Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «Μπόρα είναι θα περάσει» — Κανονικά θα διεξαχθεί το σημερινό πρόγραμμα

Με μια μικρή καθυ­στέ­ρη­ση λόγω της βρο­χής αλλά με αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία, παλ­μό και μαζι­κό­τη­τα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κανο­νι­κά το σημε­ρι­νό πρό­γραμ­μα του Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρατάσιου.

Οι 3ήμερες εκδη­λώ­σεις κορυ­φώ­νο­νται από­ψε με την κεντρι­κή πολι­τι­κή ομι­λία από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, έχο­ντας ως παρα­κα­τα­θή­κη την μαζι­κό­τα­τη συμ­με­το­χή του λαού και της νεο­λαί­ας της Θεσ­σα­λο­νί­κης που πλημ­μύ­ρι­σαν το χώρο την Πέμ­πτη και την Παρα­σκευή.

divider 

divider

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο