Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Πόλος ενδιαφέροντος το περίπτερο του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ)

Μαζι­κή ήταν η προ­σέ­λευ­ση κόσμου κάθε ηλι­κί­ας κατά την πρώ­τη μέρα του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου στη Θεσσαλονίκη.

Για άλλη μια χρο­νιά, ξεχω­ρί­ζει το περί­πτε­ρο του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης που έγι­νε πόλος έλξης για δεκά­δες επισκέπτες.

Στο περί­πτε­ρο του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού δεσπό­ζουν δυο μεγά­λα πανό του Τσε Γκε­βά­ρα και του Φιντέλ Κάστρο, καθώς και ενα με την επι­γρα­φή «ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑΝΙΚΟ ΛΑΟ» που καλεί να στα­μα­τή­σει ο άδι­κος οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός του νησιού.

Ένα επι­πλέ­ον στοι­χείο φέτος είναι η προ­σθή­κη, δίπλα από το περί­πτε­ρο, δυο μπά­νερ τα οποία είναι αφιε­ρω­μέ­να στο σύστη­μα Υγεί­ας της Κού­βας και στη Κου­βα­νι­κή διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη, παρέ­χο­ντας ενδια­φέ­ρο­ντα στοι­χεία για τους επισκέπτες.

Στο περί­πτε­ρο του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου, όπως κάθε χρό­νο έτσι και φέτος, οι επι­σκέ­πτες μπο­ρούν να αγο­ρά­σουν μια σει­ρά ανα­μνη­στι­κών δώρων (μπλού­ζες, καπέ­λα, κού­πες, αφί­σες, βιβλία, ανα­κοι­νώ­σεις, κ.α.

Δίπλα ακρι­βώς από τον Ελλη­νο­κου­βα­νι­κό Σύν­δε­σμο Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης βρί­σκε­ται το περί­πτε­ρο της ΕΔΥΕΘ και του Συλ­λό­γου «Εμείς που σπου­δά­σα­με στον Σοσιαλισμό».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο