Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Στις 16–18 Σεπτέμβρη οι εκδηλώσεις στην Κρήτη

Το 48ο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή» ξεκι­νά­ει το μεγά­λο του ταξί­δι και στην Κρή­τη, στο οποίο ανα­μέ­νε­ται να συνα­ντή­σει δεκά­δες χιλιά­δες νέους και νέες, όπως στα­θε­ρά και με συνέ­πεια κάνει κάθε χρόνο. 

Οι κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις στις πρω­τεύ­ου­σες των νομών της Κρή­της θα γίνουν:

Στο Ηρά­κλειο, στις 16 και 17 Σεπτέμ­βρη, στο Δυτι­κό Πάρ­κινγκ του Παγκρή­τιου Στα­δί­ου. Θα τρα­γου­δή­σει ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου και θα μιλή­σει ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμματος.

Στα Χανιά, στις 16 και 17 Σεπτέμ­βρη, στο Πάρ­κο Ειρή­νης και Φιλί­ας των Λαών. Θα τρα­γου­δή­σει ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης και θα μιλή­σει ο Θέμης Γκιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στο Ρέθυ­μνο, στις 18 του Σεπτέμ­βρη, στην πλα­τεία Μικρα­σια­τών. Θα εμφα­νι­στούν τα «Υπό­γεια Ρεύ­μα­τα» και θα μιλή­σει ο Τηλέ­μα­χος Δημου­λάς, μέλος της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο