Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

5 Οκτωβρίου: ΑΛΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ «Πώς η Ιστορία γίνεται σιωπή»

Ωδείο Ηρώδου Αττικού | Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

ΑΛΚΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ

“Πώς η Ιστορία γίνεται σιωπή”

 

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ

 

Την Τετάρ­τη 5 Οκτω­βρί­ου στο Ηρώ­δειο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μια μεγά­λη συναυ­λία αφιε­ρω­μέ­νη στον Άλκη Αλκαίο. Θα συμ­με­τέ­χουν πρό­σω­πα της Μου­σι­κής που συν­δέ­θη­καν στε­νά μαζί του, μελο­ποιώ­ντας και τρα­γου­δώ­ντας τους στί­χους του. Θα είναι εκεί ο Θάνος Μικρού­τσι­κος με τη «Ρόζα», την «Πιρό­γα», το «Πάντα γελα­στοί», το «Κακό­η­θες μελά­νω­μα», ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου με τη «Βικτώ­ρια», το «Πόρ­το Ρίκο», ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης με το «Αγύ­ρι­στο κεφά­λι» και το «Σαρά­κι», ο Μπά­μπης Στό­κας με τον «Υπνόσακο»,ο Χρή­στος Θηβαί­ος με το «Blues on the road».

Θα ακου­στούν επί­σης τρα­γού­δια του Νότη Μαυ­ρου­δή, του Μάριου Τόκα, του Σωκρά­τη Μάλα­μα και του Δημή­τρη Παπαδημητρίου.

Οι στί­χοι του Άλκη Αλκαί­ου σημα­το­δό­τη­σαν μια νέα επο­χή στο τρα­γού­δι αμέ­σως μετά τη μετα­πο­λί­τευ­ση. Συνέ­βαλ­λαν καθο­ρι­στι­κά στην αλλα­γή του τρα­γου­διού μας και γι΄ αυτό, αυτή η συναυ­λία έχει εξαι­ρε­τι­κή σημα­σία. Δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής σ΄ ένα πραγ­μα­τι­κά μεγά­λο καλ­λι­τέ­χνη, έναν μάστο­ρα του Λόγου αλλά και μια ουσια­στι­κή ανα­φο­ρά στο τρα­γού­δι μας, αυτό που ακου­μπά­ει στη νεο­ελ­λη­νι­κή κουλ­τού­ρα και μας εμψυ­χώ­νει στους δύσκο­λους και­ρούς που περνάμε.

Ο ΄Αλκης Αλκαί­ος πρω­το­πα­ρου­σιά­στη­κε το 1978 από τον Θάνο Μικρού­τσι­κο και από το ΕΜΠΑΡΓΚΟ (1982) φάνη­κε ότι μετα­ξύ τους υπήρ­ξε μια ταύ­τι­ση μονα­δι­κή για την ελλη­νι­κή μου­σι­κή και το τρα­γού­δι. Δικαιω­μα­τι­κά δίνου­με το λόγο στον Θάνο:

«Στην ιστο­ρία της Ποί­η­σης οι μεγά­λοι Ποι­η­τές μας δεί­χνουν με σημά­δια, όψεις του μέλ­λο­ντός μας. Στην ιστο­ρία του τρα­γου­διού, οι μεγά­λοι στι­χουρ­γοί το δηλώ­νουν απλά και ξεκά­θα­ρα. Βλέ­πουν και εκφρά­ζουν πριν από μας, αυτό που θα γίνει συνεί­δη­ση κάποια χρό­νια μετά. Η Τέχνη δεν αξί­ζει τον κόπο αν μόνο αντα­να­κλά αυτό που τώρα είναι κατα­νοη­τό. Πρέ­πει να δεί­χνει, να φωτί­ζει, να μεγε­θύ­νει τις καλά κρυμ­μέ­νες πλευ­ρές των γεγο­νό­των. Αυτό κάνει ο Αλκαί­ος στο Εμπάρ­γκο. Τρα­γού­δια συγκυ­ρί­ας, τρα­γού­δια που θα λει­τουρ­γούν στο μέλ­λον ως αρχαιο­λο­γι­κά ευρήματα.

“Ποια νυχτω­δία το φως σου έχει πάρει
και σε ποιο γαλα­ξία να σε βρω
Εδώ είναι Αττι­κή, φαιό νταμάρι
κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό
που ασκού­νται βρί­ζο­ντας ξένοι φαντάροι”

Δεκά­δες υψη­λής αισθη­τι­κής στί­χοι με κάνουν να πιστεύω ότι ο Άλκης Αλκαί­ος ήταν ένας Ποι­η­τής που υπο­δυό­ταν τον στι­χουρ­γό. Εξαι­ρε­τι­κά πρω­τό­τυ­πος με τον χρό­νο ανα­γνω­ρί­σι­μος –χαρα­κτη­ρι­στι­κό των μεγά­λων δημιουρ­γών- με συνε­χή ανα­τρο­πή των κεκτη­μέ­νων του. Ανα­γνω­ρί­ζε­ται μεν αλλά με απρό­βλε­πτο τρό­πο ανα­νε­ώ­νε­ται. Μιλά­ει για έρω­τες θυελ­λώ­δεις, για έρω­τες αδιέ­ξο­δους, μιλά­ει και προ­φη­τεύ­ει τον απο­κλει­σμό της γενιάς μας. Γρά­φει στί­χους – κλει­διά που ξεκλει­δώ­νουν κι εκφρά­ζουν τη δρα­μα­τι­κή συγκυ­ρία είτε πρό­κει­ται για το Ατο­μι­κό, είτε πρό­κει­ται για το Όλον. Οι στί­χοι του αφο­ρούν τον καθέ­να από εμάς ξεχω­ρι­στά αλλά και όλους μαζί.

Είμαι περή­φα­νος που πριν 38 χρό­νια ανα­κά­λυ­ψα ένα σπου­δαίο ποι­η­τή που παρι­στά­νο­ντας τον στι­χουρ­γό, άλλα­ξε τη ροή του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού και εξέ­φρα­σε την προ­σω­πι­κή αγω­νία ενός εκά­στου εξ ημών αλλά και την καθο­λι­κή αγω­νία της γενιάς μου. Κι αν η Ιστο­ρία έγι­νε σιω­πή, ο μόνος δρό­μος είναι ο δρό­μος, σ΄ αυτό τον τόπο που θα μας ακο­λου­θεί όπου κι αν πάμε…»

Την Τετάρ­τη στις 5 Οκτω­βρί­ου, θα σας περι­μέ­νουν στο Ηρώ­δειο, ο Βασί­λης, ο Χρή­στος, ο Μίλ­τος, ο Μπά­μπης, ο Θάνος μαζί με σπου­δαί­ους μου­σι­κούς επι­κε­φα­λής των οποί­ων θα είναι ο Θύμιος Παπα­δό­που­λος. Πάνω απ΄ όλα όμως θα σας περι­μέ­νουν οι στί­χοι και τα τρα­γού­δια του Άλκη Αλκαίου.

“Άδειοι οι δρό­μοι δεν φάνη­κε ψυχή
και το φεγ­γά­ρι μόλις χάθη­κε στη Δύση
Κι εγώ σε γυρεύω σαν μοι­ραία λύση
και σαν Ανατολή”

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 15, 20, 30, 40, 50, 55 ευρώ
Προ­πώ­λη­ση Εισιτηρίων:
‑Κατα­στή­μα­τα Public, Media Markt, Seven Spots,Reload Stores, βιβλιο­πω­λεία Ευρι­πί­δης και σε όλα τα συνερ­γα­ζό­με­να σημεία με το viva.gr
‑Ηλε­κτρο­νι­κά στο viva.gr, public.gr
‑Τηλε­φω­νι­κά στο 11876

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο