Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Με ορμή από τη χθεσινή κοσμοπλημμύρα η πλούσια 2η μέρα των εκδηλώσεων

Από την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων στη ΘεσσαλονίκηΑπό την πρώ­τη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων στη Θεσσαλονίκη

Με την ορμή που έδω­σε η κοσμο­πλημ­μύ­ρα της πρώ­της μέρας, οι εκδη­λώ­σεις του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, που θα κορυ­φω­θούν το Σάβ­βα­το με την κεντρι­κή πολι­τι­κή ομι­λία από τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, συνε­χί­ζο­νται σήμερα.

Η δεύ­τε­ρη μέρα περι­λαμ­βά­νει ιδιαί­τε­ρα ενδια­φέ­ρου­σες συζη­τή­σεις, όπως αυτή με θέμα «Αλή­θειες και ψέμα­τα πίσω από τη βιτρί­να της αστι­κής δημο­κρα­τί­ας» που θα φιλο­ξε­νη­θεί στο Φοι­τη­τι­κό Στέ­κι, με ομι­λή­τρια την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, αλλά και συναυ­λί­ες με κατα­ξιω­μέ­νους καλ­λι­τέ­χνες, όπως ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης και η Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου. Παράλ­λη­λα, πλού­σιο είναι το πρό­γραμ­μα και στο Στέ­κι των Μαθη­τών και των Γυναι­κών, στο Στέ­κι Αθλη­τι­σμού και φυσι­κά στον Παιδότοπο.

Το αδιαχώρητο στην Κεντρική ΣκηνήΤο αδια­χώ­ρη­το στην Κεντρι­κή Σκηνή

Ανα­λυ­τι­κά το σημε­ρι­νό πρόγραμμα:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 «Τα τρα­γού­δια του Αγώ­να» — Αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη από το συγκρό­τη­μα της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ

22.00 «Μίκης συνα­ντά Τσι­τσά­νη» — Αφιέ­ρω­μα του Σωτή­ρη Μπαλλά

23.15 Συναυ­λία με τον Μίλ­το Πασχαλίδη

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 Αφιέ­ρω­μα στον Μάνο Ελευ­θε­ρί­ου με τον Δημή­τρη Ψαρρά

23.00 Συναυ­λία με την Ελέ­νη Τσαλιγοπούλου

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

19.00 Workshop Πει­ρα­μά­των Φυσι­κής και Χημείας

19.30 Μάθη­μα χορού λάτιν

20.00 Συζή­τη­ση με τίτλο: «Ελεύ­θε­ρος χρό­νος: #_ρίξε άκυρο_ στις επι­λο­γές που σου πλα­σά­ρουν! Διεκ­δί­κη­σε τη ζωή που σου αξί­ζει!». Θα μιλή­σει ο Κώστας Σιδη­ρό­που­λος, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.

21.00 Συναυ­λί­ες με τους: ΚΧΘ, «Poison Heart», «Μολυ­σμέ­να Μυαλά»

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

20.00 Συζή­τη­ση με τίτλο «Αλή­θειες και ψέμα­τα πίσω από τη βιτρί­να της αστι­κής δημο­κρα­τί­ας». Θα μιλή­σει η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Συναυ­λί­ες με τους: «mystery dice», «Γου­ρού­νια στο Διά­στη­μα», Απο­στό­λη Μπαρ­μπα­γιάν­νη ως «Τσο­λιά εντ δε τσό­λια μπαντ», «Baildsa»

ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Επι­δεί­ξεις μαχη­τι­κών αθλημάτων

ΣΤΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Επι­τρα­πέ­ζιο παι­χνί­δι για μαθή­τριες «Επα­να­στά­τριες γυναί­κες που άλλα­ξαν τον κόσμο»

ΓΩΝΙΑ «ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ»

Bubble Show

Παρά­στα­ση Καραγκιόζη

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

Εργα­στή­ρι με φιγού­ρες Καραγκιόζη

Παι­χνί­δι «Ένα ΦΙΔΑΚΙ συνα­ντά τον εργα­ζό­με­νο άνθρωπο»

Σεμι­νά­ριο μπαλέτου

Πολύτιμη πείρα
από τις μεγάλες εργατικές κατακτήσεις
στο Στέκι Νέων Εργαζομένων

Στο στέ­κι των νέων εργα­ζο­μέ­νων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο επί­κε­ντρο βρέ­θη­κε η συζή­τη­ση με τίτλο «Συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ, για να μπουν στο προ­σκή­νιο οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας».

Στη συζή­τη­ση συμ­με­τεί­χαν ο Γιάν­νης Φραγ­γί­δης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να», ο Νίκος Τζα­νε­τής, Γραμ­μα­τέ­ας του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Μεταλ­λεί­ων και Λατο­μεί­ων Β. Ελλά­δας (ΣΕΜΛΑ) , ο Αντώ­νης Κανα­βά­ρης, μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΕΠΕ και η Νεκτα­ρία Παπα­δού­λη, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Λογι­στών Θεσ­σα­λο­νί­κης, στέ­λε­χος του ΚΚΕ. (Δεί­τε video παρακάτω).

Στο χώρο λει­τουρ­γεί έκθε­ση με τίτλο «με το ΚΚΕ ασπί­δα για το σήμε­ρα ελπί­δα για το αύριο». Μέσα από αυτήν παρου­σιά­ζο­νται ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία και η εμπλο­κή της χώρας μας, οι επι­πτώ­σεις στο λαό, ανα­δει­κνύ­ε­ται ότι για τη συμ­με­το­χή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς και τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές ανά­γκες δαπα­νώ­νται πολ­λά δις ευρώ ενώ την ίδια ώρα μειώ­νο­νται οι δαπά­νες για τα νοσο­κο­μεία και την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας, η χρη­μα­το­δό­τη­ση στους Οργα­νι­σμούς Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, τα επι­δό­μα­τα για τους ανέρ­γους, δεν δίνο­νται χρή­μα­τα για αντι­σει­σμι­κά, αντι­πλημ­μυ­ρι­κά, αντι­πυ­ρι­κά έργα, για σχο­λι­κές υπο­δο­μές κ.ά., έργα ανα­γκαία για τη ζωή των εργα­τι­κών λαϊ­κών οικο­γε­νειών. Φωτί­ζε­ται πως η ακρί­βεια που τσα­κί­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα συν­δέ­ε­ται με την αύξη­ση των κερ­δών των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Ότι οι ανά­γκες του λαού έρχο­νται πάντα πίσω από την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Τεκ­μη­ριώ­νε­ται το πώς με συνέ­πεια και συνέ­χεια όλες οι κυβερ­νή­σεις παίρ­νουν που τσα­κί­ζουν τον λαό, υπη­ρε­τώ­ντας το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα και τους νόμους του.

Αλλά και ότι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη έχει ως προ­ϋ­πό­θε­ση την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης της εργα­τι­κής τάξης, μέσα από παρα­δείγ­μα­τα «εμβλη­μα­τι­κών» επεν­δύ­σε­ων όπως της COSCO, του του­ρι­στι­κού «θαύ­μα­τος», αλλά και του Τεχνο­λο­γι­κού hub στην Θεσσαλονίκη.

Παράλ­λη­λα, προ­βάλ­λε­ται το παρά­δειγ­μα των νικη­φό­ρων αγώ­νων της e- FOOD, της COSCO, της ΛΑΡΚΟ, των Οικο­δό­μων, που δεί­χνουν το δρό­μο που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν οι εργα­ζό­με­νοι, της οργά­νω­σης και του αγώ­να. Ξεχω­ρι­στά προ­βάλ­λε­ται η διέ­ξο­δος που προ­τεί­νει το ΚΚΕ, η εργα­τι­κή λαϊ­κή εξου­σία, η μόνη που µπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Και το κάλε­σμα συμπό­ρευ­σης και ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ παντού, στους τόπους δου­λειάς, στους αγώ­νες και τις εκλο­γές, παντού, για να δυνα­μώ­σει η µόνη διέ­ξο­δο υπέρ του λαού, που είναι το σύγ­χρο­νο και το ανα­γκαίο για τον 21ο αιώνα.

Στο στέ­κι των νέων εργα­ζο­μέ­νων, φιλο­ξε­νεί­ται και η γωνιά των απερ­γών της «Μαλα­μα­τί­να», όπου οι επι­σκέ­πτες του Φεστι­βάλ έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να ενη­με­ρω­θούν για τον αγώ­να τους, να εκφρά­σουν και έμπρα­κτα την στή­ρι­ξη στον αγώ­να τους, ενι­σχύ­ο­ντάς τους και οικονομικά.

Την Παρα­σκευή, στο χώρο του στε­κιού, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συζή­τη­ση στη γωνιά της μαθη­τεί­ας — κατάρ­τι­σης, με θέμα «οδη­γός επι­βί­ω­σης σπου­δα­στή ΙΕΚ».

Στην τοπο­θέ­τη­σή του στη συζή­τη­ση ο Γιάν­νης Φραγ­γί­δης, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Μαλα­μα­τί­να», ο οποί­ος μίλη­σε για τον ηρω­ι­κό απερ­για­κό αγώ­να που δίνουν για δεύ­τε­ρο μήνα οι εργα­ζό­με­νοι της επι­χεί­ρη­σης κόντρα στο μπλοκ εργο­δο­σί­ας κυβέρ­νη­σης και μηχα­νι­σμών κατα­στο­λής. (Δεί­τε video με την δεύ­τε­ρη τοπο­θέ­τη­ση του Γ. Φραγ­γί­δη και εδώ).

Επί­σης μίλη­σε ο Νίκος Τζα­νε­τής, Γραμ­μα­τέ­ας του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Μεταλ­λεί­ων και Λατο­μεί­ων Β. Ελλά­δας (ΣΕΜΛΑ) που ανα­φέρ­θη­κε στην πεί­ρα του αγώ­να των μεταλ­λω­ρύ­χων και στο νέο μέτω­πο που άνοι­ξε με την από­λυ­ση 92 εργα­ζο­μέ­νων από το μεταλ­λείο της Ελλη­νι­κός Χρυ­σός στην Ολυ­μπιά­δα Χαλκιδικής,

Μιλώ­ντας στη συζή­τη­ση ο Αντώ­νης Κανα­βά­ρης, μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΕΠΕ ανα­φέρ­θη­κε στην πεί­ρα του αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της E‑FOOD

Από την πλευ­ρά της η Νεκτα­ρία Παπα­δού­λη, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Λογι­στών Θεσ­σα­λο­νί­κης, στέ­λε­χος του ΚΚΕ, παρου­σί­α­σε την πρό­τα­ση του ΚΚΕ, την μόνη ελπι­δο­φό­ρα για να έρθουν στο προ­σκή­νιο και να ικα­νο­ποι­η­θούν οι σύγ­χρο­νες ανά­γκες των εργαζομένων.

Το κλεί­σι­μο της συζή­τη­σης με τα βασι­κά συμπε­ρά­σμα­τα και την πρό­τα­ση του ΚΚΕ έγι­νε από τον Νίκο Τζα­νε­τή και τη Νεκτα­ρία Παπαδούλη.

Μαγνήτισε το ενδιαφέρον η κεντρική έκθεση
για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Ένα από τα πρώ­τα σημεία που μαγνη­τί­ζουν το ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών είναι η κεντρι­κή έκθε­ση του Φεστι­βάλ που επι­με­λή­θη­κε η ΟΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ για τα 100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή.

Με τίτλο «100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή: Από τις στά­χτες των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και εγκλη­μά­των… Στην ελπί­δα της κοι­νής πάλης των λαών…!», η έκθε­ση επι­χει­ρεί να ρίξει φως στο σημα­ντι­κό αυτό γεγο­νός, ενώ συνο­δεύ­ε­ται με την πρώ­τη κυκλο­φο­ρία της έκδο­σης της «Σύγ­χρο­νής Επο­χής» με τίτλο «Αλήθειες & ψέμα­τα για τον καπι­τα­λι­σμό. 1. Για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο», σε επι­μέ­λεια της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής του ΚΣ της ΚΝΕ.

Η έκθε­ση χωρί­ζε­ται σε 3 ενό­τη­τες και περι­λαμ­βά­νει επί­σης το χρο­νο­λό­γιο των γεγο­νό­των, εκθέ­μα­τα με μικρα­σια­τι­κές φορε­σιές, οθό­νες στις οποί­ες προ­βάλ­λο­νται πλά­να επο­χής, από τους Βαλ­κα­νι­κούς Πολέ­μους έως και τη Μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή.

Στο επί­κε­ντρο βρί­σκε­ται ένα εικα­στι­κό έργο εμπνευ­σμέ­νο από το δρά­μα των προ­σφύ­γων στο τότε και στο σήμε­ρα, το οποίο πλαι­σιώ­νε­ται από την προ­βο­λή της σύγ­χρο­νης δρά­σης του ΚΚΕ ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Η προ­σφυ­γι­κή ιστο­ρία της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ένα από τα στοι­χεία που έχουν σμι­λέ­ψει τη σύγ­χρο­νη ταυ­τό­τη­τά της, ανα­δει­κνύ­ε­ται μέσα από τον χάρ­τη επο­χής που κατα­γρά­φει τις γει­το­νιές της πόλης όπου εγκα­τα­στά­θη­καν το διά­στη­μα 1922–1924 οι περί­που 130.000 πρό­σφυ­γες από τη Μ. Ασία.

Οι ενό­τη­τες, με τους τίτλους «Από την καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, στο σφα­γείο των λαών», «Στα βάθη της Ασί­ας για τα κέρ­δη της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης», «Την πατρί­δα μ’ άχα­σα, άκλα­ψα και πόνε­σα» και τέλος «Ολό­κλη­ρη η κοι­νω­νία χωρί­ζε­ται σε δύο μεγά­λα αντί­πα­λα στρα­τό­πε­δα», βοη­θούν ώστε ο επι­σκέ­πτης να έρθει σε επα­φή με τα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα, από μια δια­φο­ρε­τι­κή ματιά απ’ ό,τι συνή­θως, εστιά­ζο­ντας σε κρί­σι­μα συμπε­ρά­σμα­τα που προ­κύ­πτουν από τη Μικρα­σια­τι­κή Εκστρα­τεία και Κατα­στρο­φή τα οποία είναι ιδιαί­τε­ρα κρί­σι­μα σε συν­θή­κες ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και έντα­σης των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στις αστι­κές τάξης της περιο­χής και διεθνώς.

Οι οργα­νω­μέ­νες ξενα­γή­σεις ξεκί­νη­σαν χθες από νωρίς το από­γευ­μα, με επι­σκέ­πτες όλων των ηλι­κιών και θα συνε­χι­στούν τις επό­με­νες ημέ­ρες του Φεστι­βάλ, ενώ οι επι­σκέ­πτες καλού­νται στην ολο­κλή­ρω­ση της ξενά­γη­σης να συμπλη­ρώ­σουν ένα ψηφια­κό ερω­τη­μα­το­λό­γιο σχε­τι­κά με την έκθεση.

dividerdivider

Ξεναγήσεις στην κεντρική έκθεση για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Ξεκί­νη­σαν οι οργα­νω­μέ­νες ξενα­γή­σεις, και τη δεύ­τε­ρη μέρα, στην κεντρι­κή έκθε­ση του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη που επι­με­λή­θη­κε η ΟΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ για τα 100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή.

Με τίτλο «100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή: Από τις στά­χτες των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και εγκλη­μά­των… Στην ελπί­δα της κοι­νής πάλης των λαών…!», η έκθε­ση επι­χει­ρεί να ρίξει φως στο σημα­ντι­κό αυτό γεγο­νός, ενώ συνο­δεύ­ε­ται με την πρώ­τη κυκλο­φο­ρία της έκδο­σης της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» με τίτλο «Αλήθειες & ψέμα­τα για τον καπι­τα­λι­σμό. 1. Για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο», σε επι­μέ­λεια της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής του ΚΣ της ΚΝΕ.

Με ενδια­φέ­ρου­σες συζη­τή­σεις, μεγά­λες συναυ­λί­ες στις μου­σι­κές σκη­νές που πλημ­μύ­ρι­σαν από τον λαό και τη νεο­λαία της Θεσ­σα­λο­νί­κης και δρα­στη­ριό­τη­τες για κάθε ηλι­κία συνε­χί­στη­κε χθες η δεύ­τε­ρη ημέ­ρα του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ – «Οδη­γη­τή» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Οι εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο «Καρα­τά­σιου» κορυ­φώ­νο­νται αύριο, Σάβ­βα­το με την κεντρι­κή πολι­τι­κή ομι­λία από τον Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο οποί­ος σήμε­ρα επι­σκέ­φθη­κε τον χώρο του φεστι­βάλ, περι­η­γή­θη­κε στην έκθε­ση και συνο­μί­λη­σε με κόσμο. Επί­σης, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ συνα­ντή­θη­κε με τους εργα­ζό­με­νους στον Οργα­νι­σμό Αστι­κών Συγκοι­νω­νιών Θεσσαλονίκης.

Νέοι και νέες από όλη τη πόλη, μαθη­τές, σπου­δα­στές, φοι­τη­τές, εργα­ζό­με­νοι και νέα ζευ­γά­ρια με τα παι­διά τους άρχι­σαν και χθες να περ­νούν τις πύλες του «Καρα­τά­σιου» από νωρίς. Η εικό­να των πλημ­μυ­ρι­σμέ­νων από κόσμο δια­δρό­μων, πριν καν αρχί­σουν οι μεγά­λες συναυ­λί­ες, απο­τέ­λε­σε την αντα­νά­κλα­ση του συν­θή­μα­τος του φετι­νού Φεστι­βάλ, «Η νέα γενιά με το ΚΚΕ» όπως ανα­φέ­ρει το σύν­θη­μα του φετι­νού Φεστι­βάλ «για “το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό” — Σοσια­λι­σμός η απά­ντη­ση τον 21ο αιώ­να». Πλή­ρεις ήταν όλες οι οργα­νω­μέ­νες ξενα­γή­σεις στην κεντρι­κή έκθε­ση του Φεστι­βάλ, που επι­με­λή­θη­κε η ΟΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ αφιε­ρω­μέ­νη στα 100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή.

Οι συζη­τή­σεις και οι δρα­στη­ριό­τη­τες στα στέ­κια, οι εκθέ­σεις, οι εκα­το­ντά­δες νεο­λαί­οι που σχη­μά­τι­ζαν πηγα­δά­κια σε όλα τα σημεία του «Καρα­τά­σιου» μέχρι αργά το βρά­δυ, όπως και οι συγκλο­νι­στι­κές συναυ­λί­ες επι­σφρά­γι­σαν την επι­τυ­χία του Φεστι­βάλ, άρρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νη και συνέ­χεια της πρω­το­πό­ρας δρά­σης των κομ­μου­νι­στών στους αγώ­νες της νεο­λαί­ας και του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος. Χιλιά­δες νέοι και νέες, ερχό­με­νοι από κάθε γει­το­νιά της Θεσ­σα­λο­νί­κης συνα­ντή­θη­καν και φέτος στο ήδη καθιε­ρω­μέ­νο στο «Καρα­τά­σιου» ραντε­βού με την πολι­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ, στο μεγα­λύ­τε­ρο πολι­τι­κό – πολι­τι­στι­κό γεγο­νός της πόλης, που μεγα­λώ­νει και εμπλου­τί­ζε­ται χρό­νο με το χρόνο.

Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Στο τέλος της βρα­διάς, έλα­βε χώρα ένα μεγά­λο δίλημ­μα για όλους τους επι­σκέ­πτες του Φεστι­βάλ, που κλή­θη­καν να επι­λέ­ξουν σκη­νή συναυ­λιών, καθώς το γλέ­ντι στη Λαϊ­κή κορυ­φώ­νο­νταν με την Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου και την ίδια ώρα χιλιά­δες πλή­θους τρα­γου­δού­σαν αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια μαζί με τον Μίλ­το Πασχα­λί­δη.

Το πρό­γραμ­μα της κεντρι­κής σκη­νής άνοι­ξε με αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη από το συγκρό­τη­μα της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ, με τίτλο «Τα τρα­γού­δια του Αγώ­να» με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση ενός έτους από το θάνα­το του μεγά­λου δημιουρ­γού και εμπνευ­σμέ­νο από έναν από τους πιο επα­να­στα­τι­κούς δίσκους του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη με καθα­ρά πολι­τι­κό περιεχόμενο.

Η μου­σι­κή του Μίκη συνέ­χι­σε να συντρο­φεύ­ει τους επι­σκέ­πτες στη κεντρι­κή σκη­νή, στο αφιέ­ρω­μα του Σωτή­ρη Μπαλ­λά «Μίκης συνα­ντά Τσι­τσά­νη», ενώ στη Λαϊ­κή σκη­νή ο Δημή­τρης Ψαρ­ράς παρου­σί­α­σε αφιέ­ρω­μα στον Μάνο Ελευθερίου.

Στο μαθη­τι­κό στέ­κι οι συναυ­λί­ες ξεκί­νη­σαν νωρίς το βρά­δυ, και ο ΚΧΘ και στη συνέ­χεια οι «MultiVision» ξεσή­κω­σαν τη νεο­λαία, που στη συνέ­χεια γέμι­σε και την δεύ­τε­ρη σκη­νή που στή­θη­κε για πρώ­τη φορά στο Φεστι­βάλ της Θεσ­σα­λο­νί­κης, τη Φοι­τη­τι­κή. Εκεί το πρό­γραμ­μα άνοι­ξε με ροκ ήχους, με τα «Γου­ρού­νια στο Διά­στη­μα» ενώ τη σκυ­τά­λη πήρε το καυ­στι­κό χιού­μορ του Απο­στό­λη Μπαρ­μπα­γιάν­νη ως «Τσο­λιά εντ δε τσό­λια μπαντ». Το πρό­γραμ­μα της φοι­τη­τι­κής σκη­νής έκλει­σε με πάντρε­μα ροκ και βαλ­κα­νι­κών ήχων με τους «Baildsa».

«Η νέα γενιά με το ΚΚΕ»

Το φοι­τη­τι­κό στέ­κι του Φεστι­βάλ απο­τέ­λε­σε και φέτος τόπο συνά­ντη­σης, συζή­τη­σης και προ­βλη­μα­τι­σμού για τους φοι­τη­τές από όλα τα Πανε­πι­στη­μια­κά Ιδρύ­μα­τα της Θεσ­σα­λο­νί­κης, που αυτό το διά­στη­μα βρί­σκο­νται σε αγω­νι­στι­κό ανα­βρα­σμό, παλεύ­ο­ντας ενά­ντια στο προ­ω­θού­με­νο από τις κυβερ­νή­σεις «Πανε­πι­στή­μιο ΑΕ» που τσα­κί­ζει τα εργα­σια­κά και μορ­φω­τι­κά τους δικαιώ­μα­τα αλλά και την έντα­ση της κατα­στο­λής που το συνοδεύει.

Η εκδή­λω­ση – συζή­τη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Φοι­τη­τι­κή Σκη­νή με ομι­λή­τρια την Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μέλος της ΚΕ, με τίτλο «Αλή­θειες και ψέμα­τα πίσω από την βιτρί­να της αστι­κής δημο­κρα­τί­ας» προ­βλη­μά­τι­σε ακρι­βώς πάνω στο ζήτη­μα που απα­σχο­λεί ιδιαί­τε­ρα τη νεο­λαία, την προ­σπά­θεια των επι­τε­λεί­ων του συστή­μα­τος να εξω­ρα­ΐ­σουν τον χαρα­κτή­ρα της και να την προ­βάλ­λουν ως τη βέλ­τι­στη μορ­φή λαϊ­κής κυριαρ­χί­ας και έκφρασης.

Μέσα από τη συζή­τη­ση ανα­δεί­χθη­κε η ανά­γκη αγω­νι­στι­κής συμπό­ρευ­σης της νέας γενιάς με το ΚΚΕ και τη ΚΝΕ, για την υπε­ρά­σπι­ση και διεύ­ρυν­ση των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των και λαϊ­κών ελευ­θε­ριών σε μια περί­ο­δο μάλι­στα που η κατα­στο­λή εντεί­νε­ται, στο δρό­μο της ανα­τρο­πής και της πάλης για το Σοσιαλισμό.

Το ενδια­φέ­ρον των μαθη­τών κέντρι­σε και η συζή­τη­ση που έλα­βε χώρα στο στέ­κι των μαθη­τών, με τίτλο: «Ελεύ­θε­ρος χρό­νος: #_ρίξε άκυρο_ στις επι­λο­γές που σου πλα­σά­ρουν! Διεκ­δί­κη­σε τη ζωή που σου αξί­ζει!». Εκεί, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε συζή­τη­ση με πλή­θος ερω­τή­σε­ων με τον Κώστα Σιδη­ρό­που­λο, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.

«Τραγούδια του Αγώνα»
Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το Αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, ξεκί­νη­σε το πρό­γραμ­μα των συναυ­λιών της δεύ­τε­ρης ημέ­ρας του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Στην Κεντρι­κή σκη­νή της κόκ­κι­νης πολι­τεί­ας το συγκρό­τη­μα της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ, παρου­σιά­ζει το αφιέ­ρω­μα με τίτλο «Τα τρα­γού­δια του Αγώ­να» με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση ενός έτους από τον θάνα­το του μεγά­λου δημιουρ­γού και εμπνευ­σμέ­νο από έναν από τους πιο επα­να­στα­τι­κούς δίσκους του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη με καθα­ρά πολι­τι­κό περιεχόμενο.

Στη Λαϊ­κή σκη­νή ο Δημή­τρης Ψαρ­ράς παρου­σιά­ζει αφιέ­ρω­μα στον Μάνο Ελευ­θε­ρί­ου, ενώ στο μαθη­τι­κό στέ­κι ξεκί­νη­σαν οι συναυ­λί­ες από τους ΚΧΘ, «Poison Heart» και «Μολυ­σμέ­να Μυαλά».

Αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου στη Λαϊκή Σκηνή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο