Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ στη Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία

ΚΚΕ Κόμμα Παντός Καιρού!

Με αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία, παλ­μό και μαζι­κό­τη­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε κανο­νι­κά το πρό­γραμ­μα της 3ης μέρας και κλεί­σι­μο του Φεστι­βάλ ΚΝΕ—«Οδη­γη­τή», στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρατάσιου.

Οι 3ήμερες εκδη­λώ­σεις κορυ­φώ­θη­καν με την κεντρι­κή πολι­τι­κή ομι­λία από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, έχο­ντας ως παρα­κα­τα­θή­κη την μαζι­κό­τα­τη συμ­με­το­χή του λαού και της νεο­λαί­ας της πόλης που πλημ­μύ­ρι­σαν το χώρο την Πέμ­πτη και την Παρα­σκευή.

Με τα συν­θή­μα­τα «Ένας αιώ­νας γρά­ψα­με ιστο­ρία με το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία» και «Το μέλ­λον μας δεν είναι ο καπι­τα­λι­σμός, είναι ο νέος κόσμος ο Σοσια­λι­σμός» έφθα­σαν στον χώρο της μεγά­λης πολι­τι­κής συγκέ­ντρω­σης , οι Οργα­νώ­σεις Σπου­δά­ζου­σας Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΚΝΕ.

«Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία», «Η νεο­λαία δεν σκύ­βει το κεφά­λι με το ΚΚΕ επί­θε­ση και πάλι» φώνα­ζαν οι κλα­δι­κές οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ.

Έμπρακτη στήριξη στους απεργούς της «Μαλαματίνα»

Οι φίλοι του «Κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» και του Παι­δό­το­που στο 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ – «Οδη­γη­τή» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη συγκέ­ντρω­σαν με τη στή­ρι­ξη των γονιών τους και παρέ­δω­σαν σχο­λι­κά είδη για τα παι­διά των απερ­γών της «Μαλα­μα­τί­να».

Μια μεγά­λη παρέα παι­διών, κρα­τώ­ντας ένα πλα­κάτ που έγρα­φε «Είμα­στε μαζί σας!!! Στον αγώ­να ενω­μέ­νοι κι ας μη λεί­ψει κανείς. Για το μεγά­λο το ωραίο το συγκλο­νι­στι­κό», ξεκί­νη­σε από το χώρο του «Κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» και κατευ­θύν­θη­κε στη γωνιά των απερ­γών της «Μαλα­μα­τί­να».

Παρέ­δω­σε τα κου­τιά με το υλι­κό που συγκέ­ντρω­σε, εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη γονιών και παι­διών προς γονείς και παι­διά που βρί­σκο­νται στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να για το δικαί­ω­μα στη δου­λειά και τη ζωή.

divider 

dividerΜε μεγάλες συναυλίες και αφιερώματα συνεχίζεται το πρόγραμμα

11.30, παρου­σιά­ζε­ται στη κεντρι­κή σκη­νή του φεστι­βάλ το αφιέ­ρω­μα στον Μάζο Λοΐ­ζο, επι­μέ­λειας του Γιάν­νη Παπα­ζα­χα­ριά­κη,  με τους  Βιο­λέ­τα Ικα­ρη, Πάνο Παπαϊ­ω­άν­νου, Κώστα Τρια­ντα­φυλ­λί­δη και  Διο­νύ­ση Τσα­κνή να ερμη­νεύ­ουν αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια του μονα­δι­κού δημιουρ­γού με αφορ­μή τα 40 χρό­νια από τον πρό­ω­ρο χαμό του.

Στη συνέ­χεια τη σκυ­τά­λη πήρε η Μελί­να Κανά με τον Αλε­ξαν­δρο Κτι­στά­κη,

Στη λαϊ­κή σκη­νή οι καρέ­κλες είναι δυσεύ­ρε­τες καθώς ο Νίκος Ταλέ­ας παρου­σί­α­ζε το αφιέ­ρω­μα στον μεγά­λο λαϊ­κό ερμη­νευ­τή Δημή­τρη Μητρο­πά­νο και στη συνέ­χεια η βρα­διά συνε­χί­στη­κε ως αργά με γλέ­ντι με τον Γιώρ­γο Μαρ­γα­ρί­τη.

Επί­σης, στη μαθη­τι­κή σκη­νή, αμέ­σως μετά την παρου­σί­α­ση των συλ­λο­γι­κών εργα­σιών για τον δια­γω­νι­σμό μαθη­τι­κών project της ΟΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ το πρό­γραμ­μα ολο­κλη­ρώ­θη­κε με συναυ­λία με τους «Φιλι­κούς Εχθρούς».

Ξεσήκωσαν τον κόσμο οι «Κοινοί Θνητοί»

Στη φοι­τη­τι­κή σκη­νή, οι ρίμες είχαν τη τιμη­τι­κή τους, με τα beat, τις ηλε­κτρι­κές κιθά­ρες και τους «Urban Pulse» να «ζεσταί­νουν» την ατμό­σφαι­ρα πριν την πολυα­να­με­νό­με­νη εμφά­νι­ση των «Κοι­νών Θνη­τών», ενώ το πρό­γραμ­μα της φοι­τη­τι­κής σκη­νής κορυ­φώ­θη­κε με τον Μιθρι­δά­τη και τον ΣΕΞΠΥΡ.

Η επιτυχία του Φεστιβάλ γεμίζει αισιοδοξία για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας

Επόμενος σταθμός του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στος 22–23-24 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτση (Ίλιον)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο