Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ: Στις 22–24 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον — Ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετέχουν

«Η νέα γενιά με το ΚΚΕ για “το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό” (Ν. Μπε­λο­γιάν­νης) – Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση τον 21ο αιώ­να». Αυτό είναι το σύν­θη­μα του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», εμπνευ­σμέ­νο από τα λόγια του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη, που φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 70 χρό­νια από την εκτέ­λε­σή του:

«Σκέ­φτο­μαι πως αυτά τα τρία συστα­τι­κά πρέ­πει να ’χει η ζωή: το μεγά­λο, το ωραίο και το συγκλο­νι­στι­κό. Το μεγά­λο είναι να βρί­σκε­σαι μέσα στην πάλη για μια καλύ­τε­ρη ζωή, να αγω­νί­ζε­σαι στην πρώ­τη γραμ­μή γι’ αυτήν. Όποιος δεν το κάνει αυτό σέρ­νε­ται πίσω απ’ τη ζωή. Το ωραίο είναι καθε­τί που στο­λί­ζει τη ζωή, η μου­σι­κή, τα λου­λού­δια, η ποί­η­ση. Το συγκλο­νι­στι­κό είναι η αγά­πη…».

Το 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή ξεκι­νά το «ταξί­δι» του σε όλη τη χώρα, ενώ οι εκδη­λώ­σεις του θα κορυ­φω­θούν στις 22 — 23 — 24 Σεπτέμ­βρη στην Αθή­να, στον χώρο του Πάρ­κου Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρί­τσης». Το Σάβ­βα­το 24 Σεπτεμ­βρί­ου θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και θα απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος.

Το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ ανα­κοι­νώ­νει τους 70 πρώ­τους καλ­λι­τέ­χνες που θα συμ­με­τέ­χουν στις εκδη­λώ­σεις του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή (με αλφα­βη­τι­κή σειρά):

Μανό­λης Ανδρου­λι­δά­κης, Ρίτα Αντω­νο­πού­λου, Φωτει­νή Βελε­σιώ­του, Γλυ­κε­ρία, Φοί­βος Δελη­βο­ριάς, Πάνος Δημη­τρα­κό­που­λος (Μαΐ­στρος), Γιάν­νης Διο­νυ­σί­ου, Ερω­φί­λη, Εστου­δια­ντί­να, Ματού­λα Ζαμά­νη, Χρι­στό­φο­ρος Ζαρα­λί­κος, Ζωγρά­φος, Παντε­λής Θαλασ­σι­νός, Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Βιο­λέ­τα Ίκα­ρη, Μελί­να Κανά, Δημή­τρης Κανέλ­λος, Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου, Ιου­λία Καρα­πα­τά­κη, Αρε­τή Κετι­μέ, Κοι­νοί Θνη­τοί, Βαγ­γέ­λης Κορα­κά­κης, Μάνος Κου­τσαγ­γε­λί­δης, Πανα­γιώ­της Λάλε­ζας, Κώστας Μακε­δό­νας, Κώστας Μαλιά­τσης, Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της, Μιθρι­δά­της, Απο­στό­λης Μπαρ­μπα­γιάν­νης, Δημή­τρης Μπά­σης, Γιάν­νης Μπέ­ζος, Πάνος Μπού­σα­λης, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Δημή­τρης Μυστα­κί­δης, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Θύμιος Παπα­δό­που­λος, Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης, Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Αρι­στο­τέ­λης Ρήγας, Από­στο­λος Ρίζος, Στέ­λιος Ρόκ­κος, Μαρί­να Σάτ­τι, Μάκης Σεβί­λο­γλου, Δήμη­τρα Στα­θο­πού­λου, Ασπα­σία Στρα­τη­γού, Το Σφάλ­μα, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, Διο­νύ­σης Τσα­κνής, Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου, Υπε­ρα­στι­κοί, Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Λευ­κο­θέα Φιλιπ­πί­δη, Νίκος Φιλιπ­πί­δης, Φρανκ, Μάρ­θα Φριν­τζή­λα, Alcedo, BaboKoro, Brak, Dason, Dj Millman, Drugitiz, Ghetto Rock, Dilek Koç, Polkar, Raibo, Retro, Rhyme Riot, Smyrna, Stavento.

Τις επό­με­νες μέρες θα δημο­σιευ­τεί το ανα­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα των κεντρι­κών εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στην Αθήνα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο