κό σερ­γιά­νι στις «γει­το­νιές του κόσμου»
23:14 \ Προ­χω­ρά­νε απ’ όλα τα σημεία της Γης με τις χοντρές πατού­σες τους γκρε­μί­ζο­ντας τα σύνο­ρα με τα σκλη­ρά ροζια­σμέ­να χέρια τους σχεδιάζοντας…

Ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης τώρα στην Κεντρι­κή Σκηνή
23:11 \ Ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης στην Κεντρι­κή Σκη­νή. Φιλι­κή συμ­με­το­χή Στέ­λιος Ρόκ­κος. Τους δυο καλ­λι­τέ­χνες συνά­ντη­σε νωρί­τε­ρα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα για τη Θεα­τρι­κή Ομά­δα της ΚΝΕ και το δικό της «Παρα­μύ­θι χωρίς όνομα»
23:10 \ Με ένα δυνα­τό χει­ρο­κρό­τη­μα και με ένα χαμό­γε­λο στα χεί­λη το πλή­θος που συγκε­ντρώ­θη­κε στο θεα­τρά­κι του Πολι­τι­σμού επι­βρά­βευ­σε τη Θεα­τρι­κή Ομά­δα της ΚΝΕ

Ταξί­δι στην Μεσό­γειο με όχη­μα την Jazz στη Σκη­νή Νέας Δημιουργίας
22:44 \ Ένα μελω­δι­κό ταξί­δι στην Μεσό­γειο, με όχη­μα την Jazz, πραγ­μα­το­ποιούν ο ουτί­στας Αλέ­κος Βρέ­τος και το Mediterranean Trio στην Σκη­νή Νέας Δημιουργίας.

«Σμυρ­ναί­ι­κο Μινό­ρε» τώρα στη Λαϊ­κή Σκηνή
22:33 \ Με Γλυ­κε­ρία και Dilek Koc. Συμ­με­τέ­χει ο Παντε­λής Θαλασσινός.

Μήνυ­μα ενά­ντια στον πόλε­μο το αφιέ­ρω­μα στα «Αντι­πο­λε­μι­κά» του Λ. Κόκοτου
22:40 \ Με ένα αφιέ­ρω­μα στον κύκλο τρα­γου­διών «Τα Αντι­πο­λε­μι­κά», που ερμή­νευ­σε ο Πάνος Μπού­σα­λης, ξεκί­νη­σε το σημε­ρι­νό πρό­γραμ­μα στη Σκη­νή Νέας Δημιουργίας.

Συζήτηση για τη στήριξη των οικογενειών των δολοφονημένων γυναικών: “Μας κάνετε να μη λυγίζουμε”…
22:10 \ Με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ολόπλευρη στήριξη των οικογενειών των δολοφονημένων γυναικών» πραγματοποιήθηκε στο Στέκι Νέων Γυναικών

Με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ολό­πλευ­ρη στή­ρι­ξη των οικο­γε­νειών των δολο­φο­νη­μέ­νων γυναι­κών» πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Στέ­κι Νέων Γυναι­κών μια δια­φο­ρε­τι­κή συνέ­ντευ­ξη για αυτό το φλέ­γον ζήτη­μα με την Μαρία Κομνη­νά­κα, βου­λευ­τή του ΚΚΕ. Τη συζή­τη­ση συντό­νι­σε η Μαριάν­θη Λάζου, μέλος της Επι­τρο­πής του ΚΣ της ΚΝΕ για τις Γυναί­κες και τα Νέα Ζευ­γά­ρια, ενώ συμ­με­τεί­χε και η Ρόζα Φωτιά­δου, μητέ­ρα της Σοφί­ας που δολο­φο­νή­θη­κε στην Κάτω Κηφισιά.

Την εκδή­λω­ση παρα­κο­λού­θη­σε πλή­θος νέων και ιδιαί­τε­ρα νέων γυναι­κών ενώ παρευ­ρέ­θη­κε η Μάγδα Φύσ­σα, η οποία με λίγα λόγια εξέ­φρα­σε την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή της.

Μονα­δι­κό, όπως πάντα, το χιού­μορ του Χρ. Ζαρα­λί­κου σκόρ­πι­σε γέλιο!!!
22:05 \ «Πριο­νο­κορ­δέ­λα» πέρα­σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ο Χρι­στό­φο­ρος Ζαρα­λί­κος στη Σκη­νή Φοι­τη­τών και Νέων Εργα­ζο­μέ­νων με την παρά­στα­σή του, χαρί­ζο­ντας άπλε­το γέλιο.

Αφιέ­ρω­μα στο διε­θνι­στι­κό — αντι­πο­λε­μι­κό τρα­γού­δι στην Κεντρι­κή Σκηνή
22:00 \ Τώρα «Φυσά­ει στα σταυ­ρο­δρό­μια του κόσμου» στην Κεντρι­κή Σκη­νή! Σε εξέ­λι­ξη το αφιέ­ρω­μα στο διε­θνι­στι­κό — αντι­πο­λε­μι­κό τραγούδι

Μου­σι­κή επι­μέ­λεια — ενορ­χή­στρω­ση: Θύμιος Παπα­δό­που­λος. Επι­μέ­λεια κει­μέ­νων — αφή­γη­ση: Διο­νύ­σης Τσα­κνής. Βίντεο: Σήφης Στά­μου.
Παι­δό­το­πος: Συνέ­χεια με πρό­γραμ­μα που λάτρε­ψαν τα παιδιά

22:00 \ Μια ξεχω­ρι­στή εμπει­ρία περί­με­νε σήμε­ρα τις νηπια­κές αλλά και βρε­φι­κές ηλι­κί­ες που βρί­σκο­νταν στον Παι­δό­το­πο. Η ομά­δα Artika γνω­στή για την προ­σφο­ρά της στο θέα­τρο για πολύ νεα­ρές ηλι­κί­ες παρου­σί­α­σε μια πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κο­κο­νη­τι­κή παρά­στα­ση με τίτλο “…και βγαίνω”!

Ζωντα­νή χαρού­με­νη μου­σι­κή, και έντο­νες χορευ­τι­κές κινή­σεις πρό­σφε­ραν όμορ­φες στιγ­μές στους μικρούς μας φίλους. Τη σκυ­τά­λη πήρε το θέα­τρο σκιών του Θοδω­ρή Λιού­νη που όπως κάθε χρό­νο έκα­νε τα παι­διά να ξεκαρ­δι­στούν από τα γέλια με τις περι­πέ­τειες του αγα­πη­μέ­νου Καραγκιόζη.


Ακο­λού­θη­σε ο Χρή­στος Τζί­κας που με τις εντυ­πω­σια­κές μαριο­νέ­τες του ταξί­δε­ψε τα παι­διά σε ένα εντυ­πω­σια­κό κου­κλο­θε­α­τρι­κο με ανα­φο­ρές σε κουλ­τού­ρες από δια­φο­ρε­τι­κά μέρη της Γης.Καθόλη τη διάρ­κεια του προ­γράμ­μα­τος του παι­δό­το­που οι μικροί φίλοι του Φεστι­βάλ συμ­με­τεί­χαν σε κατα­σκευ­ές και άλλες χει­ρο­τε­χνί­ες με τη βοή­θεια παιδαγωγών.

Η Ιρί­να Μπόι­κο καθο­δη­γού­σε την κατα­σκευή μαριο­νε­τών, τις οποί­ες τα παι­διά κρά­τη­σαν σαν ενθύ­μιο για τις ευχά­ρι­στες στιγ­μές τους στον παι­δό­το­πο του Φεστιβάλ.

Σε ξέφρε­νους ρυθ­μούς hip hop το Μαθη­τι­κό Στέκι
21:58 \ Με hip hop άρχι­σε το συναυ­λια­κό πρό­γραμ­μα στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι — Συμ­με­τέ­χουν με σει­ρά εμφά­νι­σης: Rhyme Riot, Raibo, Dason, Rebellion Connexion, Drugitiz, Φρανκ, Το Σφάλ­μα, Brak + Dj Millman, Ζωγρά­φος + Ghetto Rock, Λόγος απει­λή, Lobo, Tiny Jackal.

«Τα αντι­πο­λε­μι­κά» του Λ. Κόκο­του αυτή την ώρα στη Σκη­νή Νέας Δημιουρ­γί­ας 21:46 \
Με το αφιέ­ρω­μα στον δίσκο «Τα Αντι­πο­λε­μι­κά» του Λίνου Κόκο­του, ξεκι­νά το πρό­γραμ­μα στη Σκη­νή Νέας Δημιουρ­γί­ας. Ο Πάνος Μπού­σα­λης ερμη­νεύ­ει τα τρα­γού­δια που πρω­το­τρα­γού­δη­σε ο Νίκος Ξυλού­ρης στον δίσκο που κυκλο­φό­ρη­σε το 1978, σε μου­σι­κή του Λίνου Κόκο­του και στί­χους του Δημή­τρη Χριστοδούλου.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας επι­σκέ­φτη­κε τη Διεθνούπολη
21:00 \ Τη Διε­θνού­πο­λη επι­σκέ­φθη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στο πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης». Χαι­ρέ­τι­σε αντι­προ­σω­πεί­ες των Κομ­μου­νι­στι­κών Νεολαιών.

Μια αντάρτικη νοσοκομειούπολη… στην Κεντρική Σκηνή
 21:00 \ «Μια αντάρτικη νοσοκομειούπολη… Ισως θα υπάρχει και τώρα, έστω και κατεστραμμένη, που θα μπορούν οι νεότεροι να την επισκέπτονται και να θαυμάζουν…

Δημήτρης Κουτσούμπας: «Με τους αγώνες σας δίνετε παράδειγμα»
 21:00 \ Το Περίπτερο της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων στον χώρο του Φεστιβάλ επισκέφτηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Συζή­τη­ση στη Διε­θνού­πο­λη για τις κινη­το­ποι­ή­σεις σε Καζακ­στάν και Σρι Λάνκα
 20:40 \ Φως στις συν­θή­κες ανά­πτυ­ξης ταξι­κών αγώ­νων, ενώ οξύ­νο­νται διε­θνώς οι ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί έρι­ξε η συζή­τη­ση που έγι­νε το απόγευμα

«Είμα­στε η γενιά που τα έχει ζήσει όλα;» — Καθή­λω­σε η συζή­τη­ση στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι
«Είμα­στε η γενιά που τα έχει ζήσει όλα;» Αυτό το ερώ­τη­μα τέθη­κε στη συζή­τη­ση που έγι­νε στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι του Φεστι­βάλ, όπου…

Εντυ­πω­σί­α­σε η επί­δει­ξη Ιστιο­πλο­ΐ­ας, Κανόε/Καγιάκ και Κωπηλασίας
Σε ένα πρω­τό­τυ­πο και εντυ­πω­σια­κό σκη­νι­κό στη λίμνη του Πάρ­κου «Αντ. Τρί­τσης» πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η δεύ­τε­ρη μέρα του προ­γράμ­μα­τος για το Αθλη­τι­κό Στέκι.

Με ζωντάνια και έμπνευση το «Κόκκινο Αερόστατο»  «Με το “κόκκινο Αερόστατο” περνάω πολύ ωραία». «Μαθαίνω πράγματα». «Μας στηρίζει και μας βοηθάει». Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα μηνύματα που…

Το αδιαχώρητο στο βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής»
Το αδιαχώρητο επικρατεί και σήμερα στο βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής». Συρρέουν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και άνθρωποι όλων των ηλικιών.

Δήλω­ση του Μ. Σεβί­λο­γλου για τη συμ­με­το­χή του στις εκδηλώσεις
«Είμαι πολύ χαρού­με­νος που μετά από πολ­λά χρό­νια ξανα­παί­ζω σε Φεστι­βάλ της ΚΝΕ (…) νομί­ζω ότι είναι μια ανά­σα ζωής και αγώ­να», ανα­φέ­ρει σε δήλω­σή του.

Δήλω­ση του Δ. Τσα­κνή για τη συμ­με­το­χή του στις εκδηλώσεις
«Είμαι βέβαιος για την επι­τυ­χία. Είναι γνω­στό άλλω­στε σε όλους ότι όλοι οι δρό­μοι τον Σεπτέμ­βρη οδη­γούν στο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ», δηλώ­νει ο Διονύσης.

Έκθεση για τον Ν. Μπελογιάννη στο περίπτερο της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκεντρώνει και η έκθεση για τον ήρωα κομμουνιστή Νίκο Μπελογιάννη, του οποίου τα λόγια έδωσαν την έμπνευση του 48ου


Δήλω­ση του Στ. Ρόκ­κου για τη συμ­με­το­χή του στις εκδηλώσεις 
«Είμαι πάρα πολύ χαρού­με­νος για­τί θα κάνω ευτυ­χι­σμέ­νη μια ψυχή από ‘κει πάνω, του πατέ­ρα μου, που του το χρω­στού­σα πολ­λά χρόνια.

Δήλω­ση του Κώστα Θωμα­ΐ­δη για τη συμ­με­το­χή του στις εκδηλώσεις
«Το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ είναι ένα πολι­τι­στι­κό γεγο­νός ευρεί­ας απο­δο­χής και αυτό είναι ένα μεγά­λο κέρ­δος και για τον ίδιο τον Πολι­τι­σμό», ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων.

Δήλω­ση της Ρ. Αντωνοπούλου 
«Πολύ μεγά­λη χαρά και τιμή να συμ­με­τέ­χου­με πάντα σε αυτό το υπέ­ρο­χο, μονα­δι­κό Φεστι­βάλ που διορ­γα­νώ­νουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ», αναφέρει.

Με το νέο τεύ­χος των «Δρό­μων της Ειρή­νης» το περί­πτε­ρο της ΕΕΔΥΕ
Δυνα­μι­κό «παρών» στην κόκ­κι­νη πολι­τεία του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» δίνει το φιλει­ρη­νι­κό αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κίνημα.

Δυνατό μήνυμα μαχητικής στάσης ζωής από το Στέκι Ενάντια στα Ναρκωτικά 
Σε σημείο — πέρασμα ανάμεσα στο Μαθητικό και το Φοιτητικό Στέκι βρίσκεται το Στέκι Ενάντια στα Ναρκωτικά, που στέλνει το δικό του δυνατό μαχητικό μήνυμα…
Η συζήτηση για την ολόπλευρη στήριξη των οικογενειών των δολοφονημένων γυναικών
Μεγάλο ενδιαφέρον και για τη συζήτηση στο Στέκι Νέων Γυναικών, στο Φεστιβάλ. Σε εξέλιξη η συνέντευξη με την Μαρία Κομνηνάκα

Σε εξέ­λι­ξη η συζή­τη­ση στη Διε­θνού­πο­λη για Καζακ­στάν και Σρι Λάνκα
Έντο­νο ενδια­φέ­ρον έχουν οι επί­και­ρες συζη­τή­σεις τη δεύ­τε­ρη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή»,…


Ανάρπαστα τα αναμνηστικά της ΚΝΕ στον κεντρικό διάδρομο
Στον κεντρικό διάδρομο του Πάρκου Τρίτση λειτουργεί περίπτερο με καλαίσθητα αναμνηστικά της ΚΝΕ. ‘Οσοι προλάβετε…


Ξεκί­νη­σαν οι εκδη­λώ­σεις της δεύ­τε­ρης μέρας
Mε την ορμή από την πρώ­τη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων, που χαρα­κτη­ρί­στη­κε από τη συγκλο­νι­στι­κή συμ­με­το­χή, ξεκί­νη­σαν οι εκδη­λώ­σεις του Φεστιβάλ.


Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο