Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

5 νεκροί (3 παιδιά), 5 αγνοούμενοι στο ναυάγιο ανοιχτά της Σμύρνης

Πέντε άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων τρία παι­διά, έχα­σαν τη ζωή τους όταν ένα πλε­ού­με­νο που μετέ­φε­ρε 15 μετα­νά­στες βυθί­στη­κε ανοι­κτά της δυτι­κής Τουρ­κί­ας, ανα­κοί­νω­σε η τουρ­κι­κή ακτοφυλακή.

Άλλοι πέντε αγνο­ού­νται και διε­ξά­γο­νται έρευ­νες για την ανεύ­ρε­σή τους.

Η ακτο­φυ­λα­κή ανέ­φε­ρε ότι διέ­σω­σε τρεις ανθρώ­πους από τη θάλασ­σα με τη βοή­θεια τοπι­κών αλιευ­τι­κών σκα­φών, όταν το πλε­ού­με­νο με τους πρό­σφυ­γες βυθί­στη­κε ανοι­κτά της Σμύρ­νης. Άλλοι δύο άνθρω­ποι κολύ­μπη­σαν μέχρι την ακτή, διευκρίνισε.

Ένας Ιρα­νός και 14 Αφγα­νοί επέ­βαι­ναν στο πλε­ού­με­νο όταν βυθί­στη­κε, ανέ­φε­ρε η ακτο­φυ­λα­κή, που πρό­σθε­σε ότι συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες για την ανεύ­ρε­ση των πέντε ανθρώ­πων που αγνοούνται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο