Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — “Οδηγητή”: Άνοιξαν οι πύλες της «κόκκινης πολιτείας στο πάρκο “Αντ. Τρίτσης”

Από την κεντρική έκθεση που έχουν αρχίσει οι ξεναγήσεις

Από την κεντρι­κή έκθε­ση που έχουν αρχί­σει οι ξεναγήσεις

Με παρα­κα­τα­θή­κη την τερά­στια επι­τυ­χία των εκδη­λώ­σε­ων σε όλη την Ελλά­δα, οι τρι­ή­με­ρες εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», στην Αθή­να, είναι γεγονός!

Η κόκ­κι­νη πολι­τεία που έχει στη­θεί με μερά­κι και αυτα­πάρ­νη­ση, στο Πάρ­κο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρί­τσης», στο Ιλιον, έχει αρχί­σει να γεμί­ζει από κόσμο, μετα­φέ­ρο­ντας το σύν­θη­μα «Με το ΚΚΕ για τον σοσια­λι­σμό, για “να γεν­νού­νε τα σκο­τά­δια λάμ­ψη” (Ν. Χικμέτ)».

Το Σάβ­βα­το 23 Σεπτέμ­βρη θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, και θα απευ­θύ­νουν χαι­ρε­τι­σμούς ο Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, και ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση».

Ένα από τα σημεία που από την πρώ­τη στιγ­μή, απο­τε­λούν πόλο έλξης στον χώρο του Φεστι­βάλ είναι ο ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νος χώρος αλλη­λεγ­γύ­ης και οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης για τους πλη­γέ­ντες από τις πλημμύρες.

Ήδη έχουν ξεκι­νή­σει οι πρώ­τες ξενα­γή­σεις στην Κεντρι­κή Έκθε­ση του Φεστι­βάλ που είναι θα είναι αφιε­ρω­μέ­νη στη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων από τον ηρω­ι­κό ξεση­κω­μό του Πολυτεχνείου.

Στον χώρο της Έκθε­σης ο επι­σκέ­πτης έρχε­ται σε επα­φή με τα γεγο­νό­τα της περιό­δου, εκκι­νώ­ντας από τη δεκα­ε­τία του ’50 και φτά­νο­ντας μέχρι την ανα­τρο­πή της επτα­ε­τούς δικτα­το­ρί­ας και τη μετα­πο­λί­τευ­ση. Υπάρ­χει πλού­σιο αρχεια­κό υλι­κό από εφη­με­ρί­δες, φωτο­γρα­φί­ες, υλι­κά της ΚΝΕ και του Κόμ­μα­τος στην παρα­νο­μία, ενώ μέσω οπτι­κο­α­κου­στι­κών και σύγ­χρο­νων μέσων ζωντα­νεύ­ουν μπρο­στά στον επι­σκέ­πτη οι ηρω­ι­κές σελί­δες που έγρα­ψαν ο ελλη­νι­κός λαός και η επα­να­στα­τι­κή πρω­το­πο­ρία του, το ΚΚΕ.

Στον χώρο της Κεντρι­κής Σκη­νής δεσπό­ζει όπως πάντα το βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» με εξαι­ρε­τι­κές προ­σφο­ρές ειδι­κά για το Φεστι­βάλ, με εκπτώ­σεις έως και 70%, με όλες τις νέες εκδό­σεις, αλλά και πολυά­ριθ­μους τίτλους βιβλί­ων για όλα τα γούστα.

Από την κεντρική έκθεση

Από την κεντρι­κή έκθεση

Από την πρώ­τη στιγ­μή, τα στέ­κια και οι χώροι του Φεστι­βάλ, έχουν προ­σελ­κύ­σει το ενδια­φέ­ρον των επι­σκε­πτών: Στη Διε­θνού­πο­λη φιλο­ξε­νού­νται τα περί­πτε­ρα από  31 Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες και Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές Οργα­νώ­σεις. Επί­σης, το Περί­πτε­ρο των Οργα­νώ­σε­ων Εξω­τε­ρι­κού του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Στο κέντρο της Κόκ­κι­νης Πολι­τεί­ας (εκεί όπου παλιό­τε­ρα ήταν το σιντρι­βά­νι του πάρ­κου) βρί­σκε­ται ο χώρος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης»  με ξεχω­ρι­στούς χώρους για την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής και τις Περι­φε­ρεια­κές της Ενό­τη­τες, αλλά και τους δήμους Αθή­νας, Πάτρας και Θεσσαλονίκης.

Σημείο ενδια­φέ­ρο­ντος και το περί­πτε­ρο της ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ, με μικρή έκθε­ση για τον Νίκο Ζαχα­ριά­δη, με αφορ­μή τα 120 χρό­νια από τη γέν­νη­σή του και τα 50 χρό­νια από τον θάνα­τό του.
Δια­τί­θε­νται η σχε­τι­κή μπρο­σού­ρα του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας που κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα καθώς και αφί­σα με τη μορ­φή του και λόγια από το τελευ­ταίο γράμ­μα του.

Το Στέ­κι Πολι­τι­σμού, (όπου  λει­τουρ­γεί και τις τρεις μέρες εικα­στι­κή έκθε­ση με τίτλο «Τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας»), το Στέ­κι για την Ισο­τι­μία και τη Χει­ρα­φέ­τη­ση των Γυναι­κών, κεντρί­ζουν και αυτά το ενδιαφέρον.

Στο Μαθη­τι­κό Στέ­κι λει­τουρ­γεί ο χώρος «Πάμε Γυμνά­σιο», με δρα­στη­ριό­τη­τες και escape room για τα social media που εξη­γεί πως αυτά επι­δρούν στην κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των μαθη­τών. Ακό­μα, χώρος υπο­δο­χής των μου­σι­κών και καλ­λι­τε­χνι­κών σχη­μά­των, με σκο­πό να έρθουν σε επα­φή με τα Στέ­κια Πολι­τι­σμού της ΚΝΕ σε Αθή­να, Πει­ραιά, Και­σα­ρια­νή και Μενί­δι. Επί­σης λει­τουρ­γούν πέντε Εργα­στή­ρια, που στο καθέ­να παρου­σιά­ζο­νται μαθη­τι­κά πρότζεκτ.

Στο Φοι­τη­τι­κό Στέ­κι δια­τί­θε­ται η νέα έκδο­ση της Φοι­τη­τι­κής Επι­τρο­πής του ΚΣ της ΚΝΕ: «Τι πανε­πι­στή­μιο έχου­με ανά­γκη σήμε­ρα;». Υπάρ­χει χώρος υπο­δο­χής των φετι­νών πρω­το­ε­τών, χώρος αφιε­ρω­μέ­νος στην πρω­τιά της «Παν­σπου­δα­στι­κής» με σχε­τι­κή βιντε­ο­προ­βο­λή, αλλά και χώρος για τα διά­φο­ρα επι­στη­μο­νι­κά αντι­κεί­με­να και τις επε­ξερ­γα­σί­ες του Κόμ­μα­τος γι’ αυτά.

Στο Στέ­κι των Νέων Εργα­ζο­μέ­νων, οι εργα­ζό­με­νοι μπο­ρούν να βρουν ξεχω­ρι­στή ανα­φο­ρά στον κλά­δο που εργά­ζο­νται και στους αγώ­νες των σωμα­τεί­ων τους, έκθε­ση για τον εργά­σι­μο χρό­νο και έκθε­ση από τους σπου­δα­στές της Ακα­δη­μί­ας Εμπο­ρι­κού Ναυτικού.

Οι νέοι στρα­τευ­μέ­νοι έχουν τον δικό τους χώρο στο Στέ­κι των Νέων Στρα­τευ­μέ­νων που ετοί­μα­σε η ΚΝΕ για να τους υπο­δε­χτεί και να συζη­τή­σει μαζί τους.

Στο Στέ­κι Κατά των Ναρ­κω­τι­κών υπάρ­χει έκθε­ση με θέμα «Ναρ­κω­τι­κά — Διπλός στό­χος για το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης: Κέρ­δη για τους λίγους — Κατα­στο­λή του μυα­λού και της δρά­σης των πολ­λών». Επί­σης,  φιλο­ξε­νού­νται αντι­προ­σω­πεί­ες θερα­πευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των και συλ­λό­γων οικο­γε­νειών του ΚΕΘΕΑ, αλλά και το ΕΣΥΝ.

Το σημερινό πρόγραμμα

 • Κεντρι­κή Σκηνή

21.30 «Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρό­μος…» («Καπνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι», Γ. Ρίτσος) — Αφιέ­ρω­μα στο αντι­δι­κτα­το­ρι­κό τρα­γού­δι με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων από τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου. Επι­μέ­λεια: Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης. Συμ­με­τέ­χουν: Μυρ­τώ Βασι­λεί­ου, Γιάν­νης Διο­νυ­σί­ου, Ελέ­νη Καρ­τε­λιά, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Βασί­λης Σκου­λάς, Μαρία Φαρα­ντού­ρη.

23.15 Βασί­λης Παπακωνσταντίνου.

 • Λαϊ­κή Σκηνή
 1. 21.00 Ερω­φί­λη και Αργυ­ρώ Καπαρού.
 2. 22.00 Δημή­τρης Μυστακίδης.
 3. 23.15 Λαϊ­κό γλέ­ντι — Συμ­με­τέ­χουν: Χρή­στος Νικο­λό­που­λος, Στέ­λιος Διο­νυ­σί­ου και Ασπα­σία Στρατηγού.
 • Σκη­νή Φοι­τη­τών και νέων εργαζομένων
 1. 20.00 Συζή­τη­ση: «Σύγ­χρο­νο κρά­τος: Εξυ­πνο και ψηφια­κό, αλλά πάντα εχθρι­κό για τον λαό». Θα μιλή­σει ο Μάκης Παπα­δό­που­λος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Παρέμ­βα­ση θα κάνει ο Φρί­ξος Μπρούζ­γος, μέλος του Γρα­φεί­ου του ΚΣ της ΚΝΕ.
 2. 21.00 Kadinelia.
 3. 21.45 Babo Koro.
 4. 22.30 Θάνος Σταυ­ρί­δης + dRom.
 5. 23.30 «Γκι­ντί­κι».
 • Μαθη­τι­κό Στέκι
 1. 20.00 Μαθη­τι­κά συγκρο­τή­μα­τα: «Κλεί­σε τα φώτα» (Ν. Σμύρ­νη), Scorned God (Ηλιού­πο­λη), Stage Revolution (Αγ. Παρασκευή).
 2. 21.00 Stand up comedy — Συμ­με­τέ­χουν: Στέ­λιος Ανα­το­λί­της, Χρύ­σα Κατσα­ρί­νη, Πανα­γιώ­της Κού­δας, Δήμη­τρα Νικη­τέα, Πάρις Ρού­πος, Γιάν­νης Ρούσσος.
 3. 22.30 Marseaux.
 • Στέ­κι Πολιτισμού

19.30 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση: «Απο­σύ­μπλε­ξη» του Remi De Vos, από τη Θεα­τρι­κή Ομά­δα της ΚΝΕ.

 • Στέ­κι για την ισο­τι­μία και τη χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναικών

19.30 Συζή­τη­ση: «Εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του σώμα­τος και της σεξουα­λι­κό­τη­τας, ακραί­ες μορ­φές σήψης του συστή­μα­τος». Θα μιλή­σει η Βιβή Δάγκα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος της ΚΕ για την Ισο­τι­μία και τη Χει­ρα­φέ­τη­ση των Γυναι­κών, βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

 • Διε­θνού­πο­λη

19.30 Συζή­τη­ση: «Αλλη­λεγ­γύη στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα και στην Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Βενε­ζου­έ­λας — Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός δεν θα περά­σει!». Θα μιλή­σει ο Αρης Ευαγ­γε­λί­δης, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα γίνει παρέμ­βα­ση από την Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Βενεζουέλας.

 • Στέ­κι Αθλητισμού

19.30 Προ­βο­λή του ντο­κι­μα­ντέρ «ΧΑΟΣ» του Πανελ­λή­νιου Συν­δέ­σμου Αμει­βο­μέ­νων Ποδοσφαιριστών/Ποδοσφαιριστριών και παρεμ­βά­σεις από ποδο­σφαι­ρι­στές επαγ­γελ­μα­τι­κών αλλά και ερα­σι­τε­χνι­κών κατη­γο­ριών, μέλη του ΠΣΑΠΠ, για τα προ­βλή­μα­τα που επι­κρα­τούν στον χώρο του επαγ­γελ­μα­τι­κού αθλη­τι­σμού στις χαμη­λό­τε­ρες κατηγορίες.

 • Παι­δό­το­πος
 1. 19.30 Δια­δρα­στι­κό παι­χνί­δι «Φτιά­χνου­με το περι­στέ­ρι της αλληλεγγύης».
 2. 20.00 Μια παρά­στα­ση μαγεί­ας για μικρούς και μεγά­λους, με τον μάγο Τρι­στάν.
 3. 20.30 Παρά­στα­ση Καρα­γκιό­ζη από το θέα­τρο σκιών του Θανά­ση Λιούνη.

Η πρόσβαση στο πάρκο Τρίτση

Η πρό­σβα­ση στο πάρ­κο «Τρί­τση» μπο­ρεί να γίνει με μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς ή οδι­κώς ως εξής:

Με λεω­φο­ρείο από Αθήνα:

 1. Για στά­ση «1η Πολυ­κα­τοι­κιών» (λεω­φό­ρος Δημο­κρα­τί­ας): Α10 Στ. Λαρί­σης — Αχαρ­ναί, Β10 Στ. Λαρί­σης — Αχαρ­ναί, 735 Σταθ­μός «Κάτω Πατή­σια» — Ζεφύ­ρι — Αχαρναί.
 2. Για στά­ση «6η Χασιάς» (λεω­φό­ρος Φυλής): Β12 Μάρ­νη — Ανω Λιό­σια, 711 Ζωφριά — Αττική.
 3. Για στά­ση «Τέρ­μα» (Εργα­τι­κές Πολυ­κα­τοι­κί­ες): 420 Πει­ραιάς — Αγιοι Ανάρ­γυ­ροι, 892 Αγία Βαρ­βά­ρα — Χαϊ­δά­ρι — Αγιοι Ανάργυροι.

Οδι­κώς:

 1. Από Αττι­κή Οδό, μέσω του κόμ­βου 7 που οδη­γεί στη λεω­φό­ρο Δημο­κρα­τί­ας και του κόμ­βου 6 που οδη­γεί στη λεω­φό­ρο Χασιάς.
 2. Από την Εθνι­κή Οδό, στον κόμ­βο για Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους — Ιλιον («Τρεις Γέφυρες»).

Με τον Προ­α­στια­κό:

 1. Στη στά­ση Πύρ­γος Βασι­λίσ­σης (η πρό­σβα­ση από τον σταθ­μό στο Πάρ­κο γίνε­ται με τα πόδια).

Παράλ­λη­λα, πούλ­μαν για το Φεστι­βάλ δρο­μο­λο­γού­νται από κατά τόπους Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο