Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

5 Φεβρουαρίου 1900 Γεννιέται ο Ζακ Πρεβέρ

O Γάλ­λος, ποι­η­τής, τρα­γου­δο­ποιός και σενα­ριο­γρά­φος  Ζακ Πρε­βέρ γεν­νή­θη­κε στις 5 Φεβρουα­ρί­ου 1900.

Συν­δέ­θη­κε νέος με το σου­ρε­α­λι­στι­κό κίνη­μα, χωρίς όμως να παί­ξει ενερ­γό ρόλο σ’ αυτό. Συν­δυά­ζο­ντας μια αντι­κομ­φορ­μι­στι­κή παρά­δο­ση της γαλ­λι­κής ποί­η­σης με τις γλωσ­σι­κές και­νο­το­μί­ες και το δια­βρω­τι­κό χιού­μορ, ο Πρε­βέρ έδω­σε εντε­λώς προ­σω­πι­κό ποι­η­τι­κό έργο, όπου η καυ­στι­κή κατα­δί­κη της κατα­πί­ε­σης συμπλη­ρώ­νε­ται με τους τρυ­φε­ρούς τόνους κάποιου ορά­μα­τος δικαιο­σύ­νης και ευτυχίας.

Το ίδιο σημα­ντι­κή ήταν η δημιουρ­γι­κή παρου­σία του Πρε­βέρ στον κινη­μα­το­γρά­φο, ως σενα­ριο­γρά­φου και συγ­γρα­φέα δια­λό­γων. Ο Πρε­βέρ συνέ­βα­λε καί­ρια στη δια­μόρ­φω­ση, τη λάμ­ψη και την ποιό­τη­τα του γαλ­λι­κού ποι­η­τι­κού ρεα­λι­σμού. Ο Πρε­βέρ ασχο­λή­θη­κε, επί­σης, με τη ζωγρα­φι­κή και έκα­νε ενδια­φέ­ρο­ντα κολάζ.

Ανά­με­σα στα πιο γνω­στά ποι­ή­μα­τά του είναι η συλ­λο­γή «Κου­βέ­ντες», τα «Ξερά φύλ­λα», «Ιστο­ρί­ες», «Η βρο­χή και η καλο­και­ρία», «Κυκε­ώ­νας». Από τις ται­νί­ες που γυρί­στη­καν σε σενά­ριό του, οι πιο γνω­στές είναι «Το λιμά­νι των από­κλη­ρων», «Οι επι­σκέ­πτες της νύχτας», κ.ά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο