Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ: Στις 15–16-17 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη — Ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετέχουν

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι εκδη­λώ­σεις του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στις 15–16-17 Σεπτεμ­βρί­ου, στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου, στην Πολί­χνη, στην καρ­διά της Δυτι­κής Θεσσαλονίκης.

Η επι­λο­γή του συγκε­κρι­μέ­νου χώρου απο­τε­λεί μία πρά­ξη διεκ­δί­κη­σης, με στό­χο να ανα­βαθ­μι­στεί, να μετα­τρα­πεί σε χώρο άθλη­σης, πολι­τι­σμού και ανα­ψυ­χής, ανοι­χτό για όλο τον λαό και τη νεο­λαία της περιοχής.

Ανα­κοι­νώ­νου­με σήμε­ρα τους 21 πρώ­τους καλ­λι­τέ­χνες που θα συμ­με­τέ­χουν στις εκδη­λώ­σεις του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (με αλφα­βη­τι­κή σειρά):

Γιώρ­γος Αετόπουλος

Βιο­λέ­τα Ίκαρη

Ιου­λία Καραπατάκη

Κώστας Καρ­μπάς

Βασί­λης Κασούρας

Κοι­νοί Θνητοί

Λόγος απει­λή

Γιώρ­γος Μαργαρίτης

Μιθρι­δά­της

Σωτή­ρης Μπαλλάς

Απο­στό­λης Μπαρ­μπα­γιάν­νης (Τσο­λιάς εν δε Τσό­λια Μπαντ)

Πάνος Παπαϊ­ω­άν­νου

Βασί­λης Παπακωνσταντίνου

Μίλ­τος Πασχαλίδης

Νίκος Ταλέ­ας

Διο­νύ­σης Τσακνής

Ελέ­νη Τσαλιγοπούλου

Δημή­τρης Ψαρράς

Lobo

Tiny Jackal

Urban Pulse

* Τις επό­με­νες μέρες θα δημο­σιευ­τεί το ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή στη Θεσσαλονίκη.

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ: Στις 22–24 Σεπτέμ­βρη στο Πάρ­κο Τρί­τση στο Ίλιον — Ποιοι καλ­λι­τέ­χνες θα συμμετέχουν

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο