Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Προβολή βίντεο για το Νοσοκομείο του ΔΣΕ στον Γράμμο απόψε στις 9.15

Οι επι­σκέ­πτες του Φεστι­βάλ θα έχουν την ευκαι­ρία σήμε­ρα να γνω­ρί­σουν ένα μεγά­λο ακό­μα επί­τευγ­μα του ΚΚΕ και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΔΣΕ), το Αντάρ­τι­κο Νοσο­κο­μείο του ΔΣΕ στον Γράμ­μο. Για την κατα­σκευή και λει­τουρ­γία του πρω­το­στά­τη­σαν οι για­τροί Πέτρος Κόκ­κα­λης, Νώντας Σακελ­λα­ρί­ου, Γιώρ­γος Τζα­μα­λού­κας, Στέ­φα­νος Χου­ζού­ρης κ.ά.

Στο βίντεο απο­τυ­πώ­νο­νται οι προ­σπά­θειες που γίνο­νται σήμε­ρα για την απο­κα­τά­στα­ση και ανά­δει­ξη του νοσο­κο­μεί­ου, ώστε να γίνει δυνα­τή η επί­σκε­ψη και περι­ή­γη­ση στον χώρο.

Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί πάνω από 30 κτίσματα.

Το βίντεο θα προ­βλη­θεί σήμε­ρα, στον χώρο του Φεστι­βάλ, στην Κεντρι­κή Σκη­νή, 21.15

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο