Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

49η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Ετοιμάζεται ο αγωνιστικός εορτασμός

Τον αγω­νι­στι­κό εορ­τα­σμό της 49ης επε­τεί­ου από τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου ετοι­μά­ζουν εργα­ζό­με­νοι, νεο­λαία, φορείς σε όλη τη χώρα. Μετά από τις μεγα­λειώ­δεις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις στις 9 Νοέμ­βρη, οργα­νώ­νε­ται η συμ­με­το­χή στις εκδη­λώ­σεις, συγκε­ντρώ­σεις και πορεί­ες στις οποί­ες θα συνα­ντη­θούν και πάλι, τιμώ­ντας τον λαϊ­κό, φοι­τη­τι­κό, εργα­τι­κό ξεση­κω­μό του Νοέμ­βρη και τα επί­και­ρα μηνύ­μα­τά του.

Στην Αθή­να, οι εκδη­λώ­σεις κορυ­φώ­νο­νται με την αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία προς την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία την Πέμ­πτη 17 Νοέμβρη.

Οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ και της Οργά­νω­σης Περιο­χής Αττι­κής της ΚΝΕ για την πορεία στην αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία θα είναι στις 5 μ.μ. στα εξής σημεία:

– Στην συμ­βο­λή των οδών Στα­δί­ου και Γεωρ­γί­ου Σταύ­ρου: Οι κλα­δι­κές Κομ­μα­τι­κές Οργανώσεις

– Στα Χαυ­τεία: Οι εδα­φι­κές Κομ­μα­τι­κές Οργανώσεις.

Προετοιμάζουν τον τριήμερο εορτασμό οι Φοιτητικοί Σύλλογοι

Κάλε­σμα στους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στον τρι­ή­με­ρο εορ­τα­σμό απευ­θύ­νουν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας. Συγκε­κρι­μέ­να, καλούν τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες να συμ­με­τά­σχουν στη δρα­στη­ριό­τη­τα των Συλ­λό­γων τους στον ιστο­ρι­κό χώρο του Πολυ­τε­χνεί­ου, καθ’ όλη τη διάρ­κεια του τρι­ή­με­ρου εορ­τα­σμού 15 — 16 — 17 Νοέμ­βρη και κυρί­ως στη μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία προς την αμε­ρι­κά­νι­κη Πρε­σβεία στις 17 Νοέμ­βρη, με προ­συ­γκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια στις 4.30 μ.μ.

Κατάθεση στεφανιού από το ΠΑΜΕ

Στε­φά­νι στον χώρο του Πολυ­τε­χνεί­ου θα κατα­θέ­σει την Τετάρ­τη 16 Νοέμ­βρη το ΠΑΜΕ. Τόπος συνά­ντη­σης είναι το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων (Βεραν­ζέ­ρου 1, πλ. Κάνιγ­γος), στις 5 μ.μ. «Καλού­με τα Εργα­τι­κά Κέντρα, τις Ομο­σπον­δί­ες, τα Συν­δι­κά­τα, τους εργα­ζό­με­νους και τους μαζι­κούς φορείς της Αττι­κής να πάρουν μαζι­κά μέρος», τονί­ζει το ΠΑΜΕ.

Στη Θεσσαλονίκη

Πλού­σιο πρό­γραμ­μα αγω­νι­στι­κού εορ­τα­σμού έχουν καταρ­τί­σει φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι στη Θεσσαλονίκη.

Την Τρί­τη 15 Νοέμ­βρη, στις 6.30 μ.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εκδή­λω­ση στο αίθριο του Πολυ­τε­χνεί­ου με τίτλο «Από τους οικο­δό­μους έξω από τις πύλες του Πολυ­τε­χνεί­ου στους μεγά­λους εργα­τι­κούς αγώ­νες του σήμε­ρα. Φοι­τη­τές — Εργα­τιά, μια φωνή και μια γρο­θιά!». Την Τετάρ­τη 16 Νοέμ­βρη, στις 8.30 μ.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συναυ­λία στο φουα­γιέ του Πολυ­τε­χνεί­ου με τους «Timeless», «Λόγος Απει­λή» και «Σε+Με Πατιρντί».

Την Πέμ­πτη 17 Νοέμ­βρη οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι της Θεσ­σα­λο­νί­κης θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν κατά­θε­ση στε­φά­νων στο μνη­μείο του Πολυ­τε­χνεί­ου στις 12 μ., και στη συνέ­χεια θα συμ­με­τέ­χουν στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση και κινη­το­ποί­η­ση από κοι­νού με τα εργα­τι­κά ταξι­κά σωμα­τεία της πόλης στις 6 μ.μ.

Μπρο­στά στον εορ­τα­σμό του ξεση­κω­μού του Πολυ­τε­χνεί­ου, την Κυρια­κή 13 Νοέμ­βρη οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Θεσ­σα­λο­νί­κης από κοι­νού με εργα­τι­κά σωμα­τεία της πόλης οργα­νώ­νουν σύσκε­ψη συντο­νι­σμού στις 6.30 μ.μ. στο Πολυ­τε­χνείο του ΑΠΘ για την προ­ε­τοι­μα­σία του τριήμερου.

Στην Πάτρα

Τα συν­δι­κά­τα, τους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και όλους τους φορείς της πόλης καλεί σε σύσκε­ψη, τη Δευ­τέ­ρα 14 Νοέμ­βρη στις 8 μ.μ. το Εργα­τι­κό Κέντρο Πάτρας (στην αίθου­σα του ισο­γεί­ου του κτι­ρί­ου του), με θέμα τον αγω­νι­στι­κό εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου του Πολυτεχνείου.

Το ΕΚ Πάτρας καλεί σε συγκέ­ντρω­ση την Πέμ­πτη 17 Νοέμ­βρη στις 5.30 μ.μ. στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης (πρώ­ην Όλγας), ενώ την ίδια μέρα στις 10 π.μ. θα κατα­θέ­σει στε­φά­νια στο χώρο του Παραρ­τή­μα­τος και στο κτί­ριο της πρώ­ην Ασφά­λειας Πατρών (με προ­συ­γκέ­ντρω­ση έξω από τα γρα­φεία του).

Στο Αγρί­νιο, στις 17 Νοέμ­βρη, το Εργα­τι­κό Κέντρο καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στις 7 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

Στην Κεφα­λο­νιά, στις 17 Νοέμ­βρη, το Εργα­τι­κό Κέντρο καλεί στις 6  μ.μ. στο κτί­ριο του Εργα­τι­κού Κέντρου, στην παρα­λία Αργο­στο­λί­ου. Μετά το τέλος του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συναυ­λία με τίτλο «Τρα­γου­δά­με για το Πολυ­τε­χνείο» με τον Διο­νύ­ση Φρα­γκό­που­λο και το Δημή­τρη Αρα­γιάν­νη, στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του ΕΚΚ‑Ι. Στις 12 το μεση­μέ­ρι θα κατα­τε­θεί στε­φά­νι στο μνη­μείο του Πολυ­τε­χνεί­ου στην πλα­τεία Καμπάνας.

Στη Λάρι­σα, στις 17 Νοέμ­βρη, το Εργα­τι­κό Κέντρο και Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι καλούν σε συγκέ­ντρω­ση στις 6 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία.

Στη Λέσβο, στις 17 Νοέμ­βρη, το Εργα­τι­κό Κέντρο καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία Σαπ­φούς της Μυτι­λή­νης και σε πορεία στο άγαλ­μα του Μ. Μυρογιάννη.

Στη Λευ­κά­δα, στις 17 Νοέμ­βρη το Εργα­τι­κό Κέντρο καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία Αγί­ου Μηνά.

Στη Σάμο, στις 17 Νοέμ­βρη το Εργα­τι­κό Κέντρο καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στην πλ. Καρ­λο­βά­σου στις 6.30 μ.μ. και σε πορεία.

Στα Τρί­κα­λα, στις 17 Νοέμ­βρη, ο Σύλ­λο­γος Φοι­τη­τών ΣΕΦΑΑ και η Επι­τρο­πή Ειρή­νης καλούν στις 5.30 μ.μ., σε συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Ρήγα Φεραίου.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο