Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

48o Φεστιβάλ ΚΝΕ — «ΟΔΗΓΗΤΗ» Συγκλονιστική συμμετοχή, μήνυμα αγωνιστικής ανάτασης και ελπίδας από την 1η μέρα

Μια μεγάλη, μαζική γιορτή γεμάτη παλμό ξεκίνησε χτες στο Πάρκο «Αντ. Τρίτσης». Μια γιορτή νεολαίας, μια γιορτή ελπίδας, μαχητικής αισιοδοξίας και αγωνιστικής συμπόρευσης με την ανατρεπτική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ

Οι κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις κορύ­φω­σης του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» χαρα­κτη­ρί­στη­καν από την πρώ­τη μέρα τους από ένα πλή­θος συγκλο­νι­στι­κό, που κατέ­κλυ­σε με την παρου­σία και την ορμή του από τις πρώ­τες ώρες όλους τους χώρους. Γέμι­σε τις Σκη­νές στις συζη­τή­σεις που προ­σέλ­κυ­σαν το ενδια­φέ­ρον, κέντρι­σαν την περιέρ­γεια και γέν­νη­σαν ερω­τή­μα­τα, αλλά έδω­σαν και απα­ντή­σεις, άνοι­ξαν ορί­ζο­ντες. Πλημ­μύ­ρι­σε τις Σκη­νές στις συναυ­λί­ες πολ­λών και δια­φο­ρε­τι­κών ειδών μου­σι­κής και στα αφιε­ρώ­μα­τα, συνο­δεύ­ο­ντας με πάθος τους καλ­λι­τέ­χνες που παρου­σί­α­ζαν το πρό­γραμ­μά τους.

Η μαζι­κή παρου­σία νέων ανθρώ­πων, αλλά και μεγα­λύ­τε­ρων, καθώς και πολύ μικρών σε κάθε γωνιά του Πάρ­κου «Τρί­τση» επι­βε­βαιώ­νει ότι το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή» απο­τε­λεί το μεγα­λύ­τε­ρο πολι­τι­κό — πολι­τι­στι­κό γεγο­νός, πόλο έλξης χιλιά­δων ανθρώ­πων που στο πλή­θος εκδη­λώ­σε­ων, μου­σι­κών συναυ­λιών, συζη­τή­σε­ων, στε­κιών, περι­πτέ­ρων έχουν να βρουν κάτι δικό τους, έχουν να μοι­ρα­στούν κάτι κοι­νό… Και έχουν πολ­λά ακό­μα περισ­σό­τε­ρα κοι­νά να βρουν και να βαδί­σουν μαζί με το ΚΚΕ, για «το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλονιστικό»…

Ήδη, πριν από τις 7.30 το βρά­δυ τα ανθρώ­πι­να ποτά­μια άρχι­ζαν να κατα­κλύ­ζουν κάθε σημείο του Φεστι­βάλ, τις εκθέ­σεις, τα βιβλιο­πω­λεία, τις σκη­νές. «Κάθε χρό­νο και περισ­σό­τε­ρη νεο­λαία», «κάθε χρό­νο και πιο νέο, πιο γιορ­τι­νό, πιο φωτει­νό, πιο αγω­νι­στι­κό». Η εικό­να σχε­δόν σε όλους τους χώρους του Φεστι­βάλ ήταν η ίδια, αν και πρωτόγνωρη.

Σκέφτομαι πια πράγματα που πριν ούτε τα φανταζόμουν

Δεν υπήρ­χε ΚΝί­της ή ΚΝί­τισ­σα που να μην πλαι­σιώ­νε­ται από νέους και νέες, μαθη­τές, σπου­δα­στές, με τους περισ­σό­τε­ρους να έρχο­νται φέτος για πρώ­τη φορά. Το «νέο αίμα» φέτος φάνη­κε να είναι περισ­σό­τε­ρο από κάθε άλλη φορά.

«Δεν μπο­ρεί να μην νιώ­θεις ενθου­σια­σμό, ότι οι θυσί­ες, οι κόποι, οι αγώ­νες σου πιά­νουν τόπο. Η στα­θε­ρή και μεγά­λη ενί­σχυ­ση της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, όλος αυτός ο νέος κόσμος που συνε­χί­ζει να είναι στο πλευ­ρό μας, που εντάσ­σε­ται στις γραμ­μές μας, οι νέοι που έρχο­νται εδώ για πρώ­τη φορά και είναι όλο και περισ­σό­τε­ροι, σου δίνει και εσέ­να δύνα­μη να συνε­χί­σεις. Λες “ναι ρε φίλε, η νεο­λαία έχει ιδα­νι­κά. Ναι, το μέλ­λον μας δεν είναι ο καπι­τα­λι­σμός. Πάμε, προ­χω­ρά­με μπρο­στά”», όπως λέει ο Αλέ­ξης που έχει έρθει στο Φεστι­βάλ με μία μεγά­λη παρέα από νέους και νέες.

Μία από αυτές, η Δέσποι­να είναι 18 χρο­νών και κατά­φε­ρε να περά­σει πριν μερι­κούς μήνες στο Μαθη­μα­τι­κό της Πάτρας. Εχει οργα­νω­θεί στην ΚΝΕ πριν 5 μήνες και μας λέει: «Ηταν εύκο­λο για μένα να πάρω αυτή την από­φα­ση. Δεν μπο­ρεί να βλέ­πεις όλα αυτά γύρω σου, πολέ­μους, τόση αδι­κία και να μιλή­σεις με ΚΝί­τη και να μην κατα­λά­βεις τις αιτί­ες, να μη θυμώ­σεις και να πεις “κάτι πρέ­πει να κάνω”. Ξέρω τη δύνα­μη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, τα έχω ζήσει στους μαθη­τι­κούς αγώ­νες σε κινη­το­ποι­ή­σεις που έχω πάει και είπα εδώ είναι η θέση μου».

περισσότερα

Το σημερινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Δείτε ακόμη |1||2| στο σημερινό Ριζοσπάστη

 Άνοιξαν οι πύλες στο πάρκο «Τρίτση»

Πέρασμα για όλους τους επισκέπτες η Κεντρική Εκθεση για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (ΦΩΤΟ)

Κατάμεστος ο χώρος που γίνεται η συζήτηση «Ερωτικές σχέσεις, συμβίωση, γάμος: Είναι ατομικά δικαιώματα;»

Ο Συλλόγος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» στο πάρκο «Τρίτση»

Ο Δ. Κουτσούμπας στο χώρο του Φεστιβάλ ΚΝΕ — «Οδηγητή»

Έντονο το ενδιαφέρον για τη συζήτηση: «Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση των κομμουνιστών»

Σημείο αναφοράς για τη διεθνιστική δράση και αλληλεγγύη η Διεθνούπολη

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με την Μάγδα Φύσσα

Με την «χρυσή» Αντιγόνη Ντρισμπιώτη συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ξεκίνησαν οι συναυλίες στο Μαθητικό Στέκι

Όνειρα και αγωνίες για το σχολείο και τη ζωή συναντιούνται στο μαθητικό στέκι

Γέλια και ενθουσιασμός στον παιδότοπο!  

Κατάμεστοι ήδη όλοι οι χώροι και τα Στέκια

Φόρος τιμής στον μεγάλο θεατράνθρωπο και αγαπημένο σύντροφο Κώστα Καζάκο

Το βίντεο-αφιέρωμα της ΚΝΕ στον Κώστα Καζάκο

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη συζήτηση: «Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση των κομμουνιστών»

Πόλεμος και ταξική σύγκρουση στην ελληνική λογοτεχνία τα χρόνια της θύελλας 

Μοίρασε γέλιο ο πρώτος γύρος stand up comedy στη Μαθητική Σκηνή

Ο Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ στο ΣΤΕΚΙ ΝΕΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
Να δυναμώσουν οι αγώνες και η συμπόρευση με το ΚΚΕ για να πάρει ο λαός ανάσα ανακούφισης 

 

Το «Σπίτι του Αγωνιστή» στις εκδηλώσεις

«Πλημμύρισε» η Κεντρική Σκηνή στο αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλλη

Με τους ροκ ήχους των «Dog in the fog» άνοιξε η Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων

Μεγάλη γιορτή, ωραία ατμόσφαιρα, συγκλονιστικό πλήθος στις εκδηλώσεις της πρώτης μέρας

Χοροί του κόσμου στη Σκηνή Νέας Δημιουργίας

Κέντρισαν το ενδιαφέρον οι δραστηριότητες στο «Κόκκινο Αερόστατο»

Πολύς κόσμος στις συζητήσεις

Μαγνητίζει το ενδιαφέρον το βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής»

Λαϊκή Σκηνή: Τραγούδια γνήσια λαϊκά και βαθιά ανθρώπινα στο αφιέρωμα στον Μανώλη Χιώτη  

«Πλημμύρισε» η Κεντρική Σκηνή στο αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλλη

Στη σκηνή βγήκε ο Τσολιάς…

Δεύτερη δυνατή δόση γέλιου στη Μαθητική Σκηνή!

Ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι από τον Βαγγέλη Κορακάκη

Με καλλιτέχνες συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ξεχωριστή η παρουσία του «Ριζοσπάστη»

Το αδιαχώρητο στη συζήτηση «Ερωτικές σχέσεις, συμβίωση, γάμος: Είναι ατομικά δικαιώματα;»

Χορευτικό «ταξίδι» στον κόσμο στη Σκηνή Νέας Δημιουργίας

Μοναδικές στιγμές με τη Νατάσσα Μποφίλιου στην Κεντρική Σκηνή

Γέλιο μέχρι δακρύων μετά μουσικής από τον Τσολιά και την Tsolia band

Με αφιέρωμα στο σκάκι η πρώτη μέρα στο αθλητικό στέκι

Η Μαρίνα Σάττι ξεσήκωσε τον κόσμο στο Μαθητικό Στέκι

Εκρηκτική η Νατάσσα Μποφίλιου στην Κεντρική Σκηνή

Συγκλονιστικές οι εικόνες από την Κεντρική Σκηνή

Εκθεση για τον Ν. Μπελογιάννη στο περίπτερο της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ

Συναυλία — πολιτική διαμαρτυρία ενάντια στην εκμετάλλευση από τους «Υπεραστικούς»

Φοιτητικό Στέκι: Αγώνας για σπουδές και ζωή με δικαιώματα δυναμώνει

Στέκι νέων γυναικών: Γίνε πρωταγωνίστρια στην πάλη για την πραγματική χειραφέτηση της γυναίκας

Αφιερώματα στον Μ. Θεοδωράκη και τη Μικρά Ασία στη Σκηνή Νέας Δημιουργίας

Οι «μέρες του φωτός» στην έδρα τους…

Μια από τις πιο ανεβαστικες συναυλίες χάρισε ο Εισβολέας

Αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι το ξημέρωμα…

 

🎞️ 📽️  Όλες οι φωτογραφίες είναι του “Ατέχνως”

Περισσότερα στη σχετική ροή του 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο